Kommentar på Fineparts Q3-rapport


Finepart publicerade den 23 november 2023 bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet år 2023. Följande är några punkter vi valt att belysa i samband med rapporten:

  • Nettoomsättningen uppgick till 5,4 MSEK (17,3)
  • Utmanande marknad fördröjer investeringsbeslut
  • EBITDA-resultatet uppgick till -2,6 MSEK (2,3)
  • Finansiell ställning

Nettoomsättningen uppgick till 5,4 MSEK under Q3-23

Under det tredje kvartalet för år 2023 uppgick nettoomsättningen till 5,4 MSEK (17,3), vilket motsvarar en minskning om 69 % Y-Y. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) ökade omsättning med 2,7 MSEK i absoluta tal, motsvarande en tillväxt om 105 % Q-Q. Intäkterna under kvartalet härleds till att Finepart har levererat ett 3-axligt Finecutsystem till Hoang Duong Development i Vietnam (kommunicerad i januari 2023), till ett ordervärde om ca 3,7 MSEK, och givet tidigare kommunicerat ordervärde beräknas erhållna intäkter från eftermarknad och skärservice uppgå till cirka 1,7 MSEK under kvartalet. Fineparts intäkter är till stor del beroende av antalet maskiner som levereras under kvartalet och intäktsminskning i avseende Y-Y förklaras av att motsvarande period föregående år utgjorde ett starkt kvartal, med leverans av fyra Finecutsystem, i jämförelse med ett system under Q3-23. Genom samma resonemang förklaras även intäktsökning Q-Q, varav Finepart levererade inga Finecutsystem under föregående kvartal. Intäkterna från eftermarknad och skärservice antas därmed uppgå till 1,7 MSEK (4,3), vilket motsvarar en minskning om 61 % Y-Y och 36 % Q-Q.

Diagrammet nedan visar Analyst Groups estimerade intäkter från eftermarknad- och skärservice samt ackumulerat antal installerade maskiner per år 2021–2022 och per kvartalbasis Q1-21 – Q3-23.

Utmanande marknad fördröjer investeringsbeslut

Fineparts har vid kvartalets utgång ingen order på maskinsystem i orderstocken och utöver löpande orderingång av eftermarknadsförsäljning som faktureras löpande under kvartalet, uppgick orderstock vid utgången september månad till 1,0 MSEK. Fineparts VD, Lars Darvall, vittnar om en utmanande marknad där flertalet kundprojekt har antingen pausats och/eller förskjutits framåt i tiden. Därutöver är Fineparts maskinförsäljning beroende av slutkunder, det vill säga Fineparts kunders affärsaktivitet, varpå en lägre affärsaktivitet förväntas bidra till en minskad investeringsvilja hos Fineparts kunder. Som en följd av den utmanande marknaden och där potentiella affärer pausas eller skjuts fram i tiden har Finepart justerat försäljningsprocessen för att ta hänsyn till marknaden och säkerställa kunders investeringsvilja. Dock kan liknande paralleller dras med tiden under pandemin där Finepart under år 2021 hade en lägre försäljning, uppgående till 8,1 MSEK med en (1) levererad maskin, till följd av utmaningar i marknaden som fördröjde investeringsbeslut, vilket sedan innebar ett starkt uppdämt behov under år 2022, där Finepart totalt levererade 10 maskiner. Vid utgången av det tredje kvartalet har Finepart fyra Finecutssystem i lager, varav bolagets varulager uppgår till 10,3 MSEK. Dessa fyra maskinsystemen är mer eller mindre leveransklara efter mindre specifika justeringar mot kund, vilket tyder på att Finepart kan effektivt och snabbt intäktsföra ordrar vid försäljning. Samtidigt uppger Lars Darvall i VD-ordet att Bolagets lager kan snabbt omvandlas till ett positivt kassaflöde om 12–16 MSEK.

Under slutet av det tredje kvartalet har även Finepart deltagit på EMO-mässan i Frankfurt, vilket är en av världens största mässor för verktygsmaskiner. Bolaget visar på en hög marknadskännedom, där deltagandet på mässan har resulterat i ett stort antal nya prospekt samt potentiella nya säljrepresentanter. Detta, i kombination med tidigare tecknade säljresurser i Nordamerika utgör en god position för att snabbt skala upp försäljningen.

Brutto- och rörelseresultat

Under det tredje kvartalet år 2023 uppgick Fineparts bruttokostnader till 2,6 MSEK (11,0), vilket motsvarar en bruttomarginal om 52 % (36 %). Den förbättrade bruttomarginalen förklaras av att färre maskinsystem har levererats under kvartalet, då Finepart har högre marginaler på intäkter från eftermarknad och skärservice, vilket under kvartalet utgjorde en större del av de totala intäkterna. Sett till bolagets totala rörelsekostnader, exklusive avskrivningar och COGS, uppgick dessa till ca -5,4 MSEK (-4,2), vilket motsvarar en ökning om 28 % och 1,2 MSEK i absoluta tal Y-Y. Ökningen av kostnadsmassan härleds till att Finepart befinner sig i en mer expansiv fas, där bolaget har intensifierat marknadssatsningar och kundaktiviteten, där bolaget har bland annat deltagit på EMO-mässan i Frankfurt under kvartalet. Vid jämförelse mot föregående kvartal (Q2-23) har de totala rörelsekostnader minskat med cirka 0,4 MSEK, vilka uppgick till ca -5,7 MSEK. Därmed har Finepart ökat intäkterna och minskat kostnadsmassan sekventiellt (Q-Q), men minskat intäkterna och ökat kostnadsmassan Y-Y. Sett till rörelseresultatet (EBITDA), vilket uppgick till -2,6 MSEK (2,3) och motsvarar en försämring om 4,9 MSEK Y-Y, men en förbättring om 1,8 MSEK Q-Q. Dock blir jämförelsen missvisande, då Finepart, likt tidigare nämnt, sålde fyra maskinsystem under Q3-22 respektive inget maskinsystem under Q2-23.

Efter utgången av det tredje kvartalet initierade Finepart ett besparingsprogram, vilket görs i syfte för att anpassa bolagets kostnadsmassa gentemot den utmanande marknaden och de lägre försäljningsintäkter än vad bolaget hade väntat under år 2023. Besparingsprogrammet förväntas medföra minskade kostnader om cirka 6 MSEK per år, givet att programmet fullföljs i sin helhet. Viss del av besparingen kommer påverka Finepart från och med november månad 2023, medan full effekt förväntas nås från februari månad år 2024. Mot bakgrund till de minskade försäljningsintäkterna ser Analyst Group att Finepart genomför nödvändiga åtgärder för att anpassa bolagets kostnadsmassa. Vid full effekt av besparingsprogrammet förväntas Finepart minska bolagets kostnadsmassa med cirka 6 MSEK per år, vilket kan sättas i relation till den totala kostnadsmassan (exkl. COGS och avskrivningar) om 22,8 MSEK LTM, och motsvarar vid full effekt en minskad kostnadsmassa om ca 26 %.

Finansiell ställning

Vid utgången av Q3-23 uppgick kassan till 5,4 MSEK, vilket kan jämföras mot utgången av föregående kvartal om 1,5 MSEK, motsvarande en ökning om ca 3,9 MSEK. Ökningen under kvartalet förklaras av att Finepart genomförde en riktad nyemission av konvertibla skuldebrev lån om totalt 9,5 MSEK. Därmed uppgår bolagets totalt räntebärande skulder till 12,2 MSEK, varav det konvertibla skuldebrevet uppgår till 9,5 MSEK, där det ska tilläggas att det konvertibla lånet kan konverteras till nya aktier, vilket kan göras till en kurs som baseras på VWAP (Volume-Weighted Average Price) för de tio dagarna inför konverteringsperioderna med en rabatt om 25 %. Analyst Group ser positivt på att Finepart har stärkt rörelsekapitalet, dock ska det tilläggas att det är av vikt att bolaget hanterar rörelsekostnaderna, samt rörelsekapitalet, då en extern kapitalanskaffning inte kan uteslutas under de kommande 12 månaderna. Likt tidigare nämnt, har dock Finepart genomfört nödvändig lageruppbyggnad, vilket vid en ökad försäljning skulle innebära att Bolagets har möjlighet att effektivt omvandla lagret till ett positivt kassaflöde om 12–16 MSEK.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Finepart.