Kommentar på Gold Town Games Q4-rapport


Gold Town Games publicerade idag den 24 februari sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021, följande är vår uppföljande kommentar och sammanställning.

Under Q4-21 uppgick Gold Town Games nettoomsättning (på koncernnivå) till ca 2,0 MSEK, motsvarande en minskning om 19 % jämfört med 2,5 MSEK under samma period år 2020. Jämfört med föregående kvartal under 2021 (Q3), då omsättningen uppgick till 1,9 MSEK, innebär dock fjärde kvartalets intäkter en tillväxt om 8 %.

Sett till rörelseresultatet (EBIT) uppgick detta till -1,6 MSEK (-1,6), dock har kvartalet belastats med 1,1 MSEK i ytterligare avskrivningar avseende Grand Pikes produkt. Justerat för detta, såväl som Gold Town Games ”organiska” avskrivningar, uppvisar koncernen ett EBITDA-resultat om +1,5 MSEK (0,07), vilket är en klar förbättring mot Q4-20. Det ska dock tilläggas att fjärde kvartalet 2021 har stärkts av att det aktiverade arbetet uppgick till 4,4 MSEK, att jämföra med 1,7 MSEK under Q4-20.

Sett till Gold Town Games pipeline är det ingen brist på aktivitet, där följande uppdateringar och titlar finns i sikte i närtid:

  1. Soft Launch av Blitz Football Manager (BFM) under Q1-22.
  2. Fortsatt stegvis lansering av World Football Manager (WFM), där starten redan gått av stapeln i Turkiet under början av Q1-22.
  3. Global lansering av BFM indikerad till Q2-22.
  4. Lansering av Field Hockey Manager på utvalda marknader i slutet av Q2-22.
  5. Soft Launch av Baseball Manager under Q3-22.
  6. Global lansering av Cricket Star Manager under Q4-22.

”Vi ser att Gold Town Games har flera värdedrivande aktiviteter i sin pipe, där en successivt breddat spelportfölj kan lägga grunden för en mer omfattande intäktsbas. Värt att tillägga är även att Gold Town Games, genom CS Games, förväntas kunna uppvisa ett positivt kassaflöde från verksamheten redan under innevarande kvartal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Under årets fjärde kvartal uppgick Gold Town Games totala rörelsekostnader, inklusive direkta försäljningskostnader (COGS), till -8,6 MSEK, att jämföra med -6,1 MSEK under Q4-20. Dock har Q4-21 som nämnt ovan belastats av ytterligare 1,1 MSEK i avskrivningar, vilket innebär att justerat för dessa så uppgick Gold Town Games totala rörelsekostnader till 7,5 MSEK under Q4-21. Det är således i nära linje med jämförbart kvartal 2020, samt endast 0,2 MSEK högre jämfört med Q3-21 då kostnaderna uppgick till -7,3 MSEK. Vi ser således positivt på att Gold Town Games har, trots gjorda investeringar i olika utvecklingsprojekt, lyckats utvecklas med en god kostnadskontroll. Vid utgången av december uppgick kassan till ca 14 MSEK, där bl.a. ett positivt operativt kassaflöde (både före- och efter förändringar i rörelsekapitalet) bidragit till att öka likviditeten i bolaget.

”Gold Town Games är redo att växla upp. I det fjärde kvartalet 2021 löste vi flera viktiga funktioner i vår spelplattform och rikta vårt fokus på att skörda framgångar med flertalet lanseringar under 2022. Vår målsättning är att innan årets slut ha hela sex spel på en global marknad och först ut är soft launch av Blitz Football Manager (BFM) under innevarande kvartal.”, säger Pär Hultgren, VD på Gold Town Games.

Vi kommer att återkomma med en uppdatera analys av Gold Town Games.