Kommentar på Josabs Q3-rapport


Josab publicerade idag den 27 november 2020 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020. 

  • Som väntat var omsättningen låg
  • Minskade rörelsekostnader under kvartalet
  • Oktober/november har bjudit på flera intressanta händelser

Omsättningen under Q3-20 var som väntat låg och uppgick till 0,2 MSEK (1,3), där intäkterna precis som föregående kvartal i år främst var hänförliga till materialförsäljningen i Ungern. Desto bättre, med tanke på den nivå försäljningen legat på under Q3, är att Josab under kvartalet minskat sin kostnadsbas vilket således bidragit till en lägre burn rate. Under Q3-20 minskade rörelsekostnader till -3,6 MSEK (-5,2), motsvarande en minskning om ca 31 %, vilket vi såklart anser är positivt i dagens läge.

Överlag anser vi dock att kvartalsrapporten i sig för Q3 inte nödvändigtvis är det mest intressanta just nu, utan snarare de senaste veckorna under oktober och november som innehållit flera intressanta nyheter. Den 6 november meddelade Josab de erhållit en order av Aqualite från JV-bolaget i Kina där leverans sker nu under november månad. JV-bolaget, i vilket Josab har en ägarandel om 49 %, ska med ensamrätt i Kina tillverka, marknadsföra och sälja Josabs teknologi för vattenrening baserad på användandet av Aqualite. I linje med vad som tidigare har kommunicerats så erhåller Josab för tillhandahållandet av Aqualite en licensavgift om 300 Euro/ton samt en intäkt om 1 700 Euro/ton såld Aqualite. Total intäkt för Josab är således 2 000 Euro/ton såld Aqualite. I och med ordern om 60 ton, innebär det 102 000 Euro (ca 1,0 MSEK) i rent ordervärde, samt då även en licensintäkt om 18 000 Euro (ca 0,18 MSEK), motsvarande en total försäljningsintäkt om 120 000 Euro (ca 1,2 MSEK) direkt hänförligt till Josab. I och med att Josab äger 49 % i JV-bolaget, så ger denna order en ”dubbeleffekt” i den bemärkelsen att Josab dels innehåller direkta intäkter, dels att ägarandelen i JV-bolaget, vars nästa steg blir att förädla beställningen om 60 ton Aqualite, bidrar till att ge potentiellt ytterligare avkastning för Josabs aktieägare längre fram.

Indien åter i fokus i investeringsidén

Under en längre tid har en stor del av fokuset kring Josab riktats mot aktiviteterna i Kina såväl som i Europa. Josab har dock sedan en längre tid tillbaka varit verksamma i Indien och under november kunde bolaget meddela att Josab Indien deltagit i en upphandling av 15 vattenkiosker, där lämnat anbud vann upphandlingen och tillika ordervärdet som uppgår till ca 0,8 MSEK. Vattenreningsenheterna skall klara 500 liter/timme och leverans samt installation av enheterna har påbörjats och beräknas vara klart under januari 2021. Ordern är ett direkt köp och inkluderar ingen finansiering från Josabs sida.

Vad som är extra intressant att belysa är att nya regler tidigare har införts som förbjuder användningen av RO, vilket en membranteknik som använder stora mängder energi och rent vatten i reningsprocessen, vid TDS-nivåer under 500. RO-tekniken har till idag varit klart dominerande i Indien vad avser vattenkiosker. I Q3-rapporetn skriver Josab att de under 2020 har arbetat med att marknadsföra sin Aqualite-teknik på nya projekt, men även som OEM-leverantörer mot andra bolag inom denna sektor med egna projekt, då Indien är stort och marknaden likaså. ”Vi ser med stor tillförsikt på denna marknad, men även inom andra som avser dricksvatten med RO, och hoppas att regleringen ger oss ett kraftigt uppsving för vår miljövänliga teknologi”, skriver Henry Koskela i sitt VD-ord. Josab har således de regulatoriska förutsättningarna på sin sida för att kunna öka sin försäljning, vilket vi menar att en investerare bör hålla utkik efter under kommande kvartal. 

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Josab