Kommentar på Gold Town Games Q3-rapport


Gold Town Games publicerade den 17 november år 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Följande är vår uppföljande rapportkommentar.

Nettoomsättningen under Q3-23 uppgick till 3,7 MSEK (3,8), motsvarande en minskning om 1 % Y-Y, vilket var lägre än våra förväntningar om 6 MSEK. Sett till utvecklingen Q-Q så minskade omsättningen med 12 % från 4,2 MSEK. Utvecklingen antas vara hänförlig till att bolaget under kvartalet haft stort fokus på att lansera Baseball Franchise Manager (BFM) globalt, vilket slutfördes i andra halvan av september. Således har befintliga spel prioriterats lägre under kvartalet samtidigt som mindre investeringar gjorts i marknadsföring, vilket påverkar omsättningen. Därmed har omsättningen under Q3-23 genererats genom existerande användare i stor utsträckning.

Sedan lanseringen av BFM har lovande användardata uppvisats gällande konvertering till köp samt installationskostnad, vilket är lovande inför en kommande uppskalning. Därtill väntas ett nytt hockeyspel lanseras under slutet av år 2024, baserat på Gold Town Games WXM-plattform samt som lärdomar från lanseringen av BFM kan bidra till ökad förståelse och intäktsgenerering. Givet att bolagets nuvarande största, såväl som första, World Hockey Manager (WHM) är ett hockey-spel så anser Analyst Group att Gold Town Games besitter en gedigen kunskap kring mobilspel för sporten samt innehar en stor databas för användare av hockeyspel, vilket väntas öka chanserna för en lyckad lansering som kan driva tillväxten framgent.

Sett till kostnadsutvecklingen så var den lägre än vad vi estimerat. Personalkostnaderna sjönk till -2,5 MSEK (-3,1) och de externa kostnaderna till -0,8 MSEK (-1) samtidigt som Gold Town Games uppvisade en förbättrad bruttomarginal, justerad för aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter, om 52 % (37 %). Den förbättrade bruttomarginalen antas vara hänförlig till minskade investeringar i marknadsföring samtidigt som de minskade rörelsekostnaderna antas vara hänförligt till den effektivisering av organisationen som tidigare kommunicerats, vilket vi ser som en viktig del i att nå positivt kassaflöde och som nu bär frukt. Till följd av kostnadsminskningarna förbättrades EBITDA-resultatet till 0,6 MSEK, motsvarande en marginal om 15 %. Det ska dock nämnas att Gold Town Games redovisar aktiverat arbete om 1,8 MSEK under kvartalet, justerat för detta var EBITDA-marginalen negativ. Med organisationseffektiviseringar på plats blir det nu viktigt för Gold Town Games att skala upp försäljningen, både genom befintliga och nya spel, för att nå ett uthålligt positivt kassaflöde.

 

Genomför företrädesemission om 6,8 MSEK

Efter utgången av det tredje kvartalet år 2023 meddelade Gold Town Games att bolaget genomför en företrädesemission om 6,8 MSEK. Teckningskursen uppgår till 0,35 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering om 13,7 MSEK. Företrädesemissionen har säkerställts till 52 % genom teckningsförbindelser om 3,55 MSEK från de två största befintliga ägarna samt bolagets personal och ledning.

I vår senaste aktieanalys avseende Gold Town Games betonade vi vikten av att stärka lönsamheten genom en kostnadseffektiv uppskalning av försäljningen för att således stärka rörelsekapitalet. Givet att Gold Town Games har flera potentiellt värdedrivande aktiviteter i korten väljer bolaget i stället att stärka kassan genom en företrädesemission för att således kunna fortsätta i ett fortsatt högt operativt tempo. Emissionslikviden avses användas till en fortsatt uppskalning av det nyligen globalt lanserade spelet BFM, där installationskostnaden sedan lansering har varit låg, vilket i kombination med en påfylld kassa kan möjliggöra en acceleration av kundanskaffning under H1-24. Därtill förväntas lärdomar ha dragits från lanseringen av BFM vilka kan appliceras på övriga spel. WHM väntas få en uppföljare under år 2024 med funktioner och lärdomar från BFM, för att således vinna ytterligare marknadsandelar inom ishockeyspel i mobilen. Vidare förväntas fortsatta satsningar på World Football Manager (WFM), ett tecknat avtal med Spinoff Games gällande löpande arbete med marknadsföring, grafiskdesign och LiveOps för mobilspelet Disc Golf Valley, samt att Gold Town Games har tecknat ett LOI med Vorto Gaming om att utveckla ett rugbyspel med web3-funktionalitet med arbetstiteln World Rugby Manager (WRM).

Analyst Group ser positivt på att Gold Town Games nu stärker kassan för att fortsätta förbättra intjäningsförmågan på bred front genom nämnda aktiviteter. Givet detta samt en pre-money värdering om 13,7 MSEK anser vi att erbjudandet är attraktivt. Däremot medför den senaste tidens svaga kursutveckling samt nuvarande kyliga marknadsklimat för kapitalanskaffningar en större utspädning om 33 % för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen.

Sammantaget visade Gold Town Games en lägre omsättning såväl som kostnader än estimerat, vilket sammantaget medförde ett EBITDA-resultat något under våra förväntningar. Under de kommande kvartalen blir utvecklingen av den globala lanseringen av BFM intressant att följa, vilken hittills har visat positiva datapunkter beträffande konvertering till köp och en låg installationskostnad. Därtill fortsätter bolaget arbeta på bred front att stärka intjäningsförmågan både i befintliga spel och genom externa samarbeten, vilket, i kombination med en lägre kostnadsbas genom effektiviseringar i organisationen, estimeras stärka lönsamheten.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Gold Town Games.