Kommentar på First Ventures Q1-rapport


First Venture (”First Venture” eller ”Bolaget”) publicerade igår den 16 maj 2022 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Vi har i samband med rapporten valt att fokusera på:

  • Fortsatt hög substansrabatt om cirka 47 % medför attraktiv värdering
  • Bolagets likvida position ger goda förutsättningar att fortsatt exekvera på uttalad strategi

Trots ett utmanande marknadsklimat, där vi har kunnat skåda sjunkande värderingar bland inte minst småbolag, bekräftar First Ventures Q1-rapport deras långsiktiga investeringsstrategi. Tack vare en stark kassa har bolaget under kvartalet haft möjlighet att genomföra flertalet följdinvesteringar samt minska den sektor- och bolagsspecifika risken genom två nyinvesteringar” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Substansvärdet

För första kvartalet 2022 redovisar First Venture ett substansvärde om 319 MSEK, eller 8,5 SEK per aktie, motsvarande en minskning om cirka 19 %, att jämföra med 393 MSEK för fjärde kvartalet 2021. Den turbulens som präglat aktiemarknaden i år har medfört ett utmanande klimat för många bolag och således minskade värderingar bland många av First Ventures noterade innehav. Bland bolagets kärninvesteringar ska nämnas att Humble Group är till grund för en betydande del av denna värdeminskning, där värdet på bolagets innehav minskat från cirka 121 MSEK vid periodens ingång till cirka 81 MSEK vid kvartalsslut, trots de fortsatt goda framtidsutsikterna för Humble Group. Samtidigt har flertalet investeringar visat på positiv utveckling under kvartalets gång. Bland dessa har Verduro Group, som också ingår i First Ventures kärninnehav, bidragit positivt. First Venture genomförde under kvartalet en följdinvestering om 6 MSEK och har kunnat skåda en värdeökning i detta innehav om 40 %. Nyinvesteringen i Zigrid har därtill också bidragit positivt i denna bemärkelse, tillsammans med investeringen i CombiQ efter rapportperioden. Sammantaget har rabatten för First Ventures innehav minskat mer än för andra investmentbolag och OMXS30 i stort, och bolagets substansrabatt om cirka 47 % är till följd av detta närmare historisk högstanivå. Detta ger således investerare en god möjlighet att exponeras till den onoterade miljön till en attraktiv värdering och till relativt låg risk. Analyst Group bedömer att den fortsatta visionen att vara en långsiktig partner till portföljbolagen förblir intakt, och därtill att bolaget har fortsatt god möjlighet att kapitalisera på rådande klimat.

Lägre värderingar gynnsamt för framtida investering

Under perioden har First Venture genomfört investeringar om totalt 19 MSEK, vilket möjliggjorts av bolagets kassa. Vid utgången av första kvartalet erhöll bolaget likvida tillgångar som uppgick till 32,8 % av First Ventures totala tillgångar, eller 104,8 MSEK, och likvida medel uppgick till 76 MSEK (8,2) med en soliditet om 81,5 %. Denna likviditet har medfört dels att bolagets substansvärde minskat mindre relativt sett, då investeringar i noterade innehav utgör cirka 45 % av det totala värdet, dels att bolaget har en kassa som möjliggör för fortsatta förvärv i en turbulent marknad. Den uttalade förvärvsstrategin kan tack vare detta genomföras obehindrat, och bekräftas vidare av de fem investeringar bolaget genomförde under första kvartalet. Tack vare bolagets kassa och lägre värderingar bör fortsatta förvärv inom bolagets fokusområden hälsa, hållbarhet och teknologi vara väntade.

Fokuset inom dessa områden visar sig därtill alltmer till sin rätta, där megatrender får allt större fotfäste och tillväxtbolagen verksamma inom dessa möjligheten till betydande värdeökning. Vikten av bolagets fokus tydliggörs därtill av händelser som kriget i Ukraina, och de tydliga brister i livsmedelsförsörjningen detta har visat på, såväl i Sverige som internationellt, bl.a. genom bolag som Lyckegård Group, verksamma inom Agritech, vilka kan komma att spela en viktig roll i att minska beroendet av ryskt gödsel, och Analyst Group ser därför positivt på att bolaget genomförde en följdinvestering om 6.2 MSEK under kvartalet. Genom att vara verksamma som långsiktiga ägare, och likt första kvartalet för 2022 genomföra flera följdinvesteringar, har First Venture möjligheten att få ägarinflytande och således kunna påverka de affärsmässiga beslut portföljbolagen tar.

”Sammantaget levererar First Venture en rapport som vidare stärker bolagets affärsidé och vikten av att investera långsiktigt, och därigenom ha möjligheten att påverka de affärsmässiga besluten som portföljbolagen genomför. Den turbulenta marknaden har därtill minskat värderingarna i många lämpliga investeringsobjekt, detta i kombination med bolagets starka kassa och den höga substansrabatten ger investerare möjligheten att investera i flertalet spännande bolag i tillväxtfas”, avslutar ansvarig analytiker.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av First Venture.