Kommentar på JS Securitys Q2-rapport


JS Security publicerade den 25 augusti år 2022 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022. Följande är några punkter vi skulle vilja belysa i samband med rapporten:

  • Marknaden visar intresse för produkterna
  • Samarbete med Gartner Group för att effektivisera försäljningsprocesserna
  • Stärkt kassa i samband med företrädesemission

Marknaden visar intresse för produkterna

Under Q2-22 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (0,2) vilket motsvarar en tillväxt om 450 % mot jämförbart kvartal föregående år, dock från låga nivåer. Omsättningen är främst hänförlig till försäljning inom det helägda dotterbolaget StoneBeach, vilka har visat en positiv utveckling under kvartalet där dialoger både med existerande och nya kunder har förts. Efter periodens utgång har JS Security och StoneBeach intensifierat integrationen mellan bolagen med syftet att ta fram en gemensam produkt som kan säljas till StoneBeachs befintliga kunder. Koncernen arbetar även med att ta fram en gemensam säljstruktur för att nå ut med JS Securitys två kommersiella tjänster, Security-as-a-service (Apex Storage) och Infrastructure-as-a-service (Anolyx). Detta är enligt Analyst Group två exempel på synergieffekter mellan bolagen vilket estimeras accelerera bolagets tillväxt och expansion. JS Security har under andra kvartalet 2022 erhålli­­t en mindre order av bolagets tjänst Apex som initialt är värd cirka 25 tSEK fördelat över en 12-månadersperiod med start i augusti. Även om det initiala ordervärdet är lågt, ser Analyst Group positivt på att det finns intresse för bolagets tjänster, vilket anses vara ett kvitto på att JS Security har ett konkurrenskraftigt erbjudande. Det gäller dock att bolaget får fler och större orders framgent för att kapitalisera på de produkter och tjänster som erbjuds.

Samarbete med Gartner Group för att effektivisera försäljningsprocessen

JS Security har inlett ett samarbete med konsultbolaget Gartner Group med syftet att effektivisera försäljningsprocessen och ta bolagets produkter till marknaden genom en s.k. Go-to-market-strategi. Samarbetet förväntas innebära att JS Security får tillgång till en indirekt försäljningskanal till företag som har behov av bolagets produkter. Vidare kommer Gartner även erbjuda JS Security att samla in kunskap om marknaden samt erbjuda direktkontakt med analytiker som har god erfarenhet inom produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Analyst Group ser positivt på samarbetet då det är av stor vikt att JS Security nu börjar skriva avtal med kunder för att öka omsättningen.

Företrädesemission har bidragit till en bättre kassaposition

Under Q2-22 genomförde JS Security en företrädesemission som tecknades till 85 %, vilken tillför bolaget ca 7,6 MSEK före emissionskostnader under det tredje kvartalet. Tillskottet till kassan är väsentligt då den vid utgången av det andra kvartalet uppgick till 272 tSEK, styrelsen beräknar att emissionslikviden kommer att räcka i minst tolv månader där företrädesemissonen har stärkt ekonomin i grunden och möjliggjort att betala av lån och leverantörsskulder samt effektivisera bolagets ekonomihantering. Analyst Group ser positivt på att kassan har fyllts på för att betala av lån samt täcka kostnader i samband med kommersialisering.

Sammantaget ser vi det som avgörande att JS Security nu börjar få ut bolagets produkter och tjänster till marknaden och erhålla orders. Givet att bolaget har fått in en stor nettolikvid via företrädesemissionen samt det nya samarbetet med konsultbolaget Gartner Group ser vi att pusselbitarna nu finns på plats för att tillväxten ska ta fart kommande kvartal.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på JS Security