Kommentar på GPX Medicals Q1-rapport


GPX Medical publicerade idag den 19 maj bolagets kvartalsrapport för Q1-22. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur bolagets rörelsekostnader utvecklats
  • Nuvarande kassa och burn rate
  • Kliniska framsteg i NIOMI-studien
  • Ny rekrytering inför produktlansering

Hur bolagets rörelsekostnader utvecklats

Under Q1-22 uppgick GPX Medicals totala rörelsekostnader till -5,4 MSEK, vilket är en ökning om 1,7 MSEK jämfört med Q1-21 (-3,7 MSEK) vilket är enligt vår prognos, och är ett led i det intensifierade produktutvecklingsarbete enligt bolagets plan.

Nuvarande kassa och burn rate

Vid utgången av Q1-22 uppgick kassan till 18,7 MSEK jämfört med 22,9 MSEK under föregående kvartal (Q4-21). GPX Medicals burn rate uppgick till ca -1,4 MSEK per månad under Q1-22 och förväntas öka i takt med intensifieringen av produktutvecklingen det närmsta året, samt att förberedelser för kommersiell struktur även förväntas påverka kostnadsbasen framgent. Givet nuvarande kassa om 18,7 MSEK och en antagen burn rate om -1,7 MSEK per månad, således något högre än nivån under Q1-22, skulle bolaget vara finansierade tills slutet på Q1-23, allt annat lika.

Kliniska framsteg i NIOMI-studien

Den 25:e april tillkännagav GPX Medical att den kliniska forskaren och neonatologen Jurate Panaviene presenterat resultat och slutsatser från de första 50 av potentiellt 100 nyfödda spädbarnen som deltar i den pågående kliniska studien NIOMI (Non-Invasive Lung Oxygen Monitoring in Term Infants) vid OPTICA Biophotonic Congress: Biomedical Optics i Florida, USA. I studien används GPX Medicals medicintekniska utrustning NEOLA® för kontinuerlig lungövervakning av spädbarn.

”Resultaten från den kliniska studien bekräftar att teknologin fungerar väl för mätningar på nyfödda barns lungor, vilket stärker vår uppfattning avseende NEOLA®s framtid inom den neonatala intensivvården”, sa Hanna Sjöström, VD för GPX Medical.

Vi ser positivt på dessa nyheter från GPX Medical då det visar på att bolaget fortsätter att leverera enligt tidsplanen med siktet inställt på regulatoriskt godkännande år 2023.

Ny rekrytering inför produktlansering

GPX Medical har rekryterat Magnus Johnsson som ny chef för Quality Assurance & Regulatory Affairs. Magnus kommer börja i augusti och främst arbeta med bolagets kvalitetssystem, utvecklingsdokumentation, produktklassificering och andra förberedelser inför kommande produktlansering av NEOLA. Magnus kommer senast från MedTech-bolaget Cellavision som utvecklar och marknadsför bildanalyssystem för diagnostisering av blod och övriga kroppsvätskor. Vidare har Magnus ett track-record när det kommer att ta medicintekniska bolag från utvecklingsfas till kommersialisering vilket vi ser som en fördelaktig kompetens för att stärka teamet och skapa en framgångsrik resa mot marknadsgodkännande.

Sammanfattningsvis ser vi att GPX Medical exekverar på sin strategi enligt plan, där ytterligare resultat från NIOMI-studien, nyheter gällande marknadsgodkännande i EU/USA, eller ordrar på NEOLA-system kan utgöra eventuella värdedrivare under kommande kvartal.