Kommentar på Kollects Q1-rapport


Kollect publicerade idag den 16 maj 2021 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 13,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 42 % Y-Y
  • De återkommande intäkterna växte med 51 % Y-Y och uppgick till 52 % av de totala intäkterna
  • Bruttomarginalen uppgick till 30 %, lägre både Y-Y och jämfört med Q4-21
  • Kapitalförbrukning och burn rate

Tillväxten i linje med förväntan

Under det första kvartalet för år 2022 redovisade Kollect en omsättning om 13,4 MSEK (9,4), motsvarande en tillväxt om 42 % mot jämförbart kvartal föregående år, och var således i linje med våra förväntningar. Under kvartalet har Kollect avyttrat bolagets traditionella avfallsinsamlingsverksamhet (Bin Collection) avseende Waterford-området på Irland för en köpeskilling om ca 25 MSEK före transaktionskostnader. Avyttringen innebär följaktligen lägre omsättning än vad som uppvisats historiskt, men likväl ett kapitaltillskott som Kollect kan använda för att accelerera tillväxten inom kärnverksamheten, online-plattformen och BIGbin, vilka är de segment som växer snabbast inom bolaget. De direkta effekterna av avyttringen är initialt, förutom frigjord tid och fokus till kärnverksamhetens fördel, minskade återkommande intäkter och lägre bruttomarginal, samtidigt som tillväxttakten kommer att vara högre.

De återkommande intäkterna uppgick under Q1-22 till ca 7 MSEK (4,6) vilket motsvarar en tillväxt om 51 % Y-Y. Samtidigt uppgick de icke-återkommande intäkterna till 6,4 MSEK (4,8), en tillväxt om 33 % Y-Y. Av den totala intäktsmixen utgjorde de återkommande intäkterna till ca 52 %, vilket är lägre än Q4-21 då motsvarande andel var 63 %, men är som nämnt en effekt av avyttringen, då avfallsinsamlingen mot företagskunderna ansågs vara av återkommande karaktär. Analyst Group estimerar att de initiala effekterna av lägre återkommande intäkter med anledning av avyttringen över tid kommer att kompenseras i takt med att det kvarvarande företagssegmentet fortsätter att växa starkt samt genom utrullningen av fler BIGbins. Med en stärkt kassaposition tillåts Kollect därtill att satsa aggressivt på organisk tillväxt genom investeringar i teknologi, breddning av produkterbjudandet och BIGbins. Under kvartalet har Kollect b.la. lanserat en ny företagstjänst, Grab Hire, samt beställt ytterligare tio BIGbins som förväntas rullas ut under Q2 och Q3 2022, vilka utgör ytterligare argument för att de återkommande intäkter kan stiga som andel av omsättningen kommande kvartal. Vidare kommunicerade Kollect den 13 maj 2022 att bolaget har ingått ett partnerskap med en av de ledande DIY (Do-It-Yourself) återförsäljare inom industrin, B&Q, avseende Kollects tjänster för grovsopor, vilka framgent kommer att säljas i butik och genom B&Q’s hemsida. Partnerskapet medför inte enkom ökad varumärkesigenkänning givet B&Q’s välrenommerade varumärke och räckvidd på Irland, utan det innebär även en ny försäljningskanal, B2B2C, som Analyst Group bedömer kan understödja en fortsatt stark organisk tillväxt kommande kvartal.

Lägre bruttomarginal än tidigare – förklaras av avyttringen

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 30,2 %, vilket var fyra procentenheter lägre än Q1-21 och en procentenhet lägre än Q4-21*. Bruttomarginalen är till följd av avyttringen lägre än historiskt givet att avfallsinsamlingsverksamheten hade en högre underliggande lönsamhet, omkring 55 %. Bruttomarginalen är i linje med våra estimat men innebär följaktligen, givet därtill en lägre omsättning pga. avyttringen, att Kollect erhåller ett lägre bruttoresultat som kan finansiera rörelsekostnaderna. Lönsamheten kommer därför att påverkas negativt under kommande kvartal givet avyttringen av den lönsamma Bin Collection-verksamheten, men Kollect har samtidigt lagt en bättre grund framgent, rent finansiellt och för att kapitalisera på affärsmodellens skalbarhet, vilken primärt kommer att synas på rörelsenivå, genom att inte längre äga någon fysisk infrastruktur annan än BIGbin-verksamheten, (vilken utgör ca 15 % omsättningen innan avyttringen) men även genom att fortsätta kunna investera i teknologin som ska möjliggöra skalbarheten. Analyst Group estimerar att Kollect under år 2022 kan stärka bruttomarginalen genom en mer fördelaktig intäktmix och ökat bidragande från BIGbin-vertikalen, vilket således ligger i korten givet utrullningen av tidigare, såväl som kommande, BIGbins, vars intäkter antas vara optimerade ungefär 12 månader efter att de har utplacerats. Just utrullning av BIGbins, givet dess höga tillika förutsägbara kassaflöden, är därför en viktig del i Kollects fortsatta tillväxtresa, då de möjliggör en ökad lönsamhet i rörelsen, vilket kan nyttjas till att accelerera den organiska tillväxten eller bidra med likvida medel till framtida förvärv.

EBITDA-resultatet i linje med förväntan

Givet avyttringen av avfallsinsamlingsverksamheten, vilken upptogs i resultaträkning som övrig rörelseintäkt, inkom EBITDA-resultatet i positivt territorium, motsvarande ca 18,6 MSEK. Justerat för detta, samt tillkommande transaktionskostnader, uppgick det justerade EBITDA-resultatet till -4,6 MSEK, vilket var i enlighet med vår förväntansbild. Analyst Group uppskattar att de relaterade transaktionskostnader hänfört till avyttringen uppgick till ca -1,5 MSEK och justerat för dessa uppgick rörelsekostnaderna till ca -9,7 MSEK, eller ca 73 % av omsättningen, vilket var något högre än förväntat, då vi estimerat ca -9,3 MSEK. Varför det justerade EBITDA-resultatet ändå kom in i linje med förväntansbilden förklaras av högre avskrivningar, tillika räntekostnader, än estimerat. Analyst Group bedömer att Kollect kan, givet en stärkt bruttomarginal, ökad operationell effektivitet samt omsättning, minska EBITDA-förlusten kommande kvartal och därmed successivt bevisa skalbarheten i affärsmodellen.

Kapitalförbrukning och Burn Rate

Vid utgången av Q1-22 uppgick Kollects kassa till 22,9 MSEK, en ökning om 14,3 MSEK jämfört med Q4-21, förklarat av försäljningslikviden från avyttringen under kvartalet. Justerat för avyttringen estimerar Analyst Group Kollects burn rate till -7,7 MSEK under Q1-22, eller -2,6 MSEK/månad, vilket är en försämring jämfört med Q4-21, däremot blir direkta jämförelser mot historisk burn rate något svåra givet att den mer lönsamma Bin Collection-verksamheten då var inkluderad i rörelsen. Det vi däremot kan konstatera är att Kollect under kvartalet har gjort större investeringar, t.ex. i nya BIGbins samt i online-plattformen, vilket har belastat kassan, men samtidigt lagt en grund för accelererad tillväxt och lönsamhet framgent. Kollect har även använt bolagets kassa till att minska skuldsättningen genom en amortering om ca 2,1 MSEK, varvid de långfristiga räntebärande skulder vid utgången av Q1-22 uppgick till 3,7 MSEK, vilket bäddar för lägre finansieringskostnader kommande kvartal. Givet en burn rate i linje med vad som uppvisades i Q1-22 bör Kollect, allt annat lika, vara finansierade åtminstone till utgången av 2022. Däremot antas Kollect genomfört större investeringar i materiella tillgångar (b.la. BIGbins) än ”normalt”, givet b.la. beställningen av tio nya BIGbins, och kommer således anpassa framtida investeringar utifrån tillgänglig kassaposition. Vidare estimerar vi att Kollect kommer att minska rörelseförlusten kommande kvartal, vilket därmed innebär att Kollect bör kunna bevara kassan längre.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Kollect.

*Jämfört med vad Kollect hade levererat under nämnda perioder utan avfallsinsamlingsverksamheten.