Kommentar på Fantasma Games Q2-rapport


Fantasma Games publicerade idag den 10 augusti 2022 bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022 och slår våra förväntningar. Kvartalet kan sammanfattas enligt följande:

  • Kvartalets EBITDA-resultat uppgick till 1,1 (-1,0) MSEK, som en följd av en högre spelmarginal än tidigare om 5,9 % (3,5 %).
  • Spelomsättning steg till 1 439 (655) MSEK, drivet av nya spellanseringar och ökat räckvidd bland operatörer, både på nya och tidigare marknader.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -9,8 (-4,4) MSEK.

Starkt momentum bidrar till lönsamhet

Under kvartalet bevisar Fantasma återigen affärsmodellen, då nettoomsättningen växer med närmare 400 % till 7,5 (1,5) MSEK. Bolaget fortsätter att exekvera enligt plan och har under kvartalet genomfört flertalet lyckade spellanseringar och knutit nya operatörer till Fantasma både på nya viktiga marknader och på befintliga. Vi ser att Bolagets räckvidd ökat kraftigt, vilket bidragit till att spelomsättningen, som kan ses som ett övergripande mått på spelens popularitet, ökat till 1 439 (655) MSEK.

Som följd av att spelmarginalen under kvartalet uppgått till 5,9 % (3,5 %) rapporterar även Fantasma ett positivt EBITDA-resultat om 1,1 (-1,0) MSEK. Analyst Group är mycket positivt inställda till kvartalets rapporterade spelmarginal, som reflekterar den senaste tidens nylanseringar och dessa spels egenskaper i form av return to player, men vi anser samtidigt att 6 % inte reflekterar spelens långsiktiga snittmarginal. Launch-spelbehållning bidrog under kvartalet med 53 (13) MSEK, vilket vi menar reflekterar den senaste tidens lönsamma lanseringar. Det viktigt att ta med sig att RTP är föränderligt och ständigt uppdateras för att reflektera nuvarande marknadsförhållanden, samtidigt som det skiljer sig mellan olika typer av spel och marknader.

Sammanfattning

Fantasma har under kvartalet visat på ett starkt momentum genom flertalet framgångsrika spellanseringar och vi ser fortsatt stark potential i Bolagets fortsatta expansion geografiskt, huvudsakligen på den nordamerikanska marknaden, och genom nya spellanseringar.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Fantasma Games.