Kommentar på Humble Groups Q2-rapport


Humble Group publicerade den 27 augusti 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021. Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapport.

  • Stark organisk tillväxt
  • Kostnadssynergier ökar lönsamheten
  • Lägger in en ytterligare växel – finansiella målen skruvas upp

Stark organisk omsättningstillväxt på proformabasis

Humble Group uppvisar i det andra kvartalet en nettoomsättning om 166,3 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 2 954 % YoY och 88 % QoQ, primärt drivet av de rörelseförvärv som bolaget genomfört. Av den anledningen är det av intresse att studera proformasiffror för att se hur den organiska tillväxten på koncernnivå har utvecklats, under antagandet att samtliga dotterbolag per dags dato även utgjorde en del av koncernen under 2020. Omsättningen under Q2-21 uppgick på proformabasis till 508,7 MSEK (422,2), motsvarande en organisk försäljningstillväxt om 17 %, vilket är högre än vad som uppvisades under Q1-21 då omsättningstillväxten uppgick till 5 % YoY. I takt med att Humble kan fortsätta exekvera på de korssynergier inom försäljningen som bolagets breda distributionsnätverk möjliggör, estimerar vi att samtliga dotterbolag kan accelerera den organiska tillväxten kommande kvartal.

Kostnadssynergier bidrar till stark utveckling på EBITDA-nivå

Det justerade EBITDA-resultatet under Q2-21 uppgick, på proformabasis, till 68,6 MSEK (49,3) motsvarande en tillväxt om 39,2 %, vilket innebär att Humble även under det andra kvartalet växer EBITDA i en snabbare takt än omsättningen och är således ett kvitto på att Humble varit framgångsrika i att realisera kostnadssynergier inom koncernen. Genom att fler bolag ansluter sig till Humble uppkommer flertalet uppenbara kostnadssynergier såsom administrativa kostnader, samlade inköp, produktutveckling och försäljning samt marknadssamarbeten. I takt med att Humble-koncernen växer kan bolaget förhandla till sig till bättre leverantörsvillkor genom upphandling av större ramavtal för koncernen som helhet. Humble avser även att öka lönsamheten i de företag som ansluter sig till koncernen genom att dels fokusera på att sälja de produkter som är av högre lönsamhet, dels genom ökad produktionskapacitet som möjliggörs av att vara en del av koncernen. Detta visar sig tydligt i den justerade EBITDA-marginalen som under Q2-21 uppgick till 13,5 % jämfört med 11,3 % under motsvarande period föregående år. Med nyligen genomförda förvärv av b.la Fancystage, Marabu och Naty, som Humble ännu inte har kunnat realisera större synergier ur, förväntar Analyst Group sig att den organiska lönsamheten under kommande kvartal kan stärkas ytterligare.

Högt uppsatta finansiella mål skruvas upp betydligt

I slutet av Q1-21 meddelade Humble finansiella mål för koncernen fram till år 2025 som bl.a. innefattade. en nettoomsättning om 8 mdSEK med en justerad EBITDA-marginal om 10 %. Givet en starkare organisk tillväxt i flera av dotterbolagen och tillika högre förvärvstempo än vad bolaget estimerat, har Humble uppdaterat sina finansiella mål, vilket en förbättrad balansräkning möjliggör. Målet för nettoomsättningen revideras upp med 63 % till 13 mdSEK och det justerade EBITDA-resultatet höjs från 800 MSEK till 1 500 MSEK, motsvarande en ökning om 88 %. Det årliga organiska tillväxtmålet höjs således från tidigare 10 % till 15 %. Att på så kort tid skruva upp redan högt uppsatta finansiella mål ser vi starkt positivt på och visar tydligt vilket momentum Humble-koncernen har och även hur attraktiv Humble-koncernen är att för entreprenörer att bli en del av, där bolaget vittnar om ett starkt intresse utifrån. Detta möjliggör, enligt Analyst Group, att Humble kan fortsätta att förvärva bolag till attraktiva multiplar även framgent, för att därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Humble Group.