Kommentar på Gold Town Games Q2-rapport


Gold Town Games publicerade den 24 augusti år 2023 bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023. Följande är vår uppföljande rapportkommentar.

Nettoomsättningen under Q2-23 uppgick till 4,2 MSEK (5,1) vilket motsvarar en minskning om 17 % Y-Y, samt lägre än vårt estimat om 5,1 MSEK, däremot en ökning om 9 % jämfört med föregående kvartal då omsättningen uppgick till 3,9 MSEK. Minskningen Y-Y såväl som differensen jämfört med vårt estimat är hänförlig till en utebliven betalning om 1 MSEK för utfört arbete beträffande Cricket Star Manager (CSM), vilket Gold Town Games utvecklar som ett externt projekt i samarbete med CS Games och erhåller löpande ersättning, vilket påverkade omsättningen negativt. Den uteblivna betalningen berodde på avtalsförändringar och vi väntar oss att denna tillförs bolaget under kommande kvartal.

Flera positiva datapunkter kunde skönjas under det andra kvartalet avseende Gold Town Games största spel World Hockey Manager (WHM) och World Football Manager (WFM). Beträffande WHM uppvisades en högre aktivitetsnivå under Hockey-VM, något vi nämnde som en potentiell värdedrivare i samband med vår förra kvartalsuppdatering och bidrog till en ökad intäkt för WHM under kvartalet jämfört med föregående kvartal. Även WFM uppvisade en positiv utveckling på flera datapunkter där både antalet dagligt aktiva användare såväl som intäkter ökade jämfört med föregående kvartal, vilket enligt Analyst Group är ett bevis på att den satsning som bolaget nu gör på spelet hittills har burit frukt. Spelet har under det senaste året prioriterats lågt då resurserna främst har allokerats mot att utveckla CSM samt Baseball Franchise Manager (BFM), vilka nu står inför lansering, men under Q2-23 tecknade Gold Town Games ett publishingavtal med Vorto Gaming för WFM, vilket antas bidragit till en positiv utveckling under kvartalet som innebar att spelet stod för 75 % av det totala antalet nedladdningar för bolaget. Gällande Blitz Football Manager (Blitz) visade det andra kvartalet ett minskat antal användare och intäkter, vilket antas vara hänförligt till färre kampanjer från bolaget samt att den amerikanska fotbollssäsongen har uppehåll under kvartalet. I samband med att säsongen startar väntas uppdateringar av spelet avseende att ge en mer visuell och inspirerande användarupplevelse, vilket kan stärka intäkterna under kommande kvartal.

Sett till kostnadsutvecklingen så var den något högre än vad vi estimerat, med en något lägre bruttomarginal samt högre externa kostnader, vilket bl.a. antas vara hänförligt till höga kostnader för marknadsföring, främst s.k. UA (user acquisition), vilket medfört att Gold Town Games istället satsar på organisk trafik och features i App Store. EBITDA-resultatet under kvartalet uppgick till 1,3 MSEK, jämfört med vårt estimat om 0,3 MSEK, vilket är hänförligt till nämnda högre kostnader samt uteblivna betalningen om 1 MSEK. Se nedan tabell för en fullständig jämförelse mellan våra estimat och faktiskt utfall.

Kassan fortsatt viktig att bevaka – effektiviseringar och spellanseringar väntas stärka lönsamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick under kvartalet till 0,4 MSEK, hänförligt till en positiv utveckling i rörelsekapital under perioden. Kvartalets totala kassaflöde uppgick till -1,1 MSEK, vilket medförde att kassan minskade till 3,7 MSEK vid utgången av Q2-23, jämfört med 4,8 MSEK vid utgången av Q1-23. Givet den minskade kassan ser vi det som fortsatt viktigt att Gold Town Games lyckas stärka lönsamheten, och därmed kassan, under kommande kvartal. Analyst Group ser positivt på att bolaget nu ser över organisationen för att identifiera potentiella effektiviseringar och leverera lönsamhet framgent, vilket, i kombination med ökad aktivitet i befintliga spel och lansering av nya spel, kan bidra till ett positivt kassaflöde och stärka kassan.

Sammantaget visade Q2-rapporten en något lägre omsättning än väntat, vilket var hänförligt helt och hållet till en utebliven inbetalning avseende CSM om 1 MSEK, samtidigt som kostnaderna var något högre än väntat, bl.a. till följd av höga marknadsföringskostnader. Däremot håller Gold Town Games ett fortsatt högt operativt tempo och förbättringar avseende intäkter i både WHM och WFM kunde skönjas under kvartalet, något som väntas fortsätta under kommande kvartal. Detta, i kombination med en kommande global lansering av BFM och implementerade effektiviseringar av organisationen, väntas leda till att Gold Town Games kan leverera en god tillväxt såväl som förbättrad lönsamhet under H2-23.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Gold Town Games.