Kommentar på Invajo Technologies Q3-rapport


Invajo Technologies publicerade idag den 28 oktober 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Följande är några punkter vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Försäljningsutveckling
  • Hur bolagets lönsamhet utvecklats
  • Integrationen med EPTI

Flertalet viktiga avtal har gett en positiv effekt på omsättningsutvecklingen

Under Q3-21 uppgick nettoomsättningen till 3 122 TSEK (1 541), vilket är en ökning med ca 103 % mot jämförbart kvartal föregående år. Den kraftiga tillväxten under perioden bottnar i att flera viktiga avtal och upphandlingar har vunnits, bland annat säkrade Invajo en upphandling med Lunds universitet avseende system för konferensplattform, vilken sträcker sig fram till år 2025. Vidare, under slutet av september slöt Invajo avtal med SLU/Akademikonferens avseende abstractsystem med option på registreringssystem, vilket också sträcker sig fram till år 2025. Båda avtalen stärker bolagets position inom den akademiska världen samtidigt som det förväntas bidra till ett stärkt varumärke internationellt, då samtliga universitet arrangerar hundratals event och konferenser årligen med deltagare från universitet i hela världen.

Förbättrad lönsamhet under kvartalet

Invajos EBITDA-resultat vände till svarta siffror och uppgick under perioden till 4 TSEK (-1 339), vilket är hänförligt till dels en substantiell ökning i försäljningen och dels en effekt av besparingar genom de tidigare kommunicerade förändringarna avseende konsulter, vilket stärkt bolagets rörelsekapital för kommande kvartal. Under årets tredje kvartal uppgick Invajos totala rörelsekostnader till ca -6,1 MSEK, att jämföra med -3,5 MSEK under Q3-20. Rent procentuellt är det en stor ökning (+73 %), samtidigt som rörelsekostnaderna minskade med 29 % jämfört med Q2-21 (-8,6), vilket anses som positivt.

Integrationen med EPTI går enligt plan

Under det tredje kvartalet har främsta fokus legat på samgåendet mellan Invajo och EPTI. I Q3-rapporten framgår det att dessa aktiviteter har varit tidskrävande men att efter transaktionen genomförande, vilken förväntas slutföras under Q4-21, så kan organisationen åter helt ägna sig åt att utveckla verksamhetens affärer. Analyst Group anser att det finns flertalet fördelar för Invajo genom att ingå i EPTI-koncernen; bolaget kan ta del av operativt stöd i termer av t.ex. resurser, kapital och teknik, samtidigt som Invajo kan dra nytta av ett omfattande ekosystem av erfarna entreprenörer, kompetens och marknadsexpertis. Vidare finns det flera potentiella synergieffekter med andra av EPTIS portföljbolag vilka kan realiseras efter samgåendet med EPTI. Ett sådant exempel av EPTIs portföljbolag är saasstore.com, vilket är en marknadsplats för SaaS-produkter såsom CRM-system och affärssystem vilket öppnar upp för kompetensutbyte samt korsförsäljning av Invajos tjänster. Sammantaget anser Analyst Group att det omvända förvärvet skapar goda förutsättningar för en snabbare expansion och starkare tillväxt, både på befintliga marknader och globalt, samtidigt som den finansiella risken minskar.

Värt att notera är att Love Carlsson, Tf VD på Invajo, idag förvärvat totalt 60 000 aktier i bolaget, motsvarande ca 417 TSEK, vilket sänder ut ett tydligt signalvärde och ingjuter förtroende för bolagets transformering.

Om EPTI

EPTI grundades år 2017 och investerar kapital samt operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. Bolagen i EPTIs portfölj återfinns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Idag har Bolaget en portfölj bestående av 26 bolag, varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. Under augusti 2021 ingick EPTI och Invajo Technologies AB en avsiktsförklaring gällande ett omvänt förvärv av EPTI för notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket förväntas genomföras under det fjärde kvartalet för år 2021. EPTIs notering genom ett omvänt förvärv av Invajo förväntas inbringa fördelar för EPTI såsom att attrahera och behålla medarbetare genom ett starkare varumärke, attrahera institutionella och internationella investerare samt att ge EPTI bättre möjligheter att genomföra förvärv som kan finansieras med nyemitterade aktier.