Kommentar på Fineparts Q2-rapport


Finepart publicerade idag den 18 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Levererar rekordförsäljning – nettoomsättningen uppgick till 17,8 MSEK, motsvarande en ökning om 2 079 % jämfört med Q2-21
  • Orderingången uppgick till 3 MSEK, vilket summerar orderstocken till 12 MSEK vid utgången av Q2-22
  • EBITDA-resultatet uppgick till 4,4 MSEK (-2,6) – motsvarande en EBITDA-marginal om
    25 %

Under det andra kvartalet år 2022 uppvisar Finepart en stark leveransförmåga, genom att leverera fem Finecutsystem under ett och samma kvartal, vilket resulterade i en rekordomsättning som är högre än vad bolaget tidigare presterat både på kvartals- och årsbasis. En kraftigt ökad försäljning i kombination med en god kostnadskontroll mynnade ut i en EBITDA-marginal om 25 %, vilket speglar en stark underliggande lönsamhet i Fineparts affärsmodell vid höga volymer”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Levererar rekordförsäljning och orderboken indikerar fortsatt tillväxt

Under Q2-22 uppgick nettoomsättningen till ca 17,8 MSEK (0,8), vilket är en ökning med 2 079 % mot jämförbart kvartal föregående år, och en ökning om 159 % sett till föregående kvartal. Utvecklingen är vad Analyst Group bedömer i linje med våra förväntningar, där vi hade estimerat ett i synnerhet starkt andra kvartal i ljuset av en större order från Inbrace som levererades under perioden. Utöver fyra levererade maskinsystem till Inbrace, har Finepart även levererat ett maskinsystem till SUSS MicroOptics, vilket totalt summerar till fem levererade Finecutsystem under perioden och således lika många maskinsystem som bolaget levererat som mest på ett år. Att Finepart lyckas leverera fem maskiner under ett kvartal anser vi vara ett starkt bevis på att bolagets arbete med att korta ledtiderna utvecklas framgångsrikt. Vidare fortsätter intäkterna från skärservice och eftermarknaden att öka, och i takt med en högre installerad maskinbas förväntas det bära frukt för fortsatt ökade eftermarknadsintäkter framgent.

Orderingången under Q2-22 uppgick till ca 3 MSEK, vilket kan jämföras med 17,3 MSEK beträffande kommunicerade orders under föregående kvartal. Minskningen i orderingången anses främst vara hänförlig till att Finepart inte har erhållit någon maskinorder under det andra kvartalet år 2022. Värt att notera dock är att Finepart fortfarande är en relativt liten organisation, varför vi ser positivt på att bolaget under kvartalet istället har fokuserat på att leverera på orderboken och hålla leveranstider mot kund. Med det sagt erhöll Finepart en maskinorder efter utgången av Q2-22, vilket i skrivande stund summerar orderstocken till ca 15 MSEK, något som bäddar för fortsatt stark tillväxt under kommande kvartal.

Uppvisar stark lönsamhet under kvartalet

Fineparts bruttokostnader uppgick till -11,1 MSEK (-0,4) under Q2-22, vilket resulterade i en bruttomarginal om 38 % (48 %). Att bruttomarginalen under kvartalet är lägre jämfört med samma period föregående år, anser Analyst Group bero på att maskinförsäljningen utgjorde en betydligt större del av den totala nettoomsättningen, till följd av att Finepart levererade 5 maskiner (0), vilket estimeras innebära lägre bruttomarginal jämfört med eftermarknad- och skärserviceintäkter. Analyst Group räknar med att bruttomarginalen emellertid fluktuerar under kvartalen till följd av varierande försäljningsmix, däremot ser vi fortsatt goda möjligheter för Finepart att uppnå en bruttomarginal omkring 50 % för helåret 2022, varför vi inte drar några större växlar kring minskningen.

 

Sett till de totala rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick dessa till ca -4,5 MSEK (-3,1), vilket motsvarar en ökning om 47 %. Procentuellt är det en stor ökning, däremot befinner sig Finepart i ett helt annat stadie och är ett betydligt större bolag idag jämfört med för ett år sedan, varför jämförelsen blir något missvisande. Jämför vi istället med senaste kvartalet (Q1-22), ökade rörelsekostnaderna med 8 % samtidigt som nettoomsättningstillväxten (Q-Q) uppgick till 159 %, vilket betyder att omsättningen har ökat betydligt snabbare än kostnaderna under perioden. EBITDA-resultatet uppgick under Q2-22 till 4,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 25 %, vilket innebär en tillväxt om 830 %
(Q-Q), dock från låga nivåer. Sammantaget anser vi att Fineparts kostnadsbas har utvecklats i en stabil takt samtidigt som Bolaget har levererat en kraftig omsättningstillväxt, vilket är ett kvitto på affärsmodellens skalbarhet och goda lönsamhet under höga försäljningsvolymer.

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att Finepart levererar en stark rapport som är mer eller mindre i linje med våra förväntningar. Givet att Finepart lyckas leverera utestående orderstock under innevarande år, samt ytterligare ett Finecutsystem, ser vi goda möjligheter för bolaget att infria våra estimat för helåret 2022.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Finepart.