Kommentar på Kollects förnyade avtal med Circle K


Kollect On Demand AB (”Kollect”) eller (“Bolaget”) meddelade idag att dotterbolaget Bigbin Waste Technology Limited (”BWTL”) har kommit överens om att förlänga befintligt avtal med Circle K i ytterligare två år, från 1 oktober 2020 till 30 september 2022.

Avtalet innebär att BWTL fortsatt får ha sina Bigbins placerade på de Circle K-anläggningar som slutits avtal med. Avtalet öppnar upp för 260 ytterligare anläggningar inom Circle K’s nätverk, utöver de 160 anläggningarna som Circle K själva äger och verkar inom. Detta mynnar ut i ett totalt antal om 420 anläggningar i Irland som Kollect potentiellt kan nå ut till. Vidare nämnde Kollect i pressmeddelande att Bolaget arbetar med att utveckla en kontaktlös betalningslösning på en Bigbin i Dublin, där ca 20 % av samtliga transaktioner görs via den kontaktlösa funktionen.

”Detta avtal är viktigt för Kollect och ett steg i rätt riktning för att fortsätta exekvera på sin strategi att bredda Bigbin-vertikalen, där bolaget, förutom att de får ett fortsatt förtroende av Circle K att ha kvar utestående Bigbins på deras anläggningar, även ges potentialen att installera Bigbins på ytterligare hundratals andra anläggningar via Cirkle K’s nätverk på Irland. En stor del av den finansiering som gjordes i början av februari var just för att installera fler Bigbins vid nya anläggningar, vilket initialt är rörelsekapitalkrävande, men framöver leder till bra kassaflöden för Kollect. Som vi nämnde i vår senaste analys av Kollect, kommer breddningen av Bigbin-vertikalen vara av vikt för att bibehålla, samt öka, bruttomarginalen, och tillika de återkommande intäkterna, framgent. Att Kollect även utvecklar en kontaktlös betalningslösning för deras Bigbins ser vi som ett potentiellt mervärde för de kunder som använder Bigbins, i termer av ökad användarvänlighet, givet ett bra resultat från deras Pilot-projekt i Dublin”, säger ansvarig analytiker.

Hur Analyst Group ser på Kollect On Demad som en investering

Kollect On Demand har utvecklat en plattform som sammanlänkar konsumenter med sophanterings-bolag, och tillhandahåller ett värdeskapande erbjudande för båda parter. Bolaget är verksamma inom två vertikaler, avfallsinsamling samt avfallsavlämning. Utifrån Analyst Groups prognoser väntas Kollect vända till vinst under H1-22, drivet av realisering av skal-fördelar, en optimerad intäktsmix och fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 1,2x för 2021 års prognostiserade försäljning om 67 MSEK motiveras en aktiekurs om 13,6 kr i ett Base scenario.