Kommentar på JS Securitys Q2-rapport


JS Security publicerade idag den 23 augusti sin delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Nya samarbetsavtal som ingåtts
  • Vår syn på bolagets framtid

Under Q2-21 uppgick bolagets nettoomsättning till ~186 TSEK (0). JS Securitys övriga externa kostnader uppgick under perioden till ca -1,2 MSEK (-0,5), där ökningen till stor del beror på engångskostnader i samband med börsnoteringen, varför vi inte drar några större växlar kring detta. De totala rörelsekostnaderna uppgick, under det andra kvartalet år 2021, till ca -1,6 MSEK vilket även kan jämföras med -0,55 MSEK under föregående kvartal (Q1-21). Ökningen i rörelsekostnader beror främst på, förutom kostnader hänförliga till börsnoteringen, att JS Security nu är närmre en kommersialisering och har därför under det andra kvartalet vidareutvecklat befintligt produktutbud, kontrakterat två nya återförsäljare samt utökat personalstyrkan. Kostnadsbasen är i linje med våra förväntningar och vi ser således positivt på att JS Security även under årets andra kvartal har utvecklats med en god kostnadskontroll.

Under årets andra kvartal tecknade bolaget ett avtal med en återförsäljare, 2Prove AB, för att få en bredare och större närvaro på marknaden. 2Prove uppskattas ha en kundbas överstigande 200 kunder, vilka förväntas vara i behov av JS Securitys produkter. Under det andra kvartalet har JS Security dessutom stärkt organisationen ytterligare genom ett samarbete med Techlove AB. Inom ramarna för samarbetet ska Techlove förse JS Security med utvecklare i linje med den specifika kompetens inom systemutveckling som bolaget efterfrågar.

”Det kan inte ha undgått någon den ökning vi har sett av antalet cyberrelaterade brott under den senaste perioden. För bara drygt en månad sedan utfördes en IT-attack mot en leverantör som fick livsmedelskedjan Coops kassasystem att haverera. Eftersom den rådande pandemin har inneburit mycket arbete hemifrån men också en katalysator för att samhället kommer att fortsätta digitaliseras, innebär det att obehöriga har hittat nya vägar för att komma åt känslig data. JS Security är väl positionerade på marknaden för att kapitalisera på detta och möta behovet av en decentraliserad lösning, där blockkedjan agerar en av huvudkomponenterna för att förebygga obehörig åtkomst av lagrad data. Om vi blickar framåt mot resterande delar av 2021 så räknar vi med, i linje med vad vi tidigare har kommunicerat, att bolaget har omkring 20 kunder vid utgången av 2021 för att sedan växa till nära 400 kunder vid utgången av 2024, motsvarande intäkter år 2024 om ca 16 MSEK”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer att återkomma med dels en uppdaterad aktieanalys av JS Security, dels en inspelad videointervju med Christopher Ramstedt, grundare och operativ chef.