Kommentar på Euroafricas Q4-rapport


Euroafrica Digital Ventures AB publicerade idag den 24 februari 2022 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2021. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 MSEK – tecken på återhämtning
  • Kupatanas nya plattform har lanserats i Tanzania
  • Förbättrat EBITDA-resultat, justerat för emissionskostnader

Nettoomsättningen för helåret – marginellt lägre än våra förväntningar

Euroafrica redovisade under det fjärde kvartalet 2021 en nettoomsättning uppgående till 7,0 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 29 % mot jämförbart kvartal 2020. Mot föregående kvartal (Q3-21) uppgick tillväxten till 55,8 %, då nettoomsättning uppgick till 4,5 MSEK, men det bör tilläggas att det tredje kvartalet är ett säsongsmässigt svagare kvartal för Euroafricas dotterbolag Social Media Lab (”SML”), hänfört till semestertider och lägre aktivitet på mediamarknaden. Däremot är det fjärde kvartalet det starkaste under 2021, som visade på högre kundaktivitet bland befintliga kunder och flera nya kunder på ingång, vilket påvisar en återhämtning ur pandemin. Via dotterbolaget SML har Euroafrica ett samarbete med ClearOn för kupongdistribution via så kallat SmartAd, där en testkampanj med Dafgårds samt en efterföljande kampanj med Essity (Libresse) har genomförts med positiva utfall. Samtidigt har bolaget nyligen lanserat en automatisk mikromarknadsföringstjänst för mäklarkedjor, där Euroafrica redan har gått live med mäklarkedjan Properties & Partners. Både distributionen av kupongkampanjer och mikromarknadsföringstjänsten säljs som en SaaS-tjänst genom plattformen Social Content, vilket förväntas driva försäljningstillväxten genom Social Content under 2022 och framgent. För helåret 2021 uppgår nettoomsättningen till 23,5 MSEK, vilket kan jämföras mot helåret 2020 om 21,4 MSEK, motsvarande en tillväxt om 10,1 %, marginellt lägre än vårt estimat om 23,7 MSEK. Analyst Group bedömer att Euroafricas dotterbolag SML har byggt upp en stabil plattform för att skala upp försäljningen under 2022 och med tecknade årsavtal med Whirlpool, Bonnierförlagen och Mobila presentkort, i kombination med utvecklingspotentialen som finns inom Social Content, ser vi positivt på Euroafricas möjligheter under år 2022.

Stora framsteg har gett goda utvecklingsmöjligheter inom Kupatana

Under det fjärde kvartalet har förvärvet av Zoomtanzania slutförts, samtidigt som Euroafrica har förvärvat teknologin bakom Babasells plattform, en andra generationens IT-plattform, vilken har integrerats framgångsrikt och möjliggjort lanseringen av den nya plattformen i mitten av februari månad, med ny funktionalitet, högre säkerhet och design. Euroafrica har redan hunnit skriva avtal med Uber som ska integreras i appen, vilket är en av en flera tilltänkta funktioner för vardagstjänster, vilket driver Kupatana mot ett mer datadrivet företag. Den nya plattformen är redan tillgänglig på webb, iOS och Android (där appen för närvarande är under ”app review” hos IOS och Android), samtidigt som Euroafrica menar att det riktiga startskottet blir den 4 mars, då bolaget arrangerar ett medieevent för ca 60 företag tillsammans med nyhetsmedia. Under helåret har Kupatanas unika användare ökat organiskt med över 100 % och annonsinflödet har ökat med mer än 100 %, vilket följaktligen ger upphov för att tillväxten, i monetära termer, kan ta fart i Kupatana i takt med att bolaget konverterar användarna till betalande användare. Analyst Group bedömer att samtliga steg under året inom Kupatana har lagt en stabil grund för driva datatrafik och annonser, vilket följaktligen kommer driva intäkterna, något vi bedömer kommer kunna skalas upp under 2022. Med de strategiska förvärv som har gjorts kan bolaget även exekvera på bolagets expansionsplan i Östafrika och lämnar även möjligheter till att förverkliga bolagets målsättning att bli en ”super-app”, likt Grab i Indonesien.

Förbättrat EBITDA-resultat, justerat för emissionskostnader

EBITDA-resultatet uppgick under det fjärde kvartalet till -2,8 MSEK, vilket kan jämföras mot föregående kvartal om -2,4 MSEK, motsvarande en försämring om ca -0,3 MSEK i absoluta tal. Under november månad genomförde bolaget en riktad nyemission om 11 MSEK för att finansiera verksamhets- och geografisk expansion, där emissionen gjordes till ett urval av professionella investerare, till teckningskursen 5,55 SEK per aktie, med en utspädningseffekt om ca 16 %. Kostnaderna kopplade till emissionen uppgick under kvartalet till ca 1,1 MSEK, vilket därmed tyngde EBITDA-resultatet. Justerat för dessa uppgick EBITDA-resultatet till -1,7 MSEK och är därmed en förbättring om ca 0,8 MSEK mot föregående kvartal och i linje med Q2-21 (justerat för noterings- och emissionskostnader) som uppgick till -1,8 MSEK. Bruttomarginalen uppgick under det innevarande kvartalet till 44,1 %, vilket är en marginell försämring mot föregående kvartal om 45,1 %, men som tidigare nämnt verkar Euroafrica inom en cyklisk marknad, vilket har förklarat en relativt volatil bruttomarginal under föregående kalenderår. Givet att dotterbolaget SML fortsätter att skala upp de två projekten inom Social Content samt att Kupatana börjar generera intäkter, antas bruttomarginalen kunna stärkas under helåret 2022.

Sammanfattande ord om rapporten

Euroafrica redovisar en stabil nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2021, marginellt lägre än våra förväntningar, men påvisar samtidigt en återhämtning efter pandemin för SML, där bolaget har sett en ökad aktivitet bland befintliga kunder samt fått in flera större kunder, samtidigt som bolaget driver två projekt inom Social Content som bäddar för ytterligare tillväxt under såväl helåret 2022 som framgent. Vi ser positivt på de flertalet framsteg som kontinuerligt görs inom Kupatana, där bolaget nu har lanserat den nya plattformen, vilket dels bäddar för ökad datatrafik genom ökad funktionalitet, dels vidare expansion inom Östafrika. Med detta i beaktning, samt en stärkt kassa som vid utgången av december uppgår till 12,1 MSEK, ser vi fram emot att följa Euroafrica under helåret 2022.