Kommentar på Kollect on Demands Q2-rapport


I samband med att Kollect idag den 17 augusti 2020 publicerat sin delårsrapport för årets andra kvartal, inleder vi aktieanalysbevakning med kontinuerliga och uppdaterade analyser. Nedan följer en sammanfattning av våra tankar om Q2-rapporten.

Försäljningen växer med 75 %

Under Q2-20 uppgick omsättningen till ca 12,1 MSEK (6,9), motsvarande en tillväxt om 75 % jämfört med samma period 2019. Med tanke på hur många industrier som påverkats negativt under kvartalet av Covid-19 lyckas Kollect leverera en minst sagt stark tillväxt, något vi anser är ett tecken på dels bra arbete från bolaget, dels industrins egna ”motståndskraft” där Kollects tjänst anses vara en s.k. väsentlig sådan. Det innebär att bolaget har kunnat fortsätta att tillhandahålla sina tjänster till sina kunder. Av de totala intäkterna var 5,5 MSEK, d.v.s. 45 %, återkommande vilket motsvarar en ökning om 32 % Q-Q. Vi ser positivt på att andelen återkommande intäkter (ARR) ökar, samtidigt som dessa måste öka mer för att marginalerna ska kunna stiga. Den totala produktmixen under Q2-20 resulterade nämligen i en lägre bruttomarginal, vilken uppgick till 35 % (41). Kollect adresserar detta i rapporten och skriver att åtgärder har tagits som på kort sikt inom vissa affärssegment innebär ett större fokus på ordrar med högre marginal, vilket samtidigt resulterar i något lägre försäljning. Längre fram, när det ekonomiska läget klarnat och vissa aktiviteter optimerats, är avsikten att växla upp försäljningsinsatserna igen för att då fortsatta växa intäkterna inom dessa segment. Detta, i kombination med fortsatt tillväxt inom Kollects andra segment, räknar vi med bidrar till en god övergripande tillväxt tillsammans med ökad bruttomarginal under kommande kvartal.

Gällande UK-marknaden är Kollect tillbaka sedan juni, efter att temporärt hållit den delen av verksamheten pausad sedan mars. Inom UK adresserar Kollect 75 städer med ett totalt invånarantal om 40 miljoner som är i behov av bolagets erbjudanden. Det räknar vi med kommer bidra till en ökad omsättning under kommande kvartal.

Bra kostnadskontroll och intakt kassa

Trots fler kostnader i form av personal och IT-infrastruktur, ökade endast rörelsekostnaderna med totalt 1 MSEK till 5,2 MSEK (4,2) under Q2-20. Likvida medel uppgick vid slutet av juni till ca 4,0 MSEK, att jämföra med 2,3 MSEK vid utgången av mars i år. I kombination med ökad tillväxt, finansiellt stöd från den irländska regeringen och ett mer balanserat kassaflöde, anser vi att Kollect lyckades med målet att under kvartalet minska sin burn rate och bevara sin kassa.

Senaste månaden är aktien upp +40 % och sammanfattningsvis tycker vi att Kollect gör ett bra kvartal där försäljningen stiger kraftigt och att bolaget samtidigt lyckas bibehålla en god likviditet. Det vi saknar är en högre bruttomarginal än den som föll ut, varför detta blir en viktig faktor att bevaka framgent där vi vill se högre nivåer under kommande kvartal.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Kollect.