Kommentar på Euroafricas Q4-rapport


Euroafrica Digital Ventures AB publicerade den 23 februari 2023 bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Positionerar sig till ett renodlat tech-bolag
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,2 MSEK – en ökning om 2,5 % Y-Y
  • Vidtagna kostnadsåtgärder gav inga synliga effekter på resultatet under kvartalet
  • Stärkt kassa genom strukturaffär och företrädesemission

Ompositionerar bolaget genom strukturaffär – blir ett renodlat tech-bolag

Euroafrica meddelade den 1 februari 2023 att Bolaget har signerat ett bindande avtal med TBS Mediabyrå AB avseende försäljning av SML:s byråverksamhet, till en köpeskilling om 4,5 MSEK. Avtalet innebär även att digital media som köps av TBS kunder de närmaste fem åren ska gå igenom SaaS-plattformen Social Content, där Euroafrica erhåller en ersättning om 5 % baserat på all mediavolym som handlas på plattformen. Historiskt har årsvolymen av betald media på Social Content uppgått till ca 15 MSEK, men partnernas förväntan är att volymen årligen kommer att uppgå till ca 30 MSEK framgent, vilket förväntas tillföra Euroafrica 7,5 MSEK över en femårsperiod, allt annat lika. I enlighet med avtalet kommer SML, framöver genom dotterbolaget Social Content AB, att fortsätta vidareutveckla plattformen för den internationella mediamarknaden och arbeta med redan upparbetade kunder till Social Conent, däribland ClearOn och Property & Partners. Efter transaktionen kommer Euroafrica att bestå av SaaS-plattformen Social Content och den digitala marknadsplattformen Kupatana, vilket därmed positionerar Euroafrica till ett renodlat tech-bolag med en annan nivå att skalbarhet och lönsamhetspotential. Såväl transparensen som den finansiella historiken blir dock initialt begränsad, vilket medför en ökad grad av komplexitet avseende framåtblickande estimat.

Nettoomsättningen kom in lägre än estimerat – svag mediemarknad är en bidragande faktor

För det fjärde kvartalet 2022 redovisar Euroafrica en nettoomsättning om 7,2 MSEK (7), motsvarande en tillväxt om 2,5 % Y-Y och en minskning om ca -2,8 % Q-Q.  Utfallet var lägre än vad Analyst Group estimerat (8 MSEK), men samtidigt har mediamarknaden utvecklats klart sämre än förväntat under Q4-22, vilket bedöms vara en bidragande effekt till den lägre än estimerade omsättningen under det fjärde kvartalet. Det är tydligt att svenska annonsörer är mer försiktiga avseende större marknadsföringsaktiviteter och medieköp till följd av oro för lågkonjunktur, inflation och minskad disponibel inkomst som ett delresultat av genomförda räntehöjningar. Under Q4-22 minskade medieinvesteringarna med ca 8 % och för helåret ökade medieinvesteringarna med 3,6 %, efter en svag avslutning på året. Januari månad har därtill inletts svagt, med en negativ tillväxt om 7 %, där IRM prognostiserar en nedgång för mediemarknaden under helåret 2023.

Rent operativt har Euroafricas tanzaniska dotterbolag Afrieuro Digital Ventures Ltd under det fjärde kvartalet tecknat ett avtal med det ledande östafrikanska influencer-nätverket Kipaji App, i syfte att gemensamt kommersialisera skräddarsydda paket till Euroafricas befintliga och nya kunder. Fördelarna som kommer från avtalet är att Euroafrica kan erbjuda sitt befintliga nätverk ett flertal annonseringsformat vilka därigenom kan skapa kampanjer mer anpassade efter kunders individuella behov. Kipaji har sedan start (år 2022) etablerat ett nätverk bestående av 120 influencers med en total räckvidd om över 20 miljoner i Östafrika. Även om avtalet inte har ett uttalat initialt kommersiellt värde, är det en ytterligare pusselbit som kan bidra till Kupatanas tillväxtstrategi genom att plattformen får ett förstärkt annonseringserbjudande till plattformsanvändarna. Ett avtal som däremot gav ett initialt kommersiellt värde var det avtal som Kupatana tecknade med kryptobörsen Bluedot Crypto, till ett värde om 0,3 MSEK. Avtalet innebär att Kupatana, under exklusivitet, kommer att hantera samtliga medieköp för Bluedot på den tanzaniska marknaden under en sex veckor lång lansering, med start i slutet av februari. Det intressanta med detta avtal är, enligt Analyst Group, att Kupatana, givet en framgångsrik leverans, har potentialen att ingå avtal med Bluedot avseende ytterligare marknader, vilket ger en stor kommersiell uppsida framgent.

Vidtagna kostnadsåtgärder gav inga synliga effekter på resultatet under kvartalet

Under Q3-22 genomfördes ett antal omstruktureringsåtgärder på kostnadssidan, vilket av ledningen förväntades bidra till en stärkt lönsamhet i det fjärde kvartalet. Med Q4-rapporten till hands går det att konstatera att vidtagna kostnadsåtgärder inte gav några synliga effekter på lönsamhet, utan EBITDA-förlusten ökade Q-Q med ca 0,3 MSEK, och uppgick till -3,9 MSEK (justerat för vite från Nasdaq om ca 0,5 MSEK, vilket är av engångskaraktär). Då byråverksamheten nu har avyttrats, kommer visserligen en stor del av Euroafricas rörelsekostnader att försvinna, men likväl lejonparten av intäktsströmmarna initialt, varför det i synnerhet blir viktigt för Euroafrica att vara kostnadseffektiva framgent för att stärka lönsamheten.

Stärker kassan genom företrädesemission och strukturaffär

Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick kassan till 4,8 MSEK, vilket motsvarar en ökning om ca 1 MSEK från Q3-22. Under kvartalet har Euroafrica genomfört en företrädesemission vilken tecknades till 75 % och inbringande en bruttolikvid om ca 9,5 MSEK, varav ca 0,3 MSEK avser kvittning av en utestående fordran.  Av dessa 9,5 MSEK avsågs ca 4 MSEK användas för att återbetala ett kortfristigt lån som löper ut den 28 februari 2023, vilket Analyst Group bedömer har återbetalts under Q4-22 givet förändringen om över 4 MSEK i balansposten ”övriga kortfristiga skulder” Q-Q. Vidare uppgick emissions- och garantikostnader i företrädesemissionen till totalt ca 2 MSEK, vilket innebär att tillförd nettolikvid, efter återbetalning av kortfristigt lån, uppgick till ca 3,5 MSEK. Nettolikviden, tillsammans med det ytterligare tillskott om 4,5 MSEK som tillkommer genom strukturaffären, bedöms vara tillräckligt för att täcka rörelsekapitalbehovet fram till lösenperioden av TO2 som inleds den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023, vilken kan inbringa upp till ca 4,8 MSEK. Det potentiella tillskottet från TO2 bedöms vara av vikt för att Euroafrica ska kunna fortsätta exekvera på bolagets uttalade investeringar i superapp-konceptet och/eller strategiska partnerskap i Kupatana samt accelerera tillväxten för SaaS-plattformen Social Content, vilka bedöms ha en stor potential framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Euroafrica.