Kommentar på Hoylus Q2-rapport


Hoylu publicerade idag den 21 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.

Med tanke på att de preliminära försäljningssiffrorna redan var kända sedan innan hade vi den största delen av vårt fokus riktat mot hur Hoylus kostnadsbas och kapitalförbrukning utvecklats under kvartalet.

Under årets andra kvartal ökar Hoylus rörelsekostnader från Q1-20 med ca 0,7 MSEK och uppgick därmed till 11,2 MSEK. Under kvartalet har en del engångsfaktorer uppstått, vilket vi tror är förklaringen till den något högre kostnadsbasen under Q2. Sett till Hoylus kapitalförbrukning, s.k. burn rate, uppgick denna till -6,7 MSEK/månad, vilket kan jämföras med -4,4 MSEK/månad under årets första kvartal. Även om Hoylu genom vårens kapitaliseringar av bolaget har en god finansiell ställning idag, så hade vi gärna sett en lägre burn rate under Q2. En förklarande faktor till den högre nivån är bl.a. en sämre utveckling i rörelsekapitalet, där vi även noterar att under de senaste tre kvartalen har Hoylus kundfordringar i absoluta tal ökat med i genomsnitt 31 % per kvartal räknat från Q3-19, samtidigt som omsättningen legat relativt konstant omkring 8 MSEK senaste tre kvartalen. Här menar vi att utrymme för förbättring finns, där en kortare betalningstid hos kunderna skulle stärka Hoylus rörelsekapital och såldes bidra till en lägre burn rate och bättre likviditet i bolaget. Likväl är som sagt den finansiella ställningen god idag, där kassan vid utgången av juni uppgick till 18,2 MSEK. Då ska det även tilläggas att ytterligare 11 MSEK från den tidigare genomförda företrädesemissionen samt 3,8 MSEK från den riktade emissionen har registrerats först efter den sista juni och ska därmed tillgodoräknas kassan.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Hoylu.