Kommentar på Fineparts Q3-rapport


Finepart publicerade den 15 november 2022 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet år 2022. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Fortsatt stark leveransförmåga resulterade i en nettoomsättning om 17,3 MSEK (5,3), motsvarande en ökning om 227 % jämfört med Q3-21
  • Orderstocken uppgick till 3 MSEK vid periodens utgång
  • EBITDA-resultatet uppgick till 2,4 MSEK (0,1) – motsvarande en EBITDA-marginal om
    14 %

”Efter ett rekordstarkt Q2-22 lyckas Finepart bibehålla momentum och fortsätta bolagets lönsamma tillväxtresa även under det tredje kvartalet år 2022. I ljuset av flertalet framgångsrika datapunkter ser vi det som extra intressant att Finepart ökar intäkterna från eftermarknad och skärservice med 155 % jämfört med Q3-21, vilket anses vara ett resultat av dels en större installerad maskinbas, dels att kunderna använder maskinerna i allt större utsträckning”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Fortsatt stark leveransförmåga resulterade i hög försäljningstillväxt

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till ca 17,3 MSEK (5,3), vilket är en ökning om 227 % mot jämförbart kvartal föregående år, och i linje med föregående rekordkvartal. Den positiva försäljningsutvecklingen är främst hänförlig till att Finepart har levererat tre Finecutsystem och en Finecut (enbart maskin), vilket summerar till fyra levererade maskiner till fyra olika kunder under perioden. Att Finepart lyckas leverera fyra maskiner under ett kvartal anser vi vara ett starkt bevis på att bolagets arbete med att korta ledtiderna utvecklas framgångsrikt. Vidare fortsätter intäkterna från skärservice och eftermarknaden att öka, och i takt med en högre installerad maskinbas förväntas det bära frukt för fortsatt ökade eftermarknadsintäkter framgent. Med nio rapporterade månader i ryggen har Finepart levererat tio maskinsystem, vilket i kombination med en växande eftermarknad och skärservice resulterar i en nettoomsättning om 41,9 MSEK. Detta kan jämföras med en nettoomsättning om 6,7 MSEK för perioden januari till september år 2021, vilket Analyst Group ser som ett bevis på att Finepart har tagit stora operationella kliv under året och nått nya ”normala” omsättningsnivåer.

Under Q3-22 har Finepart inte kommunicerat några maskinorders, utan orderingången har bestått av uppdragsskärningar, reservdelar och förbrukningsmaterial. För kommande kvartal förväntar vi oss att Finepart återtar en stark orderingång avseende maskiner, vilket i kombination med en orderstock om 3 MSEK vid utgången av Q3-22, estimeras lägga grunden för fortsatt tillväxt.

Levererar lönsamhet för tredje kvartalet i rad

Fineparts bruttokostnader uppgick till -11,0 MSEK (-2,8) under Q3-22, vilket resulterade i en bruttomarginal om 36 % (48 %). Att bruttomarginalen under kvartalet är lägre jämfört med samma period föregående år, anser Analyst Group vara ett resultat av att maskinförsäljningen utgjorde en större andel av den totala nettoomsättningen, till följd av att Finepart levererade 4 maskiner (1), vilket estimeras innebära lägre bruttomarginal jämfört med eftermarknad- och skärserviceintäkter. Vidare anser Analyst Group att nuvarande omvärldsläge med bland annat komponentbrist, stigande inflation och energikris rimligen bör ha resulterat i höjda råvaru- och bränslepriser, vilket i kombination med en svagare krona anses vara bakomliggande faktorer till ökade produktionskostnader. Analyst Group räknar med att bruttomarginalen emellertid fluktuerar under kvartalen till följd av varierande försäljningsmix, däremot ser vi att Finepart har goda ekonomiska vallgravar, tillika Pricing Power, genom bolagets konkurrenskraftiga erbjudande, varför vi ser goda möjligheter för Finepart att uppnå en långsiktig bruttomarginal över 50 %.

De totala rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till ca -4,2 MSEK (-2,6), vilket motsvarar en ökning om 62 % jämfört med Q3-21. Däremot, som tidigare nämnt, har Finepart tagit stora operationella kliv och är en betydligt större verksamhet idag jämfört med för ett år sedan, varför jämförelsen blir något missvisande. Jämför vi istället med senaste kvartalet (Q2-22), minskade rörelsekostnaderna med 6 % samtidigt som bolaget nästintill lyckas bibehålla samma omsättningsnivåer, vilket Analyst Group anser är ett kvitto på affärsmodellens goda skalbarhet. EBITDA-resultatet uppgick under Q3-22 till 2,4 MSEK och nettoresultatet uppgick till 2,0 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 14 % och en nettomarginal om 11 %. Sammantaget ser Analyst Group positivt på att Finepart levererar lönsamhet för tredje kvartalet i rad, i synnerhet i nuvarande börsklimat med ökade avkastningskrav för framförallt olönsamma tillväxtbolag med vinster långt fram i tiden.

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att Finepart levererar en stark rapport som är mer eller mindre i linje med våra förväntningar. Givet att Finepart lyckas leverera utestående orderstock under innevarande år, samt ytterligare ett Finecutsystem, ser vi goda möjligheter för bolaget att infria våra estimat för helåret 2022.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Finepart.