Kommentar på First Ventures Q2-Rapport


Under Q2-22 uppgick substansvärdet i First Venture till 294 MSEK, eller 7,8 SEK per aktie, vilket motsvarar en minskning om 7,7 %, i jämförelse med 319 MSEK för första kvartalet 2022. Bland First Ventures kärninvesteringar, där Humble Group ingår och motsvarar cirka 26 % av portföljen exklusive kassa, har sett en negativ värdeutveckling skett samt för flertalet innehav. Däremot utgjorde värdeminskningen om 19 MSEK i Humble, från ett värde om cirka 82 MSEK vid periodens ingång till 63 MSEK vid kvartalsslut en betydande del av substansvärdeminskingen i First Venture, trots de fortsatt gynnsamma framtidsutsikterna för Humble Group. Det innehav som bidrag till den största värdeutvecklingen av substansvärdet inom First Venture var CombiQ, med en organisk värdeökning om 105,5 %, justerat för en nyinvestering om 4 MSEK. Lyckegård, ett av bolagets noterade innehav, har sett en värdeminskning om 45 %, men har de senaste 30 dagarna sett ett starkt momentum till följd av en stark kvartalsrapport då bolaget för första gången rapporterar vinst, Lyckegård har trots minskningen sett en värdeökning om 104,1 % över de senaste 30 dagarna. Bolagets goda likviditet vid utgången av Q2-22, motsvarande 32,8 % av First Ventures totala tillgångar eller 73,4 MSEK, fortsatt skapar gynnsamma förutsättningar för framtida investeringar, där rådande marknadsklimat möjliggör förvärv till attraktiva multiplar.

Rådande marknadsläge gynnsamt för framtida investeringar

Den turbulenta marknaden och inledning på halvåret har, sammantaget, minskat värderingarna i många lämpliga investeringsobjekt. Då Bolagets noterade innehav utgör cirka 34,5 % av det totala värdet medför detta en fördelaktig ställning för att kapitalisera på rådande marknadsläge, med tanke på Bolagets starka kassa om cirka 56,7 MSEK, vilket innebär att det finns en substantiell andel av kassalikviditet som innebär det att det finns en säkerhet i Bolaget utifrån nuvarande värdering.

Substansvärdesrabatten i First Venture om 33,7 % ger investerare möjligheten att exponeras till den onoterade miljön till en attraktiv värdering och relativt låg risk, där exponeringsfördelen innefattar multipelarbitrage vid notering samt en god möjlighet att tidigt investera i tillväxtbolag, tack vare Bolagets investeringsstrategi med fokus på valley of death, där portföljbolagen står inför, eller undergår, en kommersialiseringsfas med kraftig tillväxt att vänta. Bolaget genomförde investeringar om totalt 19,1 MSEK under Q2-22, och givet marknadsläget samt den stora kassan bör fler väntas.

Investeringar i tre nya innehav bekräftar bolagets strategi

Bolagets fokus på megatrender inom fokusområden hälsa, hållbarhet och teknologi visar sig allt mer, då dessa trender får allt större fotfäste bland konsumenter och bolag tillika, vilket medför att tillväxtbolag verksamma inom dessa områden får allt större fotfäste och därigenom möjligheten till betydande värdeökning. Sådana innehavsbolag är Digital Diabetes Analytics och Mindforce Game Lab vilka båda verkar inom sjukvårdssektorn och antas komma att spela en viktig roll i kampen om minskandet av vårdköer. Vidare har en aktieteckning inom verkstadstekniska bolaget Tribonex genomförts vilket speglar Bolagets hållbarhetsstrategi och rådande efterfråga kring energieffektivisering. First Venture tecknade aktier för 6,5 MSEK i Digital Diabetes Analytics, ca 3,6 MSEK i Mindforce Lab och 5 MSEK i Tribonex under andra kvartalet. Genom att vara verksamma som långsiktiga ägare har Bolaget möjlighet att genomföra flertalet följdinvesteringar och därigenom få ägarinflytande.

Sammanfattningsvis anser vi att First Venture står inför intressanta investeringsmöjligheter till följd av rådande marknadsklimat. De tre senaste investeringarna bekräftar bolagets strategi och den befintliga kassan möjliggör för fortsatta förvärv. Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på First Venture.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på First Venture.