Kommentar på JS Security Q1-rapport


JS Security publicerade igår den 17 maj bolagets delårsrapport för årets första kvartal. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Totala intäkter för perioden uppgick till 1,8 MSEK (0,4) – tillväxt om 406 %
  • Bolagets rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till -2,6 MSEK (-0,5)
  • Under Q1-22 tillträdde JS Security förvärvet av Stonebeach AB, vilka uppvisade en nettoomsättning om 6,8 MSEK för 2021

Ökad försäljning till följd av förvärvet av Stonebeach

Under Q1-22 uppgick JS Securitys nettoomsättning till ca 1,1 MSEK (0,0), vilket främst är hänförligt till att bolaget har tillträtt förvärvet av Stonebeach under kvartalet. Under det första kvartalet år 2022 har dotterbolaget Stonebeach utvecklats väl med hög debiteringsgrad. I februari lanserade kunden Scania sin nya molntjänst där Stonebeach ansvarar för underhåll, support och vidareutveckling. Tjänsten är baserad på Oracle Cloud Infrastructure (OCI), där bolaget arbetar för ett fördjupat samarbete med Oracle för att kunna erbjuda liknande lösningar till nya kunder, där JS Securitys underliggande teknologi inkluderas. Detta är, enligt Analyst Group, ett tydligt exempel på potentiella synergieffekter mellan bolagen, vilket tillsammans med stärkt in-house kompetens, korsförsäljning, samt utökade försäljningskanaler estimeras accelerera bolagets tillväxt och expansion.

Efter utgången av Q1-22 har JS Security ingått ett kundavtal med ett svenskt e-handelsföretag, avseende bolagets decentraliserade fillagringsplattform Security-as-a-Service. Enligt pressmeddelandet är ordervärdet initialt på ett mindre belopp, men båda parterna har som ambition att utöka engagemanget under året. Vidare erhöll JS Security, genom dotterbolaget Stonebeach, en order om ca 150 tSEK från en stor aktör på bolånemarknaden, avseende support och underhåll av system kopplat till informations- samt dokumenthantering. Ordervärdet är fördelat på en 12-månadersperiod med start från maj 2022, vilket rent teoretiskt innebär intäkter om ca 12,5 tSEK per månad. Trots att de orders som JS Security har erhållit de senaste månaderna motsvarar ett initialt lågt värde, ser Analyst Group positivt på att intresset efter lanseringen av Security-as-a-Service är stort, vilket visar på att bolaget har ett konkurrenskraftigt erbjudande för informationssäkerhet och dokumenthantering.

Ökad rörelseförlust

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, under Q1-22 uppgick till ca -2,6 MSEK (-0,5), vilket motsvarar en ökning om 437 %. Kostnadsökningen är högre än vad Analyst Group har prognostiserat, vilket förväntas främst vara hänförligt till kostnader i samband med integrationen av Stonebeach samt lanseringen av det decentraliserade P2P-nätverket Security-as-a-Service. Vid utgången av första kvartalet år 2022 uppgick kassan till 25,7 tSEK, vilket kan jämföras med 61,9 tSEK vid utgången av december (Q4-21). Under Q1-22 uppgick därmed bolagets kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -12,1 tSEK/månad, vilket i sig är en låg kapitalförbrukning vilket anses nödvändigt med tanke på en ansträngd kassa, samtidigt anser Analyst Group att JS Security kommer att behöva öka sin kapitalförbrukning under kommande kvartal för att skala upp verksamheten. Under kvartalet har JS Security upptagit ett innovationskopplat lån om 1 MSEK från Almi Företagspartner samt tre av bolagets ägare, vilket har föranlett den låga nettoförändringen i likvida medel. Med hänsyn till att JS Security utvecklas med en positiv försäljningsökning, samt det upptagna lånet, anser Analyst Group att bolaget kan finansiera den löpande verksamheten på kort sikt. Dock anser vi att det föreligger en hög risk för ytterligare kapitalanskaffning framgent, för att kunna finansiera bolagets expansionsplaner.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av JS Security.