Kommentar på Greater Thans riktade emission


Greater Than meddelade i förra veckan att de genomfört en riktad emission om ca 20 MSEK. Investerarna är ett fåtal professionella investerare, Keel Capital, Carn Capital och Lan Invest, vilka sedan tidigare är några av de större ägarna i Greater Than.

Som vi skrev i vår senaste publicerade analys i maj så var Greater Thans finansiella ställning en fortsatt viktig datapunkt att bevaka. Vid utgången av Q1-20, d.v.s. mars månad, uppgick bolagets likvida medel till 9,5 MSEK, vilket kan jämföras med ca 17 MSEK vid utgången av december 2019. Under årets tre första månader var därmed Greater Thans s.k. burn rate -2,5 MSEK/månad, vilket skulle innebära att bolaget var finansierat tills omkring juni/juli. Vi blev därför inte överraskade av att en finansieringslösning kommunicerades innan dess.

”Greater Than lyckas än en gång stärka sin kassa på både ett tids- och kostnadseffektivt vis via en större riktad emission, där vi ser positivt på att de större ägarna deltar. Att emissionen dessutom gjordes till en kurs om 99,8 kronor per aktie, vilket motsvarar stängningskursen för affärsdagen och således ingen rabatt, anser vi också är en stark signal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Om vi skulle anta en fortsatt burn rate om -2,5 MSEK/månad, d.v.s. i linje med Q1-20, skulle det utifrån den rapporterade kassan vid utgången av mars om 9,5 MSEK samt tillkommande emissionslikvid om ca 20 MSEK, innebära att Greater Than är finansierade till omkring Q1-21.