Kommentar på GPX Medicals Q1-rapport


GPX Medical publicerade idag den 20 maj sin delårsrapport för årets första kvartal. Följande är vår sammanfattade uppföljning.

Precis som vi skrev i vår kommentar från igår är GPX Medical i en utvecklingsfas, där nuvarande fokus bl.a. är hänförligt till sådant arbete som avser regulatoriska processer, t.ex. att erhålla en CE-märkning av NEOLA®, varför ingen försäljning är aktuell i dagsläget. Samtidigt kräver ett sådant arbete en viss organisation och andra marknadsmässiga investeringar, vilket resulterar i rörelsekostnader som i kombination med ingen försäljning ger upphov till ett negativt kassaflöde. Som vi nämnt tidigare är detta helt naturligt i dagens läge, samtidigt som det är mycket viktigt att GPX Medical kan driva verksamheten framåt på ett kostnadseffektivt vis och att tillgänglig likviditet i bolaget balanseras rätt. Under Q1-21 uppgick bolagets totala rörelsekostnader, inklusive COGS, till -3,7 MSEK (-1,8), vilket rent procentuellt är en kraftig ökning om 112 % mot Q1-20. Samtidigt, i termer av absoluta tal (1,9 MSEK), är ökningen inte lika extrem, varför vi inte drar några större växlar kring detta. Det ska dessutom sägas att GPX Medical inte var ett noterat fristående bolag under första kvartalet 2020, vilket gör att en jämförelse mellan Q1-21 och Q1-20 rakt av blir missvisande. Om vi istället gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q4-20) om -2,9 MSEK, ökade kostnaderna under Q1-21 endast med -0,9 MSEK. Vi ser således positivt på att GPX Medical även under årets första kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll.

Vid utgången av första kvartalet uppgick kassan till ca 13,0 MSEK, vilket kan jämföras med ca 16,6 MSEK vid utgången av Q4-20. Under första kvartalet 2021 uppgick därmed bolagets kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till ca -1,2 MSEK/månad. Givet en liknande kapitalförbrukning även framgent, och med hänsyn till den utgående kassan under mars, skulle GPX Medical vara finansierade tills inledningen av Q1-22, allt annat lika. Bolaget har idag en utestående teckningsoption av TO1, där teckningsperioden löper från den 4 oktober 2021 till den 29 oktober 2021, med en teckningskurs om 8,32 kr/aktie.

”Det återstår ännu några månader tills dess, och GPX Medical kan komma att meddela ett antal uppnådda milstolpar dessförinnan, vilket skulle kunna bidra till en positiv värdeutveckling i aktien och således bidra till att en inlösen av optionerna blir aktuellt. Vid full teckning av TO1 skulle det tillföra GPX Medical cirka 34 miljoner kronor, vilket skulle vara ett värdefullt kapitaltillskott för bolaget”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Det stora fokuset framgent är hänförligt till affärsutveckling, klinisk utvärdering och produktutvecklingen kring NEOLA®, där målbilden är att inleda marknadslansering under år 2023. ”Jag ser, att vi har en möjlighet att bli en global aktör som bidrar till en värdefull utveckling i neonatalvården och ser fram emot bolagets fortsatta arbete med fokus på produktutveckling, klinisk validering och förberedelse inför marknadslansering.”, säger VD Hanna Sjöström i samband med dagens rapport.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av GPX Medical.