Kommentar på First Ventures Q3-rapport


First Venture publicerade den 24 november 2022 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet år 2022.

Under Q3-22 uppgick substansvärdet i First Venture till 253 MSEK, eller 6,7 SEK per aktie, vilket motsvarar en minskning om 13,9 %, i jämförelse med 294 MSEK för andra kvartalet 2022. Bland First Ventures kärninvesteringar, där Humble Group ingår och motsvarar cirka 15,8 % av portföljen, har en negativ värdeutveckling skett för flertalet innehav. Humble utgjorde en värdeminskning om 23 MSEK i Humble, från ett värde om cirka 63 MSEK vid periodens ingång till 40 MSEK vid kvartalsslut, en betydande del av substansvärdeminskingen i First Venture, trots de fortsatt gynnsamma framtidsutsikterna för Humble Group.

Det innehav som bidrag till den största värdeutvecklingen av substansvärdet inom First Venture var Kilario, med en värdeökning på 2,5 MSEK till följd av en lyckad geografisk spridning. Sprint Bioscience, ett av bolagets noterade innehav, har sett en värdeminskning på 10 MSEK. Alelion har under perioden visat starkt momentum i underliggande verksamhet vilka har lyckats säkerställa en order på högspännings batterisystem från en befintlig europeisk kund om 130 MSEK, och en total orderstock för 2023 uppgående till 230 MSEK, vilket möjliggör en förbättrad inköpseffektivitet och lägre kapitalbindning.

Bolagets goda likviditet vid utgången av Q3-22 motsvarande 28,7 % av First Ventures totala tillgångar, eller 72,6 MSEK, skapar fortsatt gynnsamma förutsättningar för framtida investeringar, där rådande marknadsklimat möjliggör investeringar till attraktiva multiplar.

Rådande marknadsläge gynnsamt för framtida investeringar

Den turbulenta marknaden vi befinner oss i har sammantaget minskat värderingarna i många, för First Venture, intressanta investeringsobjekt. Då Bolagets noterade innehav utgör cirka 27 % av det totala värdet medför detta en fördelaktig ställning för att kapitalisera på rådande marknadsläge, med tanke på bolagets starka kassa om cirka 72,6 MSEK, vilket innebär att det finns en substantiell andel kassalikviditet, samtidigt som det bidrar till en minskad bolagsspecifik risk.

Substansvärdesrabatten i First Venture om 37,7 % ger investerare möjligheten att exponeras mot den onoterade miljön till en attraktiv värdering och relativt låg risk, där exponeringsfördelen innefattar multipelarbitrage vid notering samt en god möjlighet att tidigt investera i tillväxtbolag, tack vare bolagets investeringsstrategi med fokus på valley of death, där portföljbolagen står inför, eller undergår, en kommersialiseringsfas med kraftig tillväxt att vänta. Bolaget genomförde investeringar om totalt 10,3 MSEK under Q3-22, och givet marknadsläget samt den stora kassan bör fler väntas.

Investeringar i två nya innehav bekräftar bolagets strategi

Bolagets fokus på teknikdrivna bolag fokuserade på hälsa och/eller hållbarhet visar sig allt mer, då dessa trender får allt större fotfäste bland konsumenter och bolag tillika, vilket medför att tillväxtbolag verksamma inom dessa områden får allt större fotfäste och därigenom möjligheten till betydande värdeökning. Sådana innehavsbolag är Knodd Vård AB, vilket är ett nytt tillskott till portföljen, vilka verkar inom sjukvårdssektorn och antas komma att spela en viktig roll i kampen om minskandet av vårdköer. First Venture tecknade aktier för 5 MSEK i Knodd Vård AB under tredje kvartalet, genom att vara verksamma som långsiktiga ägare har Bolaget möjlighet att genomföra flertalet följdinvesteringar och därigenom få ägarinflytande. Efter periodens slut förvärvade First Venture aktier i Dlaboratory Sweden AB för 1,5 MSEK motsvarande ca 3,7%, vilka erbjuder en innovation IT-plattform som säkerställer insamling, analys och presentation av tillstånds- och hälsoinformation för att driva och utveckla framtidens elnät, bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet.

Sammanfattningsvis anser vi att First Venture står inför intressanta investeringsmöjligheter till följd av rådande marknadsklimat. De två senaste investeringarna bekräftar bolagets strategi och den befintliga kassan möjliggör för fortsatta förvärv.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på First Venture.