Kommentar på Humble Groups Q1-rapport


Humble Group publicerade den 28 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

Följande är några punkter vi har tittat närmare på i samband med rapport.

  • Redovisar första kvartalsvinsten i koncernens historia
  • Genomförda förvärv bidrar till en kraftig tillväxt för första kvartalet
  • Realisering av synergieffekter medförde stark resultatförbättring på proformabasis

Första kvartalsvinsten i Humbles historia

Vi ser starkt positivt på Humble vänder till lönsamhet under Q1-21 på konsoliderad nivå, även om det inte kommer som en större överraskning för oss givet de bolag som Humble har förvärvat och de siffror koncernen presenterade i bokslutskommunikén. Men det är samtidigt ett kvitto på att Humble har varit framgångsrika i att identifiera lönsamma och autonoma bolag till deras plattform, som bäddar för framtida lönsam tillväxt och positiv kassa i rörelsen.

Förvärv har bidragit starkt till tillväxten

Nettoomsättningen för koncernen uppgick under första kvartalet 2021 till 88,4 MSEK (2,1) vilket motsvarar en tillväxt om 4 201 % YoY, men jämför samtidigt i princip två helt olika bolag. Humble har sedan inledningen av 2020 gått från att vara ett ingrediensteknologibolag till en heltäckande Food Tech-koncern som verkar inom FMCG-industrin, vilket har möjliggjorts genom 12 rörelseförvärv. Med bakgrund i detta är det därför intressant att studera proformasiffrorna för Q1-21. Givet att samtliga dotterbolag inom Humble Group fram till dags dato1 ingick i koncernens räkenskaper från och med 2020-01-01, uppgår nettoomsättningstillväxten under Q1-21 till 5,3 % jämfört med Q1-20. Vänder vi istället blicken mot EBITDA-resultatet, under samma förutsättningar, var resultatförbättringen hela        97,7 % YoY vilket, givet utvecklingen av nettoomsättningen, anser vi är ett riktigt styrketecken och visar på att Humble snabbt har kunnat realisera kostnadssynergier inom koncernen från de rörelseförvärv som genomförts. Vi är av uppfattningen att Humble kommer kunna realisera flertalet intäktssynergier framöver då respektive dotterbolag tillåts att tillvarata på koncernens extensiva distributionsnätverk. Detta, i kombination med ökad produktionskapacitet som b.la. förvärven av Grahns Konfektyr och Kryddhuset i Ljung medför, talar för en större uppskalning av produktionen för att möta den ökade efterfrågan som finns inom segmenten Better-For-You, Functional Foods samt Eco- och Sustainability. Detta i sin tur bäddar för ökad tillväxt för Humbles dotterbolag och tillika koncernen som helhet framgent. Därför kommer vi att hålla ett extra öga på hur nettoomsättningstillväxten (proforma) utvecklas under kommande kvartal för att urskilja hur koncerners dotterbolag, på aggregerad nivå, utvecklas och huruvida de lyckas kapitalisera på Humbles breda distributionsnätverk.

Hur vi ser på Humble som en investering

Humble har på kort tid transformerats från ett icke-lönsamt ingrediensteknologibolag till en snabbväxande och lönsam Food Tech-koncern som verkar inom FMCG-industrin, primärt inom segmenten Better-For-You och Functional Foods. Under år 2020 implementerade Humble en expansiv M&A-strategi, för att konsolidera autonoma och innovativa bolag i en annars fragmenterad Food Tech-industri, till låga värderingar. Förvärvet av The Humble Company öppnade upp en ny vertikal för Humble, Eco- och Sustainability, och koncernen positionerar sig nu för att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG-produkter. Humble har värderats utifrån 2021 års estimerade försäljning om 830,7 MSEK och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 34,9 kr i Base scenario.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Humble Group.