Kommentar på GPX Medicals Q4-rapport


Idag den 16 februari publicerade GPX Medical sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020. Följande är våra tankar kring rapporten. 

”GPX Medicals starka nettokassa möjliggör för bolaget att gå in i ett 2021 med ökade investeringar i produktutveckling, fler medarbetare och mot en betydande omsättningsökning under 2024”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Under Q4-20 uppgick GPX Medicals intäkter till ca 877 tSEK (916), motsvarande en minskning om ca 4 %. Omsättningen under kvartalet är fortsatt låg och består primärt av aktiverade utvecklingskostnader om ca 603 tSEK (542) och övriga rörelseintäkter om ca 274 tSEK (365). Aktiverade utvecklingskostnader ökade med ca 10 % i kvartalet från låga nivåer, utvecklingen i resultatposten är i linje med våra förväntningar då bolaget förväntas öka sina investeringar i produktutveckling den kommande perioden, då GPX Medical för närvarande bedriver valideringsarbete med sin lungövervakningsutrustning NEOLA®. Den låga omsättningen som helhet ligger också helt i linje med förväntningarna, och vi har tidigare skrivit om att GPX Medical först under år 2024 förväntas nå en betydande omsättning, vilken då förväntas uppgå till ca 50 MSEK enligt vår senast publicerade analys.

Under Q4-20 uppgick personalkostnaderna till 860 tSEK (1091), vilket motsvarar en minskning om ca 22 %, jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna under kvartalet var lägre än vad vi estimerat, vilket vi tror beror på något senarelagda rekryteringar än estimerat samt att en del av GPX Medicals personalkostnader är konsultkostnader och intäktsförs således inom ramen för Övriga externa kostnader. Under år 2020 som helhet uppgick dock personalkostnaderna till ca 3,7 MSEK (3,5), vilket motsvarar en ökning om ca 6 %. Dagens rapport påverkar inte vår syn gällande personalkostnaderna på längre sikt och enligt vår senast publicerade analys estimeras personalkostnaderna att uppgå till ca 11,1 MSEK år 2023 och 15,7 MSEK år 2024. Vi har tidigare skrivit om att bolaget förbereder för fler nyrekryteringar som är avgörande för GPX Medicals fortsatta valideringsarbete, och under fjärde kvartalet genomfördes två nya rekryteringar samtidigt som bolaget förstärktes med ”ett flertal specialistkonsulter”.

Under fjärde kvartalet rapporterade GPX Medical ett EBIT-resultat om ca – 2 MSEK, och för helåret 2020 uppgick GPX Medicals EBIT-resultat till ca -6,7 MSEK. Vid utgången av december uppgick kassan till 16,6 MSEK, vilket är ett resultat av nettolikviden från nyemissionen i samband med bolagets börsnotering under Q3-20.

Under kvartalet har arbete tillsammans med GPX Medicals tekniska partner NEOLund genomförts, inom ramen för ett projekt som sedan tidigare har beviljats anslag om ca 1,6 MSEK från Vinnova gällande att övervaka barnets båda lungor samtidigt.

Hur Analyst Group ser på GPX Medical som en investering

Ett av tio barn föds för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad, vårdpersonalen står inför svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta bristfälliga. GPX Medical har en patenterad och effektiv lungövervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Målsättningen är att lansera den första produktversionen under år 2023, varpå vi estimerar att omsättningen kan stiga successivt till 472 MSEK år 2028. Baserat på gjorda prognoser motiveras ett potentiellt värde per aktie inom 12 månader om 9 kr i ett Base scenario.

Vi kommer inom kort att publicera en uppdaterad aktieanalys på GPX Medical.