Kommentar på Gold Town Games Q4-rapport


Gold Town Games publicerade den 22 februari år 2024 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2023. Följande är vår uppföljande rapportkommentar.

Nettoomsättningen under Q4-23 uppgick till 3,6 MSEK (4,7), motsvarande en minskning om 22 % Y-Y, vilket var lägre än våra förväntningar om 4,3 MSEK. Sett till utvecklingen Q-Q minskade omsättningen med 2 % från 3,7 MSEK. Minskningen i omsättning estimeras vara hänförlig till en lägre intäkt i de befintliga spelen, bl.a. p.g.a. färre antal dagligt aktiva användare. Särskilt tydlig var denna utveckling i WFM där antalet dagligt aktiva användare var 700 i slutet av perioden jämfört med vårt estimat om 1 100 samt i Blitz där samma siffra uppgick till 250 jämfört med vårt estimat om ca 950.

Däremot presterade det nyligen globalt lanserade BFM enligt våra förväntningar under kvartalet och bruttointäkten stärktes till 18 000 USD jämfört med 1 800 USD under Q3-23. Spelet har en ihållande retention och betalningsvilja och vi förväntar oss att investeringar i marknadsföring görs framgent för att växa antalet användare och stärka intjäningsförmågan i spelet ytterligare. Samtidigt ökade bruttointäkterna i Gold Town Games största spel, WHM, successivt under kvartalet och bröt en negativ trend. Under år 2024 väntas större satsningar på WHM för att kunna öka antalet användare i spelet. Vidare har Gold Town Games påbörjat utvecklingen av en uppföljare till WHM, som genom lärdomar och funktioner från BFM väntas kunna stärka bolagets position på marknaden för mobilspel inom ishockey.

Sett till kostnadsutvecklingen så var denna i nära linje med våra förväntningar. De totala rörelsekostnaderna exklusive av- och nedskrivningar uppgick till -3,8 MSEK, att jämföra med vårt estimat om -4 MSEK. Jämfört med samma period föregående år minskade kostnaderna med 13 % då dessa uppgick till -4,3 MSEK. Således fortsätter Gold Town Games optimera bolagets kostnadsbas och vi förväntar oss ytterligare minskningar i takt med att föregående års besparingar materialiseras.

Däremot påverkades resultatet negativt av icke kassaflödespåverkande av- och nedskrivningar om totalt -22,3 MSEK under kvartalet samt att innehavet i CS Games skrevs ned med -5,5 MSEK, vilket värderar innehavet till noll. Därtill skrevs dotterbolaget Sideline Labs ned med -12,6 MSEK och värderas därefter också till noll. Dotterbolaget ligger bakom utvecklingen av Blitz Football Manager och nedskrivningen i kombination med svagare användardata än väntat kommer troligen påverka våra estimat för spelet.

Företrädesemission tillför 5,5 MSEK

Gold Town Games genomförde under det fjärde kvartalet en företrädesemission som tecknades till 80 %, vilket tillförde bolaget ca 5,5 MSEK. Vid utgången av Q4-23 uppgick kassan till 5 MSEK samtidigt som kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 MSEK under kvartalet. Gold Town Games förväntas dock fortsatt investera i nya spel, såsom den nya uppföljaren till WHM, vilket således påverkar kassaflödet. Analyst Group ser det som viktigt att Gold Town Games kan fortsätta optimera organisationen och därmed kostnadsbasen och skala upp intjäningsförmågan på ett kostnadseffektivt sätt för att undvika ytterligare extern kapitalanskaffning.

Sammantaget gav Gold Town Games Q4-rapport tudelade besked. Å ena sidan uppvisar det nyligen globalt lanserade BFM positiva nyckeltal där vi väntar oss en skalning av användarbasen framgent, samtidigt som kostnadsbasen fortsätter minska succesivt, vilket skapar bättre förutsättningar att nå lönsamhet. Å andra sidan var utvecklingen i omsättningen och nyckeltalen i flera av de befintliga spelen lägre än vi hade väntat oss.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Gold Town Games.