Kommentar på Kollect on Demands Q1-rapport


Kollect publicerade idag den 26 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen för första kvartalet uppgick till 13,1 MSEK, motsvarande en tillväxt om 47 % YoY
  • De återkommande intäkter uppgick till 63 % av de totala intäkterna
  • Bruttomarginalen stärktes YoY – men ned från Q4-20
  • Försämrad burn rate under Q1-21

Omsättningen kom in i linje med förväntningar

För det första kvartalet 2021 uppgick omsättningen till 13,1 MSEK (8,9), motsvarande en tillväxt om 46 % jämfört med första kvartalet 2020, och en marginell ökning från Q4-20. Detta var i linje med våra förväntningar givet att restriktionerna i Irland har påverkat avfallsavlämningsverksamheten inom företagssegment, som å andra i stor utsträckning kompenseras av högre aktivitet inom konsumentsegmentet. Första kvartalet är även ett säsongsmässigt svagare kvartal för Kollect, och vi förväntar oss att omsättningen stärks kommande kvartal, vilket även bolagets trading update för april bekräftar där uppsättningen uppgick till 5,5 MSEK, vilket motsvarar en run rate om ca 16,5 MSEK på kvartalsbasis.

Kollect fortsätter att exekvera på sin strategi att öka de återkommande intäkter och senaste kvartalet blev ett ytterligare kvitto på arbetet går i rätt riktning, där de återkommande intäkter uppgick till 63 % av omsättningen, motsvarande 8,3 MSEK och en samtidigt en ökning om 98 % YoY. BIGbin-verksamheten är det segment inom kategorin återkommande intäkter som visat starkast tillväxt, till stor del hänförligt de det förvärv Kollect genomförde under Q3-20 som breddade BIGbin-verksamheten. Under Q1-21 upptog Kollect en lånefinansiering om totalt 8,2 MSEK för att b.la. fortsätta expandering inom BIGbin-verksamheten. Detta, i kombination med det förnyade avtalet med Circle K som ger ökad räckvidd för nya potentiella anläggningar och att bolaget har ett avtal på plats som innebär inköp av tio (10) nya BIGbins till bättre villkor, talar för att intäkterna från BIGbins-verksamheten kommer att öka starkt framöver, vilket således komma fortsätta att stärka de återkommande intäkterna.

Kollect meddelade även under Q2-21 att man startar ett nytt dotterbolag ”Kollect Recycling and Waste Collection Limited” som kommer att utgöras av företagets bin collection-verksamhet, i syfte att öka fokus och den ekonomiska transparensen från bin collection-verksamheten. Omorganisationen gör det även enklare att resa kapital för att finansiera fortsatt tillväxt inom denna affärsvertikal. Under 2020 startade Kollect även ett dotterbolag för BIGbin-verksamheten av samma syfte, och har sedan dess lyckats genomföra ett förvärv och även rest kapital specifikt för BIGbin-verksamheten.

Koncernstrukturen åskådliggörs nedan:

Bruttomarginalen

Bruttomarginalen uppgick till 39,2 % (38,4 %) vilket är en förbättring om 0,8 procentenheter YoY men samtidigt lägre än vad man uppvisade under Q4-20, då bruttomarginalen uppgick till 42,8 %. Detta kan förklaras av att en ökning av de icke-återkommande intäkter, vilket får, å ena sidan, en negativ effekt på bruttonivå givet lägre bruttomarginaler, men å andra sidan får samtidigt en positiv effekt på vinsten. Detta kommer sig då Kollect inte har några större Customer Aquisition Costs (CAC) relaterat till Domestic Skips och Domestic Junk-vertikalerna, förklarad av tidigare varumärkesarbeten och sökoptimering till bolagets plattform, i kombination med att Kollect har allokerat om resurser till de mer höglönsamma vertikalerna. Varför detta inte fick större effekt på innevarande kvartals rörelseresultat, som uppgick till -4 MSEK, kan förklaras delvis av finansieringskostnader som uppstod i samband med upptagandet av lån under Q1-21, samt något större avskrivningar som ett resultat av utrullning av fler BIGbins som behövs skrivas av.

Vi är av uppfattningen att Kollect kommer att fortsätta exekvera på sin strategi att öka de återkommande intäkterna vilket, i kombination med utrullning av ytterligare BIGbins på nya anläggningar, kommer driva upp bruttomarginalen kommande kvartal. Lägg därpå till ökad försäljning, vilket de senaste två trading updates tyder på, och Kollect kan i större utsträckning utnyttja skalbarhet i affärsmodellen, varvid bolaget kan närma sig svarta siffror.

Kapitalförbrukning och Burn rate

Vid utgången av mars uppgick kassan till 6,9 MSEK vilket är en ökning med ca 4,6 MSEK jämfört med Q4-20, men har också fyllt på kassan med 8,2 MSEK via utökade lån under Q1-21. Bolagets burn rate kom in högre jämfört med fjärde kvartalet och uppgick till -1 MSEK/månad för Q1-21 (0,7 MSEK/månad). Detta är framför allt en effekt av ökade kundfordringar som har efterföljts av en lägre ökning i leverantörsskulder. Vi väljer att inte lägga större vikt vid detta då det snarare kan handla om tajmingen i betalningen från kunder, och i takt med att Kollect växer och är det rimligt att anta att även affärsmodellen förändras där fler kunder tillåts kunna få tjänsten levererad först och betala senare, likt såsom många andra affärsmodeller fungerar inom andra branscher. Givet en burn rate om -1 MSEK/månad uppskattar vi att kassan uppgår till ca 4,9 MSEK och Kollect skulle därmed behöva finansiering senast i början av Q3-21 för att täcka rörelsekapitalbehovet, dock är det värt att påminna om att Kollect tidigare genomfört en riktad nyemission med teckningsoptioner av serie TO1, där ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att tillföra Kollect upp till ca 55,4 MSEK, beroende på teckningskurs. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 9 augusti 2021 till och med 20 augusti 2021.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Kollect.