Kommentar på Kollect on Demands Q4-rapport


Kollect publicerade idag den 14 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen för fjärde kvartalet 2021 kom in lägre än våra förväntningar och uppgick till 17,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 35,2 % Y-Y
  • De återkommande intäkterna växte med 40 % Y-Y och uppgick till 63 % av de totala intäkterna
  • Bruttomarginalen var lägre både Y-Y och jämfört med Q3-21, och uppgick till 34,7 %
  • Marginell förbättring av Burn Rate trots ökade investeringar

Hack i tillväxtkurvan?

På förhand hade Kollect uppvisat tillväxt i sju efterföljande kvartal, men under fjärde kvartalet bröts sviten. Omsättningen uppgick till 17,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om 35,2 % Y-Y, men samtidigt en negativ tillväxt om 8,9 % jämfört med Q3-21, vilket är lägre än vad vi estimerat (18,7 MSEK). Intäktsminskningen Q-Q kan härledas till en ökad säsongsvariation, där julledigheter påverkat intäkterna från framför allt företagssegmentet, men i viss grad även på konsumentsidan och inom BIGbin-vertikalen. Att den årliga tillväxttakten kom in lägre än tidigare fyra kvartal kan delvis förklaras av ökad säsongsvariation under det fjärde kvartalet, men i huvudsak beror det på ett tuffare jämförelsekvartal givet att förvärvet av det irländska compactor bin-bolaget som slutfördes i Q4-20 påverkade kvartalet positivt, och annars skulle ha varit lägre, vilket hade inneburit en högre tillväxttakt Y-Y under Q4-21. Tidigare har vi aviserat att första kvartalet i regel är ett säsongsmässigt svagare kvartal givet försämrade väderförhållanden och kortare arbetsdagar, men givet ovannämnda och med bakgrund av föregående års förvärv av flertalet BIGbins, är, vad Analyst Group bedömer, det fjärde kvartalet i större utsträckning föremål för säsongsvariation. Vi är dock av uppfattningen att den lägre tillväxttakten i Q4-21 snarare rör sig om ett hack i tillväxtkurvan och att Kollect kan stärka den årliga tillväxttakten under 2022. Summerat för helåret 2021 uppgick bolagets omsättning till 66,7 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 44,5 % jämfört mot helåret 2020.

I det fjärde kvartalet utgjorde de återkommande intäkterna ca 63 % av de totala intäkterna och växte med ca 40 % Y-Y, men motsvarar samtidigt en minskning med 1,7 % jämfört med Q3-21, givet lägre aktivitet inom primärt företagssegmentet under december månad. Dock ökade andelen återkommande intäkter med ca fem procentenheter mellan kvartalen, förklarat främst av en lägre tillväxt inom de icke-återkommande intäkter, vilka också har påverkats av julledigheterna. Under Q1-22 förväntas tio nya BIGbins placeras ut på nya utställningsplatser, vilka beställdes under Q3-21, och är i linje med Kollects strategi att expandera BIGbin-vertikalen framgent. Även om varje BIGbin har potentialen att generera ca 500 tSEK i intäkter per år, är det viktigt att ha i åtanke att det tar ungefär 12 månader innan en BIGbin når dess fulla potential efter att den har placerats på en ny utställningsplats, detta eftersom kunder kan vara fast i befintliga avtal. Rent konkret innebär det att intjäningen från Bigbin-vertikalen kommer att öka succesivt över tid då varje BIGbin blir mer effektiv och genererar mer intäkter, vilket kommer att accelerera de återkommande intäkterna. Expansionen inom BIGbin-vertikalen kommer att förbli en viktig pusselbit för Kollects tillväxtresa då dessa är den mest lönsamma produkten som kan generera förutsägbara kassaflöden, vilka kan återinvesteras i verksamheten för att accelerera den organiska tillväxten men även bidra med likvida medel att för att finansiera kommande förvärv. Kollect har en potential att nå ut till över 300 utställningsplatser i enlighet med bolagets avtal med Circle K, vilket är en betydande uppsida givet att Kollect för närvarande har 38 utställningsplatser, vilka idag genererar ca 10 MSEK årligen enligt Analyst Groups estimat.

De icke-återkommande intäkterna utgjorde 37 % av de totala intäkterna, vilket motsvarade en ökning om 28 % Y-Y. Även om vi ser positivt på att andelen återkommande intäkterna stärktes under kvartalet är intäktsminskningen Q-Q inom de icke-återkommande, från 8 MSEK till 6,5 MSEK, betydande för Kollect, vilket således skulle kunna vara en fingervisning på en starkare påverkan av säsongsvariation, men även att Kollects omallokering av marknadsföringsresurser, i syfte att öka andelen återkommande intäkter, börjat ge effekt.

Försvagad bruttomarginal förklaras till stor del av intäktsmixen

Bruttomarginalen uppgick till 34,7 % (42,8 %), vilken är en försämring om 8,1 procentenheter Y-Y, samtidigt är det en försämring om 1,4 procentenheter jämfört med Q3-21. Den försämrade bruttomarginalen är en effekt av intäktsmixen, viktigt att ha i åtanke dock när en jämförelse görs mot Q4-20 är att bruttomarginalen påverkades starkt positivt av förvärvet av den irländska compactor bin-bolaget som slutfördes i november 2021, vilket drev upp intäkterna inom BIGbin-vertikalen, vilken är associerad med en betydligt högre bruttomarginal.

För Q4-21 hade Analyst Group estimerat en bruttomarginal i linje med Q3-21, om något högre, där vi antagit en mindre säsongsvariation inom företagssegmentet och att effekterna av mer öppnade samhällen i stället skulle accelerera intäkterna från företagssegmentet, vilka är av högre lönsamhet. Företagssegmentet påverkades dock, som nämnt, av ledigheter kring jul vilket innebar att stora delar av december påverkades negativt, rent intäktsmässigt, på grund av att byggarbetsplatser och andra verksamheter stängde ned. Då intäkter från företagssegmentet är återkommande och generellt av högre bruttomarginal, fick det därmed en påverkan på Kollects övergripande bruttomarginal. Även den fortsätta utrullningen av franchise-programmet bör ha haft en inverkan på den försämrade bruttomarginalen under Q4-21 givet att den affärsmodellen är av något lägre lönsamhet fram till dags dato. Slutligen påverkades bruttomarginalen negativt av ökade bruttokostnader relaterade till den del av Kollects verksamhet som ännu utgörs av fysisk infrastruktur samt ökade bränslekostnader. Vår bedömning är att bruttomarginalen kommer kunna stärkas under 2022 och framöver, med bakgrund till en ökad andel återkommande intäkter och utrullning av fler BIGbins, kvarstår, men givet utfallet under Q4-21 som inte levde upp till våra förväntningar, kommer vi att se över våra bruttomarginalsprognoser kommande kvartal.

 Stigande rörelsekostnader och försämrad EBITDA-marginal under Q4-21

I fjärde kvartalet steg rörelsekostnaderna med ca 3 MSEK jämfört med Q3-21 och uppgick till 13,8 MSEK, motsvarande en andel av omsättningen om 79 %. Att rörelsekostnaderna stiger Q-Q, trots att omsättningen kom in lägre än Q3-21, har primärt två förklaringar. Den första är en valutaomvärdering om 1,8 MSEK som belastat kostnaderna, men då denna inte är förknippad till den operativa verksamheten per se, väljer Analyst Group att inte lägga för stor vikt i den delen av kostnadsökningen då den beror på externa, icke-verksamhetsrelaterade, faktorer. Den andra förklaringen grundas i att Kollect har gjort ett antal seniora rekryteringar, vilket har drivit upp personalrelaterade kostnader. Utöver det har Kollect fortsatt att öka investeringarna inom digital marknadsföring, annonser och teknologi, vilket även gick att utläsa i Q3-rapporten. Vid exkludering av valutaomvärderingen uppgick rörelsekostnaderna till ca 12 MSEK, motsvarande en andel av omsättningen om ca 68,5 %, vilket är högre än i Q3-21 (55,8 %) men samtidigt något lägre än Q4-20 (69,5 %). Detta påverkade således EBITDA-resultatet som uppgick till -4,4 MSEK, motsvarande en andel av omsättningen om -25 %, och var därmed en försämring Q-Q såväl som Y-Y. Det är tydligt att Kollect investerar ansenligt i framtida tillväxt för att öka den operationella effektiviteten, likväl skalbarheten i affärsmodellen, och Analyst Group bedömer att det kommer att synas i kommande kvartal i takt med ökad estimerad omsättning. Med det sagt hade vi dock förväntat oss en lägre kostnadsbas för rörelsen och givet vad som framkom i rapporten kommer vi att se över kostnadsbilden i våra prognoser.

Kapitalförbrukning och Burn rate

Vid utgången Q4-21 uppgick Kollects kassa till 8,6 MSEK, en minskning med ca 7,5 MSEK jämfört med Q3-21. En ökad kostnadsbas, som nämnt ovan, i kombination med lägre intäkter och försämrad bruttomarginal är en del av förklaringen till denna minskning. Vidare har Kollect genomfört större investeringar inom materiella anläggningstillgångar, avseende BIGbins och molnbaserade kontrollenheter, vilket har, i kombination med investeringar i immateriella tillgångar, belastat kassaflödet ytterligare. Bolaget burn rate förbättrades dock jämfört med Q3-21 och uppgick till -1,8 MSEK/månad, motsvarande -5,5 MSEK för kvartalet. Att Kollects burn rate inte är sämre, givet de större investeringarna som genomfördes under kvartalet, förklaras av en avsevärd förbättring i det operationella kassaflödet som uppgick till ca -1 MSEK under Q4-21, jämfört med -5,9 MSEK under Q3-21. Detta har dock en enkel förklaring. Precis som vi nämnde i vår Q3-kommentar påverkades Kollect i synnerhet negativt, rent kassaflödesmässigt, av förändringarna i kundfordringar och leverantörsskulder, vilket vi bedömde snarare var en effekt av tajmningen i betalningarna till leverantörerna samt erhållen betalning från kunder. Mycket riktigt var det så och det kan vi även se nu under Q4-21, där förändringen i leverantörsskulder och kundfordringar under innevarande kvartal i stället fick en stark positiv effekt på kassaflödet. Givet en mer normaliserad burn rate om ca -1,2 MSEK/månad, och hänsyn tagen till nuvarande kassa, bedömer Analyst Group att Kollect kommer vara finansierade till Q3-22, däremot förväntar vi oss att Kollect kommer att kunna förbättra bolagets burn rate kommande kvartal givet fortsatta kostnadseffektiviseringar och stark estimerad tillväxt, vilket medför ökad skalbarhet och således att Kollect kan bevara kassan längre. Därtill bör det även belysas att Kollect har fortsatt betalat ned bolagets räntebärande skulder, vilket ger upphov till lägre räntekostnader kommande kvartal. Med bakgrund till Q4-rapporten, antar Analyst Group att Kollect kan nå break even något senare än tidigare estimerat.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Kollect.