Kommentar på Intellego Technologies Q1-rapport


Intellego Technologies publicerade igår den 8 juni 2022 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK – en minskning med 73 % jämfört med Q1-21
  • Bruttomarginalen minskade och uppgick under kvartalet till 48 %
  • Rörelseresultatet blev -3,4 MSEK – en ökad förlust jämfört med Q1-21 (-1,6)

Svag omsättningsutveckling men stark orderbok

Under det första kvartalet år 2022 uppvisade Intellego en nettoomsättning om 0,3 MSEK (1,2), vilket är under våra förväntningar. Den svaga omsättningsutvecklingen beror bland annat på att bolaget har upplevt svårigheter att leverera vissa orders till följd av lock-downs i Kina. Samtidigt har Covid-restriktionerna i Kina lättats från och med första juni 2022, och mot bakgrund av att Asien utgör en stor del av bolagets försäljning ser vi positivt på lättade restriktioner, vilket förväntas medföra att bolaget kan återgå till mer ”normala” leveransnivåer under andra halvan av år 2022. Trots en minskad omsättning, är det värt att notera att Intellego har ökat avtalade orders med över 800 % under perioden, vilket bäddar för ökad tillväxt under kommande kvartal givet att Intellegos leveransproblem avtar. Vidare framgår det i Q1-rapporten att bolagets LOI-projekt utvecklas i rätt riktning, vilket vi även fick ett starkt kvitto på under Q2-22, då bolaget materialiserade en tidigare avsiktsförklaring med HAI Solutions till ett avtal.

” […] Samtidigt ser vi en stark orderingång och att våra LOI-projekt utvecklas i positiv riktning, för åtminstone ett par av dem ser vi goda möjligheter att dem kommer att realiseras under 2022. Med detta som bakgrund förväntas Intellego att uppvisa en väsentlig tillväxt under 2022”, skriver Claes Lindahl i sitt VD-ord.

Ökad rörelseförlust till flöjd av låg omsättning

Rörelsekostnaderna uppgick till -4,1 MSEK under Q1-22, motsvarande en ökning om ca 58 % jämfört med Q1-21, samtidigt utvecklas kostnadsbasen relativt i linje med våra förväntningar, där den ökade rörelseförlusten främst beror en lägre omsättning. Under Q1-22 uppgick Intellegos kassaflöde från den operativa verksamheten, efter förändringar av rörelsekapital, till ca -1,0 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning under kommande månader, och att bolagets kassa per den sista mars uppgick till ca 5,2 MSEK, skulle kassan vara förbrukad i mitten på det tredje kvartalet år 2022. Värt att notera dock är att bolaget har utestående teckningsoptioner av serie TO1, vilket vid fullt nyttjande kan tillföra bolaget ca 20 MSEK i bruttolikvid. Dessutom, om exempelvis hänsyn tas till en ökad försäljning tillika god kostnadskontroll, vilket vi räknar med att Intellego kan uppvisa under resterande del av året, stärker det kassaflödet och således likviditeten i bolaget. Med det sagt ser vi det som viktigt att Intellego erhåller ytterligare kapital under år 2022 för att bolaget ska kunna realisera expansionsplanerna, och om aktien utvecklats med svagt momentum under kommande månader kan vi inte utesluta ytterligare extern kapitalanskaffning, utöver bolagets utestående teckningsoptioner.

LOI-projekten börjar realiseras

Under Q3-21 meddelade Intellego att bolaget ingått ett LOI med HAI, med avsikten att Intellego ska trycka bolagets fotokromatiska bläck på en desinfektionsmodul som används för att bekräfta desinfektion av olika delar av sjukvårdsutrustning, för att på så sätt hindra att t.ex. infektioner kommer in i patienters blodflöde. Lite drygt två månader efter att Intellego kommunicerade avsiktsförklaringen erhöll bolaget en villkorad order från HAI, efter en lyckad utvärdering av Intellegos teknik. Ordern, vilken uppgick till USD 60 000, är villkorad till att den amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten FDA ska godkänna HAI:s produkt för avsett användningsområde, ett godkännande som Intellego räknar med att vara klart under år 2022. Efter en tids diskussion följdes avsiktsförklaringen upp av ett skarpt licensavtal, vilket är exklusivt för HAI:S applikationsområde och gäller i de länder där HAI har patentskydd. Att Intellego nu har börjat realisera bolagets avsiktsförklaringar ser vi som ett kvitto på att Intellegos teknik fungerar och utgör ett konkurrenskraftigt erbjudande. Analyst Group räknar med att det kommer ta flera år innan den fulla potentialen av avtalet återspeglas i Intellegos försäljning fullt ut, däremot, om flera av bolagets avsiktsförklaringar utvecklas till leveransavtal kan det innebära avsevärt högre intäkter för Intellego.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Intellego Technologies.