Kommentar på Intellego Technologies Q4-rapport


Intellego Technologies publicerade idag den 24 februari 2022 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,3 MSEK – ökning med ~20 % jämfört med Q4-20
  • Bruttomarginalen minskade och uppgick under kvartalet till 71 %
  • EBIT-resultatet blev -1,7 MSEK – ökad förlust jämfört med Q4-20 (-0,2)

Fortsatt tillväxt

Intellego fortsätter att bjuda på ökad tillväxt och under det fjärde kvartalet 2020 levererar bolaget en nettoomsättning om ca 2,3 MSEK (1,9), vilket är ca 20 % högre än vad bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år. Enligt Analyst Groups prognoser är nettoomsättningen främst hänförlig till beställningar från Asien. I rapporten framgår det att arbetet med de LOI som Intellego signerat fortlöper enligt plan, vilket visar att bolaget rör sig i rätt riktning och nu lägger vägen för framtida tillväxt.

Arbetet med ingångna LOI rullar på enligt plan och vi arbetar redan i flera förhandlingar om kommersiella avtal vilket bevisat funktionen av Intellegos teknik men också det kommersiella intresset. Allt detta visar att vi är på rätt väg och vi fortsätter att satsa för fullt på att fortsätta öka tillväxttakten under 2022 ”, skriver Claes Lindahl i sitt VD-ord.

Minskad bruttomarginal och ökad förlust

Rörelsekostnaderna, exklusive COGS, uppgick till -4,1 MSEK under Q4-21, motsvarande en ökning om ~94 % jämfört med Q4-20, vilket rent procentuellt är en kraftig ökning. Samtidigt ökade kostnaderna endast med ca 4 % (Q/Q), vilket i termer av absoluta tal (0,2 MSEK), inte är en lika anmärkningsvärd ökning. Analyst Group ser det istället som positivt att Intellego fortsätter investera i sin expansion och säljorganisation för att öka närvaron på befintliga och nya marknader, vilket vi redan under det fjärde kvartalet har märkt gett effekt då Intellego har ingått flera nya LOI, något som bäddar för ökad tillväxt framgent. Dessutom har Intellegos investering i fristående säljkonsulter som arbetar i USA börjat bära frukt under kvartalet, och bolaget ser detta som en resurs att vidareutveckla framgent. Sett till Intellegos COGS ökade dessa (-650 tSEK) jämfört med Q3-21 (-239 tSEK), samtidigt som nettoomsättningen i absoluta tal minskade med ca -1,2 MSEK jämfört med föregående kvartal, vilket bidrog till en minskad bruttomarginal i det fjärde kvartalet (71 %) jämfört med Q3-21 (93 %). I övrigt var personalkostnader samt övriga externa kostnader relativt konstanta jämfört med föregående period, vilket var i linje med våra prognoser.

”Under Q4-21 uppgick Intellegos kassaflöde från den operativa verksamheten till ca -1,0 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista december 2021 uppgick till ca 8,8 MSEK, skulle kassan vara förbrukad vid ingången av Q4-22, allt annat lika. Värt att notera dock är att bolaget har kundfakturor om ca 3 MSEK som förfaller till betalning under 2022, vilket kommer påverka kassaflödet positivt. Dessutom, om exempelvis hänsyn tas till en ökad försäljning tillika god kostnadskontroll, vilket vi räknar med att Intellego kan fortsätta leverera i år, stärker det kassaflödet och således likviditeten i bolaget. Med det sagt anser vi att Intellego har goda förutsättningar för att röra sig mot svarta siffror och därmed ett positivt operativt kassaflöde”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Fortsatt stort intresse för Intellegos teknikplattform

Under det fjärde kvartalet har Intellego signerat tre nya avsiktsförklaringar inom såväl befintliga som nya applikationsområden, vilket speglar det stora intresse som finns för bolagets teknikplattform, samt att teknologin går att tillämpa på flera områden. I Q4-rapporten framgår det att intresset för Intellegos teknik ökar, framför allt från stora globala bolag, och bolaget redan arbetar i flera förhandlingar om kommersiella avtal. Analyst Group räknar med att det kommer ta flera år innan den fulla potentialen av projekten som finns i bolagets pipeline återspeglas i Intellegos försäljning fullt ut, däremot, om ett eller flera av bolagets avsiktsförklaringar utvecklas till ett skarpt leveransavtal kan det innebära avsevärt högre intäkter för bolaget. Enligt vår tidigare analys räknade vi med att Intellego skulle accelerera tillväxten genom förvärv under år 2022, vilket bolaget nämner i Q4-rapporten som en möjlighet framgent.

Samtidigt som den organiska tillväxten fortsätter ser Intellego möjligheter att växa ännu snabbare i framtiden, exempelvis genom selektiva förvärv. Kartläggning av potentiella förvärv har påbörjats och kommer utvärderas löpande.”, skriver Claes Lindahl i sitt VD-ord.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Intellego Technologies.