Kommentar på Fineparts Q1-rapport


Finepart publicerade idag den 10 maj 2022 sin delårsrapport för första kvartalet 2022. Finansiellt kan kvartalet sammanfattas enligt följande:

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,9 MSEK – ökning med 1 007 % jämfört med Q1-21
  • Ökad orderstock, vilken vid periodens utgång uppgick till 36 MSEK (0,2)
  • EBITDA-resultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,2) – med en EBITDA-marginal om 7 %

Finepart är bevisligen inne i ett starkt momentum och går nu mot ett riktigt genombrottsår. Bolaget har erhållit tre beställningar på välrustade Finecutsystem under första kvartalet, samtidigt som orderstocken är påfylld med ca 36 MSEK vid utgången av Q1-22, vilket bäddar för fortsatt stark tillväxt under kommande kvartal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Substantiell försäljningstillväxt

Under Q1-22 uppgick nettoomsättningen till 6,9 MSEK (0,6), vilket är en ökning med 1 007 % mot jämförbart kvartal föregående år. I Q1-rapporten framgår det att intäkterna under perioden är främst hänförliga till att bolaget levererat ett maskinsystem om ca 4,3 MSEK, vilket är i linje med våra förväntningar. Den stora höjdpunkten i ljuset av flera resultatrika datapunkter är att Finepart lyckats leverera intäkter från eftermarknad och skärservice om ca 2,5 MSEK. Detta är ett kvitto på dels att kunderna använder maskinerna, då service och förbrukningsdelar konsumeras, dels att bolaget upplever en fortsatt hög efterfrågan, då provskärningar är en viktig del i försäljningsprocessen.

Bolagets bruttokostnader uppgick till -2,8 MSEK (-0,4) under Q1-21, vilket resulterade i en bruttomarginal om 59 % (32 %). Bruttomarginalen under perioden är högre än våra förväntningar, vilket Analyst Group antar beror på att försäljning i form av eftermarknad och skärservice har högre bruttomarginaler än maskinförsäljning, samtidigt som Finepart har skalat upp sin produktion under det första kvartalet, vilket estimeras innebära stordriftsfördelar och således högre marginaler.

Trots en hög inflation och komponentbrist i spåren av pandemin lyckas Finepart leverera en bruttomarginal om nära 60 %, vilket visar på att Finepart har goda ekonomiska vallgravar, tillika Pricing Power, genom bolagets konkurrenskraftiga erbjudande”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Ökad orderingång och orderbok

Under det första kvartalet år 2022 har Finepart erhållit tre olika orders på 5-axliga Finecutsystem från Precision Swiss, Exergyn i Irland samt SUSS MicroOptics med ett sammanlagt värde om ca 12,6 MSEK. Vidare har bolaget erhållit en stororder på uppdragskärningar från Inbrace i väntan på leverans av fyra Finecutsystem på ett värde om ca 4,7 MSEK. Totalt sett uppgår orderingången, på kommunicerade orders, till ca 17,3 MSEK under Q1-22. Vid utgången av första kvartalet år 2022 summerades orderstocken till ca 36 MSEK, vilket förväntas bära frukt under kommande tre kvartal för år 2022.

Vänt till svarta siffor under perioden

Fineparts rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick till ca -4,2 MSEK (-2,6), vilket motsvarar en ökning om 61 %. Procentuellt sett är det en stor ökning, däremot i termer av absoluta tal (1,6) är det fortfarande relativt lågt. Under perioden har bolaget ökat antalet anställda samt ökat antalet kundbesök och marknadsföring, varför vi inte drar några större växlar kring kostnadsökningen, utan istället ser positivt på att Finepart investerar i verksamheten för att möta den höga efterfrågan. Rörelseresultatet (EBITDA) under Q1-22 vände till positivt och uppgick till 0,5 MSEK (-2,2), motsvarande en EBITDA-marginal om ca 7 %. Den positiva resultatutvecklingen är främst hänförlig till en stor ökning i försäljningen, samtidigt som bolaget har utvecklats med en god kostnadskontroll, vilket Analyst Group ser positivt på. Sammantaget anser Analyst Group att Finepart står inför en spännande period då bolaget levererar en växande orderstock samt utvecklas med goda marginaler, vilket bäddar för lönsam tillväxt framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Finepart.