Kommentar på GPX Medicals Q3-rapport


I dag den 11 november publicerade GPX Medical sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020. Följande är våra tankar kring rapporten.

Under Q3-20 uppgick GPX Medicals intäkter till ca 0,6 MSEK (0,5), motsvarande en ökning om 11 %. Omsättningen idag består dock primärt av aktiverat arbete för egen räkning om ca 0,3 MSEK (0,4) och övriga rörelseintäkter om ca 0,2 MSEK (0,1), då GPX Medical för närvarande bedriver valideringsarbete med sin lungövervakningsutrustning NEOLA® och förväntas först under 2024 nå en nettoomsättning om 47 MSEK efter lansering enligt våra estimat. För första niomånadersperioden 2020 uppgår nu rörelsens intäkter till ca 2 MSEK (1,9), vilket kan jämföras med vårt estimat för helåret 2020 om ca 2,5 MSEK. Vi ser därför ingen anledning att göra några större justeringar för rörelsens intäkter för helåret 2020 efter dagens rapport. Under kvartalet rapporterade GPX Medical ett EBIT-resultat om ca -2,9 MSEK, vilket ligger inom intervallet för våra egna prognoser om 2-3 MSEK i negativt resultat inför dagens rapport. Likt det vi skrev i gårdagens kommentar är den ökade förlusten ett resultat av kostnader relaterade till noteringen, som främst är av engångskaraktär. Personalkostnaderna under kvartalet ökade med ca 11 % till 0,6 MSEK och vi förväntar oss att posten fortsatt kommer att öka då bolaget förbereder för fler nyrekryteringar inom organisationen.

Kapitalförbrukning och kassa

Under kvartalet och i samband med noteringen genomförde GPX Medical en nyemission, vilket tillförde Bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Vid utgången av september uppgick kassan till 1,1 MSEK, vilket är ett resultat av att nettolikviden från nyemissionen först kommer påverka kassan från Q4-20 om 20,2 MSEK. Vi bedömer att bolaget har behållit en stabil kostnadskontroll under kvartalet men vi tillägger samtidigt att ökade kostnader först kommer ske under 2021 med start Q4-20, då intensifierandet av utvecklingen kring lungövervakningsutrustning NEOLA® börjar ta fart. Sammantaget är kapitalförbrukningen under kvartalet i linje med våra egna estimat på kort sikt, samtidigt som kvartalet som helhet varit en period med fokus på finansiering och noteringsförberedelser som bland annat inkluderar GPX Medicials nyemission som övertecknades med 475 % (!). Dessa förberedelser, som efter kvartalets utgång framgångsrikt slutförts, möjliggör nu för påbörjandet av de ökade investeringarna i produktutveckling och mot en certifiering.

Hur Analyst Group ser på GPX Medical som en investering

Ett av tio barn föds för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad, vårdpersonalen står inför svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta bristfälliga. GPX Medical har en patenterad och effektiv lungövervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Målsättningen är att lansera den första produktversionen under år 2023, varpå vi estimerar att omsättningen kan stiga successivt till 472 MSEK år 2028. Baserat på gjorda prognoser motiveras ett potentiellt värde per aktie inom 12 månader om 9 kr i ett Base scenario.

Vi kommer inom kort att publicera en uppdaterad aktieanalys på GPX Medical.