Kommentar på Intellego Technologies Q2-rapport


Intellego Technologies publicerade idag den 19 augusti 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 MSEK – minskning med ~10 % jämfört med Q2-20
  • Bruttomarginalen var fortsatt stabil och uppgick under kvartalet till 81 %
  • EBIT-resultatet blev -1,0 MSEK – främst härlett till investeringar i säljorganisationen

Nettoomsättningen i linje med våra förväntningar

Intellego levererar en nettoomsättning för andra kvartalet 2021 om 2,2 MSEK (2,4), vilket är ca 10 % lägre än vad bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen är mer eller mindre i linje med våra förväntningar och har på kort sikt påverkats något negativt till följd av den strategiändring som Intellego har genomfört på den amerikanska marknaden. Strategiändringen innebär att bolaget har skiftat över till en modell där Intellego säljer direkt till den amerikanska marknaden, vilket har tagit några månader att starta upp. Efter periodens utgång har bolaget ingått avsiktsförklaring med två amerikanska distributörer, vilket är ett framgångsrikt kvitto på den nya modellen, varför vi inte drar några större växlar från ett enskilt kvartal utan snarare ser det som en möjlighet för att öka försäljningen i USA framgent.

Orderingången ökade med över 110 %

Under Q2-21 har Intellego skrivit avtal för Pulse Xenon indikator värt minst ca 1,6 MSEK, samt signerat ett avtal med den danska Healthcare-distributören Adwizors, avseende Bolagets UVC- och konsumentprodukter. Avtalet förväntas generera intäkter om minst 2,3 MSEK under avtalsperioden som löper under 18 månader, vilka Analyst Group estimerar kommer intäktsföras löpande med start nu under Q3-21. Orderingången ökade med över 110 % jämfört med föregående årsperiod, och totalt sett så har Intellego säkrat nästan lika mycket i orderingång vid H1-21 som bolaget gjorde under helåret 2020. Samtidigt fortsätter orderingången att öka efter periodens utgång, vilket bäddar för ökad tillväxt under H2-21.

Ökade rörelsekostnader – dock kritiskt för att möta framtida tillväxt

Rörelsekostnaderna, inklusive COGS, uppgick till -3,6 MSEK under Q2-21, motsvarande en ökning om ~200 % jämfört med Q2-20, vilket rent procentuellt är en kraftig ökning. Samtidigt ökade kostnaderna endast med ca 24 % (Q/Q), vilket i termer av absoluta tal (0,7 MSEK), inte är en lika anmärkningsvärd ökning. Analyst Group ser det istället som positivt att Intellego investerar i säljorganisationen för att öka närvaron på befintliga och nya marknader, vilket vi redan under ingången av tredje kvartalet har märkt gett effekt då Intellego har ingått flera nya affärer, något som bäddar för ökad tillväxt framgent. Sett till Intellegos COGS var dessa relativt konstanta under perioden (403 TSEK) jämfört med föregående kvartal (344 TSEK), samtidigt som nettoomsättningen i absoluta tal ökade med ca 925 TSEK, vilket stärkte bruttomarginalen i Q2-21 (81 %) jämfört med Q1-21 (72 %). I övrigt var personalkostnader samt övriga rörelsekostnader relativt konstanta jämfört med föregående period, samtidigt som övriga externa kostnader ökade något mer, vilket kan vara hänförligt till engångskostnader i samband med börsnoteringen. Sammantaget anser vi att detta pekar på att Intellego är på rätt väg mot svarta siffror och därmed ett positivt operativt kassaflöde.

Diversifierade kassaflöden genom ny produkt på marknaden

Bolaget har planerat att introducera fyra nya produkter på marknaden under år 2021 för att diversifiera kassaflödena och möta marknadens efterfrågan. En av produkterna, dosimetern 222nm, lanserades under årets andra kvartal. Produkten är den enda verifierade dosimetern för 222nm på marknaden och ska fylla luckan att desinfektion ska kunna genomföras under en viss tid utan att närvarande människor tar skada av ljuset. Intellego meddelade förra veckan, den 12 augusti, att amerikanska Ushio har för avsikt att utvärdera marknaden för dosimetern 222nm och i samband med det la en testorder om ca 313 TSEK.

Sammanfattade ord om rapporten

Rapporten för det andra kvartalet 2021 var i linje med våra förväntningar. Högre omsättningstillväxt väntas under H2-21, till följd av ökad orderingång, att bolagets nya modell för införsäljning på den amerikanska marknaden är på plats, expanderat produkterbjudande samt ökad närvaro på såväl befintliga- som nya marknader. I takt med att personalstyrkan ökar och produkterbjudandet expanderar, förväntas Intellego skala upp försäljningen snabbare än kostnaderna, vilket estimeras leda till ökade marginaler. Sammanfattningsvis upprepar vi vår fortsatt positiva syn på bolaget och behåller våra prognoser för år 2021 och framåt.

Vidare, igår den 18 augusti meddelade Intellego att bolaget tecknat ett icke exklusivt avtal med det kinesiska företaget Bai Ming Hui Lightning Technology Co, Ltd (”BMH”), avseende Intellegos UVC-dosimetrar. Distributören är densamma som under förra veckan gjorde en beställning till ett värde om ~600 TSEK. Avtalet löper under två och förväntas, enligt BMH, innebära beställningar för minimum 2,6 MSEK för de kommande 12 månaderna för att inom tre års sikt kunna växa beställningsvolymer för motsvarande 13–15 MSEK per år. Analyst Group ser positivt på avtalet med BMH, då Intellego, utöver den ekonomiska effekten, även får en kontinuerlig närvaro på den kinesiska marknaden. Avtalet som tecknades är ett icke exklusivt sådant, vilket innebär att Intellego har rätt att förhandla med flera distributörer, vilket således kan skapa en bredare närvaro på marknaden framgent. Avtalet ligger i linje med våra förväntningar om Intellegos satsningar på asienmarknaden och vi förväntar oss fortsatt fler avtal under H2-21 

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Intellego Technologies.