Kommentar på Josabs Q1-rapport


Josab publicerade tidigare i veckan sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Följande är våra tankar och en kort sammanfattning av rapporten.

Omsättningen under Q1-20 uppgick till 0,4 MSK (0,4), där intäkterna som väntat var främst hänförliga till materialförsäljning i Ungern. Sett till bolagets kostnadsbas uppgick koncernens totala rörelsekostnader till -4,4 MSEK (-4,2), där den marginella ökningen i huvudsak beror på ökade kostnader för juridisk rådgivning, vilket Analyst Group antar är relaterat till Josabs pågående etablering i Kina. Precis som för många andra företag så har även Josab påverkats av Covid-19, där effekterna troligen kommer kännas av även under innevarande kvartal (Q2-20). Josab skriver dock i rapporten att de idag är i fas med bolagets normala verksamhet, och nya projekt beräknas kunna hanteras inom nuvarande organisation och bemanning. Josab ser fortsatt positivt på framtiden och att de ska kunna öka omsättningen kraftigt under innevarande år, där styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2020 skall förbättras betydligt jämfört med 2019.

Registrering i Kina kan vara klar innan maj månads utgång

Josabs arbete för att få ett Joint Venture-bolag på plats i Kina har pågått under hela våren och vägen har inte varit helt rak. Utbrottet av Covid-19 och ett kinesiskt nyår uppe på det har resulterat i en försenad process. Josab skriver dock att alla hinder för registreringen nu är undanröjda och att den pågående konverteringen av Josabs kinesiska dotterbolag till ett JV, och erhållandet av en s.k Business License, är kompletterad från alla inblandade parter. Enligt erhållen information, från handläggare, skall registreringen vara klar innan maj månads utgång.

Status i Indien

Senaste tiden har det av naturliga skäl blivit mycket fokus på den kinesiska marknaden och Josabs etablering där. Likväl ska det inte glömmas bort att det fortfarande finns en mycket stor potential för Josabs vattenreningsteknik i Indien, ett land som har stora problem med brist på rent dricksvatten. Till exempel saknar över 50 % av Indiens ca 1,3 miljarder invånare indragna vattenledningar till sina hem. I sitt VD-ord i Q1-rapporten lyfter Henry Koskela fram en viktig händelse i Indien som kan gynna Josab i närtid:

”En stor, och för Josab viktig, förändring i Indien är ett förbud mot användandet av membrantekniken omvänd osmos (RO), då tekniken slukar stora mängder renat vatten i reningsprocessen. Tekniken är den vanligast förekommande på indiska marknaden för rening till dricksvatten. Vår AqualiteTM baserade reningsteknik är en av få konkurrerande tekniker inom flera området för dricksvatten, exempelvis ATM´s. Josab har under nedstängningen [till följd av Covid-19] identifierat bolag inom detta område, som kontaktats för att erbjudas tekniksamarbete i någon form framöver. Flera svar har erhållits och vi ser med stor förhoppning fram emot fortsättningen av detta arbete efter att nedstängningen hävts.”

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad analys av Josab.