Kommentar på Intellego Technologies Q3-rapport


Intellego Technologies publicerade igår den 25 november 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,5 MSEK – ökning med ~57 % jämfört med Q3-20
  • Bruttomarginalen ökade väsentligt och uppgick under kvartalet till 93 %
  • EBIT-resultatet blev -0,7 MSEK – främst härlett till investeringar i Kina

Det tredje kvartalet bjöd på rekordförsäljning

Intellego levererar en nettoomsättning för tredje kvartalet 2021 om 3,5 MSEK (2,2), vilket är ca 57 % högre än vad bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år. Enligt Analyst Groups prognoser är nettoomsättningen främst hänförlig till beställningar från Asien. I rapporten framgår det att investeringar i UVC-utrustning inom Healthcare avtar något jämfört med 2020, medan tillväxten fortsätter att öka inom andra industriella områden för UVC, ett exempel är ordern som Intellego fick på UVC-dosimetrar från gruvindustrin i Chile.

”Intellego har haft ett intensivt tredje kvartal med många nya signerade avsiktsförklaringar, vilket indikerar stort intresse i Intellegos teknikplattform, samtidigt som vi slagit rekord i den löpande försäljningen och visar en minskande förlust under kvartalet. Allt detta visar att bolaget är på rätt väg och vi fortsätter att satsa för fullt på att öka tillväxttakten under sista delen av året.”, skriver Claes Lindahl i sitt VD-ord.

Stigande bruttomarginal och minskad förlust

Rörelsekostnaderna, inklusive COGS, uppgick till -4,2 MSEK under Q3-21, motsvarande en ökning om ~88 % jämfört med Q3-20, vilket rent procentuellt är en kraftig ökning. Samtidigt ökade kostnaderna endast med ca 15 % (Q/Q), vilket i termer av absoluta tal (0,5 MSEK), inte är en lika anmärkningsvärd ökning. Analyst Group ser det istället som positivt att Intellego investerar i sin expansion och säljorganisation för att öka närvaron på befintliga och nya marknader, vilket vi redan under det fjärde kvartalet har märkt gett effekt då Intellego har ingått flera nya LOI, något som bäddar för ökad tillväxt framgent. Sett till Intellegos COGS minskade dessa (-239 tSEK) jämfört med Q2-21 (-403 tSEK), samtidigt som nettoomsättningen i absoluta tal ökade med ca 1,3 MSEK, vilket stärkte bruttomarginalen väsentligt i det tredje kvartalet (93 %) jämfört med Q2-21 (82 %). I övrigt var personalkostnader samt övriga rörelsekostnader relativt konstanta jämfört med föregående period, samtidigt som övriga externa kostnader ökade, vilket är hänförligt till en intern lageruppbyggnad i USA, engångskostnader relaterat till uppstarten av dotterbolaget i Kina och eftersläpande noteringskostnader, varför vi inte drar några större växlar kring ökningen.

”Genom fortsatta produktionsförbättringar och stigande försäljning lyckas Intellego återigen bevisa den underliggande goda lönsamheten i bolagets affärsmodell. Med hänsyn till en substantiell försäljningstillväxt och en ökad bruttomarginal, samtidigt som bolagets rörelsekostnader fortsätter att utvecklas på bra nivåer, anser vi att detta pekar på att Intellego är på rätt väg mot svarta siffror och därmed ett positivt operativt kassaflöde”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Stort intresse för Intellegos teknikplattform

Under det tredje kvartalet har Intellego signerat fem avsiktsförklaringar inom såväl befintliga som nya applikationsområden, vilket speglar det stora intresse som finns för bolagets teknikplattform, samt att teknologin går att tillämpa på flera områden. I Q3-rapporten framgår det att intresset för Intellegos teknik ökar, framför allt från stora globala bolag, och bolagets utvecklingsavdelning arbetar hårt med de ingångna avsiktsförklaringarna. Intellego spår att det kommer ta flera år innan den fulla potentialen av projekten återspeglas i bolagets omsättning, däremot, om ett eller flera av dessa avsiktsförklaringar utvecklas till leveransavtal kan det innebära avsevärt högre intäkter för bolaget. Utifrån vad det framgår i Intellegos senaste pressmeddelande finns det flera potentiella triggers under kommande kvartal, bl.a. är utvärderingen med amerikanska Ushio (läs vår kommentar här) av såväl marknad som teknologi klar, där bolagen tillsammans kommer ge mer information under kommande veckor. Vidare har avsiktsförklaringen som Intellego ingick med ett amerikanskt medtech-bolag (läs vår kommentar här), utvecklats till en pågående förhandling om avtal, vilket kan utgöra en potentiell trigger i aktien framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Intellego Technologies.