Kommentar på Kollect on Demands Q3-rapport


Kollect on Demand publicerade igår den 16 november 2020 sin delårsrapport för det tredje kvartalet år 2020.

Stark tillväxt men högre rörelseförlust

Omsättningen under Q3-20 uppgick till 12,1 MSEK (9,7) vilket motsvarar en tillväxt om 25,5 % Y-on-Y. Bruttomarginalen för kvartal tre uppgick till 36 % (47%) vilket motsvarar en minskning jämfört med samma period förra året. Detta förklaras av intäktsmixen, som idag utgör större del av återkommande intäkter, som i regel innebär lägre bruttomarginal men med högre nettomarginal. Resultatet före skatt uppgick till -4,05 MSEK under kvartalet, ned från -2,2 MSEK för jämförbar period föregående år.

Något under våra förväntningar

Q3-20 var något av ett mellankvartal som inte stack ut avsevärt, där vi hade räknat med en nettoomsättning om 15,4 MSEK jämfört med 12,1 MSEK som bolaget presterade. De minskade intäkterna till följd av reducerade marknadsaktiviteter för lågmarginalsegmentet var mer påtagliga än vad vi estimerat samtidigt som intäkterna från BigBins var lägre än samma period förra året, något vi inte förväntade oss. Detta sades vara en effekt av att inkomsterna från fritidshus sjunkit till följd av covid-restriktionerna. Vidare påverkades Kollects försäljning något mer av rådande nivå 5-restriktionerna i Irland än vad vi estimerat. I resultat före skatt räknade vi med ett resultat om ca -1 MSEK, vilket var högre än det nettoresultat om -4 MSEK som Kollect redovisade. Detta förklarades av kostnader hänförliga till den kapitalanskaffning och förvärv som genomförts under kvartalet. Analyst Group bedömer att dessa kostnader är av engångskaraktär, dock något högre än estimerat, vilket medförde att den totala kostnadsbasen blev högre än förväntat och ett svagare rörelse- och nettoresultat.

Kollects likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 10 MSEK, vilket är en ökning från 4 MSEK vid utgången av Q2-20 och kan hänföras till kapitalanskaffningen som gjordes under Q3-20. Med nuvarande kassa bedömer Analyst Group att Kollect är finansierade till dess att bolaget estimeras att vara lönsamma under mitten av år 2021.

Vår långsiktiga positiva syn kvarstår

Även om kvartalssiffrorna kom in något lägre än förväntat kvarstår vår långsiktigt positiva syn på bolaget. Kollects produkt ligger helt rätt i tiden och vi är av uppfattningen att förvärvet som gjordes under kvartalet kommer att få långsiktiga positiva effekter på tillväxten såväl som lönsamheten, då intäkterna från deras BigBins ger högre brutto- och nettomarginaler. Ett styrketecken i rapporten var att de återkommande intäkter ökade med 9 %-enheter och stod därmed för 56% av intäkterna, vilket vi ser positivt då det påvisar att Kollect tillhandahåller en attraktiv plattform.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.