Kommentar på Gold Town Games Q1-rapport


Gold Town Games publicerade den 25 maj år 2023 bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2023. Följande är vår uppföljande rapportkommentar.

Nettoomsättningen under Q1-23 uppgick till 3,9 MSEK (4,4) vilket motsvarar en minskning om 13 % Y-Y och en minskning om 17 % jämfört med föregående kvartal då omsättningen uppgick till 4,7 MSEK, samt lägre än vårt estimat om 5,1 MSEK. Minskningen antas bl.a. vara hänförlig till färre dagligt aktiva användare i bolagets viktigaste spel, World Hockey Manager (WHM). Det första kvartalet har för Gold Town Games varit produktionsintensivt där fokus bl.a. legat på två externa uppdrag i form av web3-projektet Cricket Star Manager och via Grand Pike, mobilspelet Battle Camp. Som en följd av detta antas WHM har prioriterats ned något med en minskad marknadsföring, vilket medfört färre nedladdningar och därmed en lägre omsättning. Däremot, i samband med Hockey-VM som just nu pågår, har ett mer diversifierat cupschema aktiverats och rullats ut, vilket kan öka aktiviteten i WHM under innevarande kvartal.

Sett till kostnadsutvecklingen så var denna något lägre än våra förväntningar, vilket bl.a. antas vara hänförligt till den lägre marknadsföringen. EBITDA-resultatet uppgick till -0,2 MSEK (8,6) vilket är en minskning om 8,8 MSEK Y-Y. Det ska dock tilläggas att Gold Town Games erhöll en övrig intäkt om ca 7,7 MSEK under jämförelsekvartalet, hänförlig till partnerskapet med CS Games, justerat för detta uppgick EBITDA-resultatet till 0,9 MSEK under jämförbart kvartal föregående år. Se nedan tabell för en fullständig jämförelse mellan våra estimat och faktiskt utfall.

Operativ och finansiell utveckling under kvartalet

Gold Town Games har under det första kvartalet hållit ett fortsatt högt operativt tempo, med bl.a. ett samarbetsavtal med Battle Camp, vilket innebär att Gold Town Games via dotterbolaget Grand Pike ska drifta och utveckla mobilspelet Battle Camp, vilket kommer medföra en månatlig ersättning för bolaget. Vidare har även en soft launch av Baseball Franchise Manager (BFM) i USA genomförts, där spelet väntas lanseras på ytterligare marknader under år 2023. Efter kvartalets utgång har Gold Town Games tecknat Web3 publishingavtal med Vorto Gaming för World Football Manager (WFM), vilket har potential att stärka spelets intjäningsförmåga samt öka graden av unikhet, vilket kan bidra till ökad försäljning framgent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under Q1-23 till 0,3 MSEK (1,3) och kassan uppgick vid utgången av Q1-23 till 4,8 MSEK, att jämföra med 6,7 MSEK vid utgången av Q4-22. Under kommande kvartal blir det viktigt att Gold Town Games kan öka aktiviteten i befintliga spel och således växa försäljningen för att generera ett positivt organiskt kassaflöde och stärka kassan.

Sammantaget visade rapporten en lägre omsättning än våra estimat, dock i kombination med en kostnadsbas som var något lägre än våra förväntningar. Under 2023 ser vi det som viktigt att Gold Town Games kan öka antalet dagligt aktiva användare i spelen för att därmed öka omsättningen och kassaflödet. Vi ser goda förutsättningar för detta bl.a. i WFM givet publishingavtalet med Vorto Gaming som väntas stärka intjäningsförmågan och bidra med en ökad unikhet för spelet.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Gold Town Games.