Kommentar på Gold Town Games Q4-rapport


Gold Town Games publicerade den 23 februari 2023 bolagets delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Följande är vår uppföljande rapportkommentar.

Nettoomsättningen under Q4-22 uppgick till 4,7 MSEK (2,0) vilket motsvarar en tillväxt om 135 % mot jämförbart kvartal föregående år, vilket därmed överträffade vårt eget estimat om 3,9 MSEK i försäljningsintäkter. För helåret 2022 uppgick därmed omsättningen till 17,9 MSEK (8,3) vilket motsvarar en ökning om 116 %. Omsättningsökningen på kvartalsbasis antas bl.a. vara hänförlig till att bolaget har dubblerat antalet inkomstbringande spel till fyra. Vad gäller kostnadsutvecklingen så var den i linje med våra förväntningar, vilket bidrog till ett positivt EBITDA om 1,0 MSEK (1,5), motsvarande en EBITDA-marginal om 13 %. Övriga rörelseintäkter var något lägre än vad vi estimerat, varför EBITDA-resultatet kom in i nära linje med våra estimat. Se nedan tabell för en fullständig jämförelse mellan våra estimat och faktiskt utfall.

Operativ och finansiell utveckling under kvartalet

Gold Town Games har under det fjärde kvartalet hållit ett högt operativt tempo med global lansering av World Football Manager (WFM), FIH Hockey Manager (FIHHM) samt Blitz Football Manager (BLITZ), något som antas bidragit till en stark omsättningstillväxt under avslutningen av 2022. Samtidigt står koncernens femte spel, Baseball Franchise Manager (BFM) inför en soft launch under innevarande kvartal, samt att uppdraget att producera Cricket Star Manager (CSM) är genomfört till 75 %, varför bolaget fortsatt har flera intressanta produkter i sin pipeline. Bolaget har dessutom som målsättning att fördubbla antalet dagligt aktiva användare under kommande år, bl.a. genom marknadsföringsåtgärder, vilket väntas vara ett viktigt nyckeltal för att driva intäkter i Gold Town Games. Vidare så har WXM-plattformen fortsatt att skapa synergieffekter mellan spelen, där en draft-funktion som initialt skapats för BLITZ nu har implementerats i BFM, vilket påvisar vilka fördelar plattformen utgör för bolaget i termer av effektivisering av nya spel.

Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick under perioden till 2,3 MSEK till följd av det positiva EBITDA-resultatet, samt en för kassaflödet positiv utveckling i rörelsekapitalet under avslutningen av 2022. Givet en kassa om 6,7 MSEK vid utgången av december 2022 anser Analyst Group att bolaget är fortsatt välfinansierat inför kommande lanseringar.

Sammantaget visade rapporten en högre omsättning än våra estimat, i kombination med en stabil kostnadsbas som var i linje med våra förväntningar. Under 2023 väntas lansering av ytterligare två spel, vilket kommer bredda bolagets spelportfölj ytterligare, samtidigt som befintliga spel väntas underhållas med uppdaterade versioner.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Gold Town Games.