Kommentar på Euroafricas Q3-rapport


Euroafrica Digital Ventures AB publicerade den 9 november 2022 bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 7,4 MSEK – en ökning om 64 % Y-Y
  • Förbättrad EBITDA-marginal Q-Q
  • Ökad burn rate under det tredje kvartalet

Nettoomsättningen snäppet över estimat…

För det tredje kvartalet 2022 uppvisade Euroafrica en nettoomsättning om 7,4 MSEK (4,5), motsvarande en tillväxt om 64 % Y-Y och ca 6 % Q-Q. Utfallet var något högre än estimerat och då det tredje kvartalet rent säsongmässigt är ett svagare kvartal för dotterbolaget SML, likväl för andra konsultbetonade bolag, hänfört till semestertider och lägre aktivitet på mediemarknaden, ser vi positivt på omsättningsutvecklingen som Euroafrica uppvisat under Q3-22. I rapporten kan vi utläsa att SML har sett en ökad aktivitet inom verksamheten som ett resultat av att den nya personalen som tillkom under Q2-22 har lockat in flera kunder, vilket har lett till att antalet nytecknade avtal har ökat, däribland har bolaget ingått ett konsultavtal med ett försäkringsbolag vilken medför en månatlig intäkt om 150 tSEK. Parallellt har Kupatana tagit fortsatta operationella kliv framåt där bolaget under kvartalet b.la. har lanserat E-handel i Tanzania, ökat annonserna på plattformen med ca 70 % sedan Q2-22 samt gjort en nyckelrekrytering där bolaget har anlitat en ny säljchef som besitter flera års erfarenhet från JCDecaux, ett av världens största mediebolag. Sammantaget estimerar vi att Euroafrica står inför ett ännu starkare kvartal tillmötes, vilket återspeglas i våra helårsprognoser.

…samtidigt som EBITDA-förlusten var högre än väntat

Euroafricas rörelsekostnader ökade under det tredje kvartalet 5,7 %, i linje med omsättningen, samtidigt som bruttomarginalen stärktes ca 2,5 %-enheter, vilket medförde att EBITDA-marginalen förbättrades till -49 % från –56 % i Q2-22. I monetära termer uppgick EBITDA-resultatet till -3,6 MSEK, vilket var en marginell förbättring mot föregående kvartal om -3,7 MSEK. Utfallet var sämre än väntat då vi estimerat en EBITDA-förlust om ca -2,8-3 MSEK, där vi hade tagit höjd för en större resultatförbättring givet bolagets ökade fokus på lönsamhet, även om vi har översyn för att initiativet initierades i mitten av Q3-22. I rapporten kan vi utläsa att Euroafrica har vidtagit ett antal omstruktureringsåtgärder under Q3-22, vilket Analyst Group bedömer kan ha kortsiktigt ökad kostnadsbasen kortsiktigt, men samtidigt lagt en bättre grund mot vägen till förbättrad lönsamhet under det fjärde kvartalet. I den positiva vågskålen kan vi dock se att Euroafrica har uppvisat en resultatförbättring månad för månad under det tredje kvartalet, från -2,1 MSEK i juli till -1,4 MSEK i september (justerat för 0,4 MSEK i personalkostnader av engångskaraktär). En annan positiv datapunkt från rapporten var att Kupatana på månadsbasis uppvisade lönsamhet i september, vilket är första gången i bolagets historia, och påvisar att bolaget går från klarhet till klarhet.

Ökad burn rate under kvartalet

Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick kassan till 3,8 MSEK, vilket motsvarar en minskning om -0,5 MSEK från Q2-22. Det ska dock tilläggas att Euroafrica under kvartalet har upptagit en kortfristig lånefinansiering om 4 MSEK vilket gav en positiv effekt på kassaflödet under finansierings-verksamheten. Det fria kassaflödet uppgick till -4,7 MSEK under Q3-22, vilket innebär en försämring mot Q2-22, då det fria kassaflödet uppgick till -3,5 MSEK. Analyst Group bedömer det som en effekt av en ofördelaktig förändring i rörelsekapitalet, varför starkare kassaflöden estimerar ligga i korten under Q4-22. Däremot, givet utvecklingen i det fria kassaflödet och det faktum att Euroafrica ännu går med förlust, anser Analyst Group att den finansiella ställningen för närvarande är ansträngd. Då det kortfristiga lånet om 4 MSEK ska återbetalas den 28 februari 2023, ser Analyst Group det som mest sannolikt att Euroafrica antingen förlänger lånet och successivt betalar av lånet i takt med att bolaget ställer om till lönsamhet, eller behöver resa ytterligare kapital.

Sammantaget levererade Euroafrica en rapport som på top line kom in något över förväntansbilden, samtidigt som EBITDA-förlusten var något högre än estimerat. Det är dock tydligt att Euroafrica har ett positivt momentum rent operationellt givet de flertalet kundavtal som SML har ingått under det tredje kvartalet samt att Kupatana under Q4-22 lanserat E-handel och genomfört en nyckelrekrytering.