Kommentar på JS Securitys Q4-rapport


JS Security publicerade idag den 25 februari sin delårsrapport för årets fjärde kvartal. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Totala intäkter för perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,5)
  • Bolagets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till -3,3 MSEK (-1,6)
  • Under Q4-21 fullföljde JS Security förvärvet av Stonebeach AB, vilka uppvisade en nettoomsättning om 6,8 MSEK för 2021

Under Q4-21 uppgick JS Securitys totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, till ca -3,3 MSEK (-1,6), vilket rent procentuellt (+106 %) är en stor ökning, däremot jämfört med JS Securitys rörelsekostnader under föregående period (Q3-21), var ökningen i termer av absoluta tal (0,5 MSEK) fortfarande relativt låg. Under årets sista kvartal har bolaget tagit flera steg närmre kommersialisering, vilket förväntas medfört ökade personalkostnader och ökade marknadsföringskostnader, vilket i sin tur driver upp totala rörelsekostnader.

Efter en period av bounty– och penetrationstestning av JS Securitys plattform och nätverk, utfört av det amerikanska cybersäkerhetsföretaget HackerOne, så har bolaget tidigt under året lanserat en egenutvecklad plattform för fillagring; Security-as-a-Service, samt dess decentraliserade P2P-nätverk (lagringsnätverk). Security-as-a-Service möjliggör för användaren att på ett säkert och integritetsskyddat sätt, lagra filer av olika format och storlekar, på ett decentraliserat och distribuerat lagringsnätverk beståendes av geografiskt separerade lagringsnoder. Bolagets lagringsstruktur baseras i och med detta, inte på en single point of failure-struktur, där all data lagras på ett och samma ställe, utan istället fördelat på flertalet oberoende platser. Utifrån vad vi kan tolka av bolagets senaste nyheter samt Q4-rapporten har intresset för plattformen varit stort sedan lansering. JS Security har sedan lanseringen, erbjudit en kostnadsfri 60 dagars-testperiod av produkten för feedback och kundbearbetning, där bolaget erhållit intresseanmälningar avseende förlängning av testperioden från över 10 aktörer. Totalt har JS Security ett 30-tal testkunder samt ett mindre antal betalande kunder som kör bolagets system i skarp miljö, med ambitionen att flertalet testanvändare skall övergå till att bli betalande kunder efter testperiodens slut.

Under årets fjärde kvartal fullföljde JS Security förvärvet av Stonebeach AB, där ambitionen med förvärvet är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens, samt upparbetade kanaler mot befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin. Analyst Groups anser att det råder tydliga synergieffekter bolagen emellan såsom stärkt in-house kompetens, korsförsäljning, samt utökade försäljningskanaler. Samtidigt ser vi att detta förvärv kan accelerera bolagets tillväxt och expansion, genom framtagandet av ett självförsörjande datalagringsnätverk. Stonebeach nettoomsättning under 2021 uppgick till ca 6,8 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1,6 MSEK. Dessutom har Stonebeach, genom en order från en stor aktör inom fordonsindustrin, redan säkrat 5,4 MSEK i nettoomsättning för helåret 2022. Givet detta, samt att JS Security och Stonebeach fortsätter att utvecklas med en god kostnadskontroll, ser Analyst Group stora möjligheter för det konsoliderade bolaget att skapa ett positivt kassaflöde redan under 2022. Under år 2022 förväntas försäljningen från JS Securitys plattform börja visa effekt och med bra momentum är chansen god att Bolagets TO1 är in the money, vilket kan ge ett kapitaltillskott om högst 11 MSEK under Q2-22, vilket kan leda till att ytterligare förvärvsdiskussioner inleds.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av JS Security.