Kommentar på First Ventures Q4-rapport


First Venture publicerade den 23 februari 2023 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet år 2022.

Under Q4-22 uppgick substansvärdet i First Venture till 238 MSEK, eller 6,3 SEK per aktie, vilket motsvarar en minskning om 5,9 %, i jämförelse med 253 MSEK för tredje kvartalet 2022. Bland First Ventures kärninvesteringar, där Humble Group ingår och motsvarar cirka 17,8 % av portföljen exklusive kassa, har en varierande värdeutveckling skett för portföljen. Humble utgjorde en värdeökning om 2 MSEK, från ett värde om cirka 40 MSEK vid periodens ingång till 42 MSEK vid kvartalets slut. De innehav vilka bidrog till den största värdeminskningen inkluderar Speedment vars värde minskade med 2 MSEK, från 9,8 MSEK i tredje kvartalet till 7,3 i fjärde kvartalet.

Det innehav som bidrag till den största värdeutvecklingen av substansvärdet inom First Venture var Mendi, med en värdeökning om 4 MSEK. Lyckegård, ett av bolagets noterade innehav, har sett en värdeökning om 2,3 MSEK vilka nyligen har slutfört ett förvärv och levererat bolagets första lönsamma kvartal. Alelion har under perioden säkrat en orderstock på 230 MSEK för 2023, vilket går att jämföra med omsättning under 2022 om ca 78 MSEK. Bolaget fortsätter att påvisa starkt operationellt momentum genom förbättrad inköpseffektivitet och lägre kapitalbindning. Bolagets goda kassalikviditet vid utgången av Q4-22, motsvarande 20,6 % av First Ventures totala tillgångar eller 48,9 MSEK, skapar fortsatt gynnsamma förutsättningar för framtida investeringar, där rådande marknadsklimat möjliggör investeringar till attraktiva multiplar.

Rådande marknadsläge gynnsamt för framtida investeringar

Den turbulenta marknaden vi befinner oss i har sammantaget minskat värderingarna i många, för First Venture, intressanta investeringsobjekt. Då Bolagets noterade innehav utgör cirka 31 % av det totala värdet medför detta en fördelaktig ställning för att kapitalisera på rådande marknadsläge, med tanke på bolagets starka kassa om cirka 48,9 MSEK, vilket innebär att det finns en substantiell andel kassalikviditet, samtidigt som det bidrar till en minskad bolagsspecifik risk.

Substansvärdesrabatten i First Venture om 45,1 % ger investerare möjligheten att exponeras mot den onoterade miljön till en attraktiv värdering och relativt låg risk, där exponeringsfördelen innefattar multipelarbitrage vid notering samt en god möjlighet att tidigt investera i tillväxtbolag, tack vare bolagets investeringsstrategi med fokus på valley of death, där portföljbolagen står inför, eller undergår, en kommersialiseringsfas med kraftig tillväxt att vänta. Bolaget genomförde investeringar om totalt 10,3 MSEK under Q4-22, och givet marknadsläget samt den stora kassan bör fler väntas.

Investeringar i fem innehav bekräftar bolagets strategi

Bolagets fokus på megatrender inom fokusområden hälsa, hållbarhet och teknologi visar sig allt mer, då dessa trender får allt större fotfäste bland konsumenter och bolag tillika, vilket medför att tillväxtbolag verksamma inom dessa områden får allt större fotfäste och därigenom möjlighet till betydande värdeökning.

Under perioden har First Venture gjort fem större investeringar i tidigare portföljbolag om 16,4 MSEK samt en mindre avyttring om 1 MSEK. Bland annat Mendi Innovations, vilka verkar inom neuroteknik där fokus är på sömn och mental hälsa, där fortsatta investeringar i kvartalet uppgick till 6,5 MSEK och är numera det näst största innehavet i portföljen med ett substansvärde om 20,6 MSEK. Under kvartalet förvärvade First Venture aktier i Dlaboratory Sweden AB för 1,5 MSEK motsvarande ca 3,7%, vilka erbjuder en innovation IT-plattform som säkerställer insamling, analys och presentation av tillstånds- och hälsoinformation för att driva och utveckla framtidens elnät, bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet.

Sammanfattningsvis anser vi att First Venture står inför intressanta investeringsmöjligheter till följd av rådande marknadsklimat. De fem senaste investeringarna bekräftar bolagets strategi och den befintliga kassan möjliggör för fortsatta förvärv.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på First Venture.