Kommentar på Josabs Q1-rapport


Josab publicerade idag den 20 maj 2021 sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är våra tankar om rapporten.

  • Som väntat var försäljningen låg
  • Minskade rörelsekostnader överraskade positivt
  • Värdedrivare framgent

För Q1-21 hade vi estimerat en omsättning omkring 0,5 till 1 MSEK, vilket kan jämföras med det faktiska utfallet om 0,3 MSEK (0,4). Försäljningen var därmed i underkant av våra estimat, samtidigt som det i termer av absoluta tal inte rör sig om några större belopp. Däremot, sett till rörelsens kostnader, blev vi positivt överraskade. Under Q1-21 uppgick Josabs totala rörelsekostnader till -2,7 MSEK (-4,4), motsvarande en minskning om 39 %. Om vi dessutom jämför med föregående kvartal (Q4-20), där rörelsekostnaderna uppgick till -5,2 MSEK, motsvarar det en minskning om 48 %. Med tanke på det läget som Josab befinner sig i idag, med låg försäljning, är det av stor vikt att bolaget kan utvecklas med en god kostnadskontroll, vilket det med dagens rapport står klart att Josab lyckats med under årets första kvartal.

Likt vi tidigare har kommunicerat, vilket även är i linje med vad som framgår i Q1-rapporten, ser vi att värdedrivare och triggers under 2021 finns i form av ökad försäljning inom primärt marknaderna Ungern, Kina och Indien. Josab bearbetar även den afrikanska marknaden, där möjligheterna är intressanta, men på grund av bl.a. administrativa utmaningar väljer vi att från våra sida se detta mer som en möjlig extra krydda på sikt. Parallellt med de försäljningsmässiga aktiviteterna tittar Josab fortsatt vidare på möjligheten att förvärva Clear Industry Ltd, i Kina, verksamma främst inom området för kitchen waste (matavfall). Efter en genomförd legal och finansiell DD-process har en utvärdering skett och Josab är idag i slutskedet av hela denna process. Affären är stor för Josab med många parametrar att hantera, och inom kort ska en uppdatering komma gällande detta projekt.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Josab.