Kommentar på Kollect on Demands Q3-rapport


Kollect publicerade idag den 8 november 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen för tredje kvartalet 2021 slog våra förväntningar och uppgick till 19,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 58 % YoY
  • De återkommande intäkter växte med 66,5 % YoY och uppgick till 58,5 % av de totala intäkterna
  • Bruttomarginalen var oförändrad YoY, men lägre jämfört med Q2-21, och uppgick till 36 %
  • Försämrad Burn Rate speglar primärt ökade investeringar i marknadsföring och teknologi

Kollect redovisar starkare omsättning än estimerat

För det tredje kvartalet 2021 uppvisar Kollect en omsättning om 19,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om 58 % jämfört med motsvarande period föregående år och ca 14 % jämfört med Q2-21. Kollect har nu i sju raka kvartal vuxit omsättningen, och även under Q3-21 kom omsättningen in högre än vad vi estimerat, där vi hade förväntat oss en omsättning om ca 17,9 MSEK. Den starka tillväxten som Kollect kontinuerligt har uppvisat senaste kvartalen påvisar tydligt att bolagets erbjudande ligger helt rätt i tiden, där pandemin torde ha bidragit till ett strukturellt skifte i konsumenters beteende, varvid allt fler väljer att boka avfallstjänster online. Det tåls att påminna, vad Kollect erfar, att endast 0,5 % av all avfallsaktivitet sker online, vilket står i stark kontrast till andra industrier där t.ex. 64 % av alla resor bokas online samt ca 18 % av alla butiksköp, globalt sett, sker online. Detta visar på den betydande potentialen Kollects lösningar står inför om Bolagets lyckas exekvera på uttalad strategi.

De återkommande intäkterna utgjorde under Q3-21 ca 58,5 % av intäktsmixen, och växte med 66,5 % jämfört med motsvarande period föregående år, drivet av en stark tillväxt primärt inom företagssegmentet. Jämfört med Q2-21 förbättrades andelen återkommande intäkter med ca två procentenheter, men är samtidigt något lägre än vad som uppvisades i Q1-21, då andelen återkommande intäkter utgjorde 63,5 %. Utvecklingen förklaras av en stark utveckling inom de icke-återkommande intäkterna, där Kollects tidigare sökoptimeringsarbete har gett starkare effekt än förväntat, vilket leder till att allt fler hittar till Kollect självmant och är således inget Kollect direkt kan styra över, vilket får en kortsiktig negativ effekt på andelen återkommande intäkterna och tillika bruttomarginalen, men är gynnsamt på längre sikt då en starkare varumärkesigenkänning bäddar för lägre Customer Acquisition Costs.

Intäktsmixen fortsätter att hämma bruttomarginalen

I spåren av en stark utväxling i de icke-återkommande intäkter, som är av lägre bruttomarginal, kom bruttomarginalen in lägre jämfört med Q2-21 trots en stark omsättningsökning, och uppgick till 36 %. Därtill ska det poängteras att ett antal av Kollects BigBins är exponerade mot områden vid semesterbostäder, camping- och husbilsplatser, vilka är av högre säsongsvariation, vilket därför har påverkat bruttomarginalen i takt med att människor lämnat sina fritidshus när semestersäsongen upphörde. Bruttomarginalen är å ena sidan oförändrad jämfört med Q3-20, å andra sidan lägre än vad vi estimerat, då vi förväntade oss en bruttomarginal om 38,8 %, där vi förväntade oss att effekterna av mer öppnade samhällen skulle accelerera intäkterna från företagssegmentet, som är av högre lönsamhet, i en snabbare takt och stödja en starkare bruttomarginal. Däremot flaggade vi för att tidigare marknadsföringssatsningar inom b.la. sökoptimering kan, i det korta perspektivet, hämma bruttomarginalen då ett starkare varumärke får fler konsumenter att hitta till Kollects plattform självmant, och beställa tjänster som är av icke-återkommande karaktär. Då Kollect sedan Q2-20 har allokerat om marknadsföringsresurser för att öka de återkommande intäkterna, påvisar detta mönster de svårigheter Kollect möter i att styra hur deras kunder hittar till plattformen. Även om de icke-återkommande är av lägre bruttomarginal, är de samtidigt förknippade med högre nettomarginal, av just det skälet att lägre marknadsföringskostnader har erlagts för kundförvärv. På sikt är givetvis detta positivt då det, som nämnt ovan, bäddar för lägre Customer Acquistion Costs vilket ett starkare varumärke medför. Vi kommer att fortsätta att bevaka bruttomarginalen noga då det är en viktig datapunkt för att Kollect ska kunna visa svarta siffror framöver.

Rörelsekostnadernas andel av omsättningen förbättras YoY

Under tredje kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 10,7 MSEK, vilket dels speglar den högre omsättningen, dels ökade investeringar i digital marknadsföring och annonsering samt i teknologi. Engångskostnader relaterat till kapitalanskaffningen är även en påverkande faktor som drivit upp rörelsekostnaderna under det tredje kvartalet 2021. Som en andel av omsättningen utgjorde rörelsekostnaderna 55,8 % av intäkterna, vilket är en mindre ökning jämfört med Q2-21 (54 %), men samtidigt en betydande förbättring jämfört med Q3-20 då motsvarande andel uppgick till 69,6 %, vilket påvisar Kollects goda kostnadskontroll och effektiviseringar i kostnadsbasen. EBITDA-resultatet uppgick till -2,7 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om -14,2 %, vilket är en försämring jämfört med Q2-21 (-11 %) men samtidigt en klar förbättring jämfört med Q3-20 då EBITDA-marginalen uppgick till -30 %. Analyst Group estimerar att EBITDA-marginal kommer stärkas kommande kvartal i takt med ökad omsättning, vilket medför högre skalbarhet, men även av fortsatta kostnadseffektiviseringar och stärkt bruttomarginal.

Kapitalförbrukning och Burn Rate

Vid utgången av Q3-21 uppgick kassan till ca 16,2 MSEK, vilket är en ökning om ca 13,8 MSEK jämfört med Q2-21, där en kapitalanskaffning förklarar den ökade kassan. Varför ökningen inte är högre, givet att Kollect erhöll ca 28,6 MSEK efter emissionskostnader är primärt hänförligt till dels en avbetalning av lån om 7 MSEK till Formue Nord samt en förtidsåterbetalning om ca 2,1 MSEK till InvoiceFair. Bolagets burn rate försämrades jämfört med Q2-21 och uppgick till 2,1 MSEK/månad, motsvande 6,2 MSEK för kvartalet, primärt drivet av ökade investeringar i digital marknadsföring och teknologi. Det är även en effekt av att förändring i leverantörsskulder QoQ (1,4 MSEK) och kundfordringar (1,7 MSEK) vilket påverkade kassaflödet negativt, även om ökningen i kundfordringar tyder på att företagssegmentet växer stark, där kunderna i regel betalar på kredit. Just den negativa utväxlingen i leverantörsskulder antas snarare vara en effekt av tajmningen i betalningarna till leverantörerna, då Kollect tidigare har haft en positiv kassaflödespåverkan av utestående leverantörsskulder, vilket i viss mån har vägt upp för kundfordringarna, vilka har en negativ kassaflödespåverkan. Detta, i kombination med en stark estimerad tillväxt för kommande kvartal, bäddar för en lägre burn rate framgent än vad som uppvisades i Q3-21. Givet en genomsnittlig burn rate för perioden Q4-20 till Q3-21 om ca 1,1 MSEK/månad estimerar Analyst Group att Kollect är finansierade till slutet av H2-22, vilket således lämnar utrymme för att finansiera kommande tillväxt med eget kapital. Däremot är Analyst Group av uppfattningen att Kollect, genom fortsatta kostnadseffektiviseringar och stark estimerad tillväxt, vilket medför ökad skalbarhet inom rörelsen, kan bevara kassan längre i takt med att Kollect bör närmar sig break even på EBITDA-nivå vid den tidpunkten. Att Kollect även har använt nettolikviden från kapitalanskaffningen för att betala av långfristiga skulder kommer att reducera de finansiella kostnaderna vilket förväntas stärka det operativa kassaflödet, tillika lönsamheten, framöver.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Kollect.