Kommentar på Kollects avyttring av verksamheten i Waterford-området


Kollect On Demand (”Kollect” eller “bolaget”) meddelade under fredagen den 4 mars 2021 att bolaget har avyttrat den traditionella avfallsinsamlingsverksamheten avseende Waterford-området för en köpeskilling om 25 MSEK före transaktionskostnader.

Kollect har sedan bolagets start haft en traditionell avfallsinsamlingsverksamhet avseende Waterford-området på Irland, vari bolaget har betjänat såväl konsumenter som företag genom egen fysisk infrastruktur. Bortsett från BIGbin-vertikalen, har verksamheten relaterat till avfallsinsamlingen på Waterford varit den enda analoga tjänst inom Kollect, men givet att denna marknad i hög grad är mogen och inte växer nämnvärt, samtidigt som den är kapitalintensiv för att finansiera fortsatt tillväxt, har Kollect nu valt att avyttra denna del av verksamheten. Detta är också i enlighet med Kollects strategi, tillika positionering på marknaden, vilken handlar om att fortsätta utveckla onlineplattformen, och därmed omvandla en annars förlegad industri till att bli mer digital, likt andra branscher.

Med nettolikviden från försäljningen avser Kollect fortsätta att exekvera på utstakad tillväxtplan för perioden 2022–2024, vilken vilar på fyra pelare; Tillväxt, Online, Teknologi och Effektivitet, samtidigt som bolaget ämnar reducera nuvarande skuldsättning.

Under år 2021 omsatte Waterford Bin Business ca 16,4 MSEK, motsvarande 24,6 % av Kollects totala omsättning under samma period (66,7 MSEK). Vidare uppvisade verksamheten en avsevärt högre bruttomarginal än Kollect per se, vilken uppgick till ca 55 % och kan ställas i relation till Kollects bruttomarginal för helåret 2021 som uppgick till 36,6 %. Waterford-verksamheten gjorde ett resultat före skatt om 2,5 MSEK under 2021, motsvarande en marginal om 15,3 %.

Under perioden 2018–2021 har Waterford Bin Business växt med 25 % årligen, medan plattformen tillsammans med BIGbin-vertikalen har växt med 75 % årligen i takt med ökat antal erbjudna tjänster, nya geografiska områden samt utrullningen av fler BIGbins.

Analyst Groups syn på avyttringen

Avyttringen markerar tydligt vart Kollects huvudsakliga fokus har legat – digitalisering av den annars analoga avfallsindustrin genom bolagets onlineplattform. Köpeskillingen om 25 MSEK utgjorde 57 % av Kollects marknadsvärde innan avyttringen och innebär en förvärvsmultipel om 1,5 gånger försäljningen, vilket är högre än vad Kollect handlas till rullande tolv månader (0,7x), varför vi anser att köpeskillingen för Bin Collection-verksamheten är attraktiv och aktieägarvänlig, samtidigt som det, i vår mening, påvisar hur undervärderad Kollects aktie är. Det ska dock poängteras att Bin Collection-verksamheten uppvisade högre bruttomarginal och därtill vinst under 2021, men har dock växt i en betydligt lägre takt än kvarvarande del av Kollect (Plattform+BIGbin). Med nettolikviden från avyttringen tillåts Kollect att väsentligt stärka bolagets finansiella profil och förutsättningar framgent genom att dels minska utestående räntebärande skulder och öka kassan, dels fortsätta investera i tillväxt med eget kapital, och med en genomsnittlig burn rate om 1,2 MSEK/månad är Kollect finansierade hela 2022 och 2023, allt annat lika.

De direkta effekterna av avyttringen är initialt, förutom frigjord tid och fokus till kärnverksamhetens fördel, minskade återkommande intäkter och lägre bruttomarginal, samtidigt som tillväxttakten kommer att vara högre. Effekterna av lägre återkommande intäkter antar Analyst Group kommer kompenseras över tid i takt med att företagssegmentet fortsätter att växa starkt samt utrullningen av fler BIGbins, och med en stärkt kassaposition tillåts Kollect därtill att satsa aggressivt på organisk tillväxt. Lönsamheten kommer dock att påverkas negativt under kommande kvartal givet avyttringen av den lönsamma Bin Collection-verksamheten, men Kollect har samtidigt lagt en bättre grund framgent för att kapitalisera på affärsmodellens skalbarhet genom att inte längre äga någon fysisk infrastruktur annan än BIGbin-verksamheten, vilken utgör ca 15 % omsättningen (innan avyttringen).

Av Kollects marknadsvärde utgörs ca 50 % av likvida medel efter avyttringen, samtidigt som kvarvarande kärnverksamhet är den del av Kollect som historiskt växt överlägset snabbast (75 % CAGR 2018–2021) med dessutom högst underliggande skalbarhet, med hänsyn till den kapitallätta affärsmodellen. De finansiella riskerna kopplat till verksamheten har även reducerats avsevärt efter transaktionen.