Kommentar på Josabs Q2-rapport


Josab publicerade idag den 28 augusti 2020 sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

  • Som väntat var omsättningen låg
  • Bra kostnadskontroll under kvartalet
  • Försäljningsdrivare och ökad tillväxt kan ligga nära

Omsättningen under Q2-20 var som väntat låg och uppgick till 0,3 MSK (0,6), där intäkterna precis som föregående kvartal i år främst var hänförliga till materialförsäljningen i Ungern. Sett till bolagets kostnadsbas uppgick koncernens totala rörelsekostnader till -2,8 MSEK (-5,0), en minskning med 44 % vilket främst berott på lägre konsult- och personalkostnader.

I dagens delårsrapport framgår en intressant formulering som vi skulle vilja belysa lite extra. Josab skriver att ”[…]Organisationen kommer under den närmaste tiden att inriktas mer mot försäljning vilket även kan komma att innebära förändringar i organisation. Eventuella nya projekt kan också kräva förändringar eller andra investeringar, men prövas då från fall till fall.”

Med tanke på att senaste tiden för Josab till hög grad har bestått av vad som skulle kunna sammanfattas som förberedande marknadsarbete, även om en del orders parallellt har erhållits under tiden, har senaste kvartalens försäljningsnivåer varit låga.

Det finns dock ett par närliggande triggers som potentiellt skulle kunna sätta fart på tillväxten, och därmed gå i linje med det uttalandet som ges i rapporten om ökad inriktning mot försäljning. I Ungern har förberedelserna för installationen av ny reningsteknologi i Hyderódog pågått, och under augusti har Josab fått tillträde till anläggningen för utbyte av tekniken, vilket beräknas vara klart inom några veckor. Anläggningen kommer med motpartens godkännande användas för marknadsföring gentemot andra anläggningar som har motsvarande eller snarlika problem, d.v.s. stort användande av kemikalier, vilket därmed skulle kunna resultera i fler uppdrag inom detta område och således omsättningsbidrag.

En ytterligare tänkbar värdedrivare som kan växa fram i närtid är från den Aqualite-ordern som erhållits från en reningsanläggning i Szentes. Vattenanläggningen, vilken byggts med EU-bidrag använder idag en annan zeolit, Turbidex, i reningen, vilket också installerats i många andra motsvarande anläggningar i Ungern. På grund av EU-bidraget får material eller teknik inte bytas ut under en period av 5 år efter byggnationen, vilket nu gått till ända i Szentes, likväl som i många andra städer i Ungern. Josab har under två års tid gjort tester i egen regi, men även tillsammans med en mindre stad med Turbidex i deras vattenreningsanläggning, där Josabs Aqualite jämfördes med Turbidex. Testerna utvisade att Aqualite, p.g.a. annan komposition av mineraler, var hårdare och hade längre livslängd med bättre reningsegenskaper än Turbidex. Josab skriver att de har identifierat ett 60-tal vattenreningsanläggningar i Ungern, de flesta byggda med EU-bidrag, med det konkurrerande materialet i reningsprocessen. Målsättningen är att ta en stor del av detta segment för materialförsäljning med Josabs Aqualite, där bolaget bedömer att den totala mängden material i dessa anläggningar uppgår till ca 5 000 ton. Om man skulle utgå från den prissättning per ton Aqualite om 2 000 EUR som tidigare har kommunicerats i samband med licensavtalet för JV-bolaget i Kina, så skulle 5 000 ton motsvara omkring 100 MSEK i potentiell omsättning för Josab. Josabs utveckling på den ungerska marknaden blir därför mycket intressant att följa under de närmaste månaderna, där de ska bli spännande att se ifall bolaget successivt kan erhålla ytterligare orders för vattenreningsverk.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys av Josab.