Kommentar på Intellego Technologies Q3-rapport


Intellego Technologies publicerade den 24 november år 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Hög omsättningstillväxt främst till följd av förvärvet av Daro Group, nettoomsättningen uppgick till 21,9 MSEK (3,5) – motsvarande en ökning om 532 % jämfört med Q3-21
  • Stabil kostnadsutveckling bidrog till ett positivt EBITDA-resultat, uppgående till 0,1 MSEK (-0,7)
  • Förvärvet av Daro Group har börjat konsolideras i koncernen, första betalning förväntas ske i början av år 2023

Fortsatt god tillväxt – expansionsarbetet fortlöper enligt plan

Under det tredje kvartalet år 2022 uppvisade Intellego en nettoomsättning om 21,9 MSEK (3,5), vilket motsvarar en tillväxt om 532 % Y-Y, dock inräknat förvärvet av Daro Group. I Q3-rapporten kan vi utläsa att expansionsarbetet har fortlöpt enligt plan, där Intellego redan börjar se intäktssynergier genom förvärvet i termer av korsförsäljning av bolagens produkter, vilket har varit en bidragande faktor till den ökade omsättningen. Vidare utvecklas LOI-projekten fortsatt i rätt riktning, och under oktober 2022 tecknade Intellego avtal med en ledande europeisk UV-aktör, vilka nu har avropat en första order om 5,5 MSEK för Intellegos härdningsdosimetrar. Avtalsparten, som har en årlig omsättning på över 1 mdSEK, ska nu lansera erbjudandet med Intellegos dosimetrar och tillhörande appsystem till branscher inom desinfektion av livsmedel, läkemedelstillverkning och härdning. Analyst Group anser att avtalet, samt efterföljande order, är ett bevis på Intellegos goda teknikhöjd och att bolagets tillhörande appsystem utgör ett starkt komplement till Intellegos dosimetrar, vilket skapar ett konkurrenskraftigt erbjudande. Vidare ligger avtalet till grund för ett mer omfattande partneravtal, vilket förväntas vara klart senast under Q1-23, något som Analyst Group ser som en stark värdedrivare framöver.

Stabil kostnadsutvecklingen resulterade i positivt EBITDA-resultat

Under det tredje kvartalet år 2022 uppvisade Intellego en bruttomarginal om 44 %, vilket är lägre än Analyst Groups estimat. Den låga bruttomarginalen under perioden är främst hänförligt till att Daros produkter för tillfället har en lägre bruttomarginal, samt att Intellego har börjat leverera nya produkter som ännu inte nått samma kommersiella volymer som övriga standardprodukter. I takt med att Intellego erhåller volymbeställningar, vilket förväntas innebära stordriftsfördelar, samt i takt med att licensintäkter från bolagets appsystem utgör en allt större andel av den totala försäljningen, estimerar Analyst Group att bolaget åter når en bruttomarginal om över 80 %. Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till ca -9,9 MSEK (-7,2) under Q3-22, vilket motsvarar en ökning om ca 37 % Q-Q. Att Intellegos konsoliderade siffror under kvartalet innebär en omsättningsökning om 149 % Q-Q, samtidigt som rörelsekostnaderna endast ökar med 37 %, anser Analyst Group vara ett resultat av dels att Daro uppvisar en stark lönsamhet på rörelsenivå, dels att Intellego har fortsatt att utvecklas med en god kostnadskontroll.

Förvärvet av Daro Group har börjat konsolideras i koncernen

Under Q3-22 meddelade Intellego att bolaget ingått avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Daro Group, ett bolag med huvudsaklig verksamhet inom ljus- och UV-desinfektion i Storbritannien. Med hänsyn till rådande ekonomiska klimat med stigande räntor och ökade avkastningskrav för framförallt tillväxtbolag som ännu ej nått lönsamhet, ser Analyst Group positivt på att Intellego förvärvar ett kassaflödespositivt bolag, vilka under det brutna räkenskapsåret 2020/2021 levererade en omsättning om 70 MSEK tillsammans med ett positivt rörelseresultat. Vidare, som tidigare nämnt, ser Analyst Group potentiella synergieffekter avseende utökat distributionsnätverk, då Intellego förväntas expandera distributionsnätverket på den europeiska marknaden, samtidigt som Daro Group kan dra nytta av Intellegos nätverk i framför allt Asien, vilket öppnar upp för en global expansion av Daros befintliga produktportfölj. Dessutom ger förvärvet även Intellego direkt marknadsaccess till vattendesinfektion, vilken är det största marknadssegmentet inom UVC-desinfektion. Den första betalningen för förvärvet förväntas ske i början av år 2023, då Intellego ska betala 3,5 MGBP i likvida medel samt 1,5 MGBP i Intellego aktier. Trots att den exakta finansieringsstrukturen ännu inte är kommunicerad meddelade Intellego under november 2022 att bolaget ser goda möjligheter för att finansiera den likvida betalningen genom skuldfinansiering i stället för nyemission, vilket skulle innebära att Intellego minimerar utspädningseffekten för befintliga aktieägare.

Sammanfattningsvis anser vi att det konsoliderade bolaget levererar en bra Q3-rapport. Med tanke på att Intellego har kommunicerat Daros omsättning under det brutna räkenskapsåret 2020/2021, vilken uppgick till ca 70 MSEK, samt att den totala köpeskillingen, exklusive tilläggsköpeskilling uppgår till ca 82 MSEK, motsvarar det rent illustrativt en multipel om ca 1,2x försäljningen. Baserat på den information avseende Daro som finns tillgänglig, samt att bolaget är kassaflödespositivt, anser Analyst Group att förvärvet genomförts till en attraktiv multipel.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Intellego Technologies.