Kommentar på Euroafricas Q2-rapport


Euroafrica Digital Ventures AB publicerade den 25 augusti 2022 sin delårsrapport för andra kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 6,7 MSEK – en minskning om 2,5 % Y-Y
  • Marginellt försämrad bruttomarginal och EBITDA-resultat Q-Q
  • Minskad burn rate under andra kvartalet

Nettoomsättningen kom in lägre än våra förväntningar

Euroafrica redovisade under det andra kvartalet 2022 en nettoomsättning uppgående till 6,7 MSEK (6,8), motsvarande en minskning om ca 2,5 % mot jämförbart kvartal 2021, samtidigt som tillväxten mot föregående kvartal (Q1-22) uppgick till 12,8 %, då nettoomsättningen uppgick till 5,9 MSEK. Första kvartalet var dock påverkat av en större personalomsättning, vilket även Analyst Group antar kan ha medfört eftersläpningseffekter in i det andra kvartalet med en något lägre beläggningsgrad till följd. Samtidigt kan vi konstatera att det har varit en minskad aktivitet i medieinvesteringarna i Sverige under merparten av det andra kvartalet inom de digitala kanalerna, där maj och sommarmånaderna uppvisade en negativ tillväxt Y-Y inom bl.a. social media och online video. Under sommarmånaderna har det varit tydligt att den totala mediapengen har omfördelats till i synnerhet utomhus/trafikreklam, vilka har visat stark tillväxt.

Under det andra kvartalet har Euroafrica tecknat flera strategiska kundavtal inom Social Media Lab, samtidigt som SML under H1-22 har omgrupperat samt rekryterat personal inom både sälj- och utförarsidan. Vidare har flera kunder har anslutit till SML under kvartalet vilket, tillsammans med ovannämnda, bäddar för en högre aktivitet, tillika försäljning, under andra halvåret 2022. Under det andra kvartalet stängde Kupatana den största reklamaffären för bolaget, värd ca 300 tSEK, vilket innebär en stark försäljningsökning Q-Q, dock från låga nivåer. Med en nu slutförd integrering av Zoomtanzania och betallösningen via Selcom Pay på plats, vilken erbjuder 40 olika betalkanaler, förväntas trafiken och annonsintäkterna kunna skalas upp ytterligare under slutet av 2022. Däremot uppgår nettoomsättningen under första halvåret 2022 till 12,6 MSEK, samtidigt som Analyst Group har estimerat en nettoomsättning om ca 30,5 MSEK för helåret 2022 och med hänsyn till att tredje kvartalet rent säsongsmässigt är ett svagare kvartal, hänförligt till semestertider och lägre aktivitet på mediamarknaden, anser Analyst Group att Euroafrica kan få det svårt att infria omsättningsprognosen för 2022 givet att det kommer att krävas 8,9 MSEK/kvartal framöver.

Marginellt försämrad bruttomarginal och EBITDA-resultat Q-Q

Under det andra kvartalet uppgick bruttomarginalen till 35,7 %, vilket är marginellt lägre än det senaste kvartalet (37,5%). Historiskt har Euroafrica uppvisat högre bruttomarginaler, mellan 45-55 %, och utfallet är lägre än våra förväntningar. SML verkar inom en cyklisk marknad vilket delvis kan förklara en slagig bruttomarginal, men likväl en lägre försäljning jämfört med vad SML har uppvisat tidigare år, vilket påverkar skalbarheten i affärsmodellen. EBITDA-resultatet uppgick till -3,7 MSEK under det andra kvartalet, vilket är i linje med föregående kvartal om -3,7 MSEK, men motsvarar i absoluta tal en marginell försämring om 57 tSEK. Både övriga externa kostnader och personalkostnader var marginellt högre Q-Q, samt något över våra förväntningar. Kostnadsbasen har därmed ökat mer än vad Analyst Group har estimat för kvartalet, där vi hade tagit höjd för lägre externa kostnader under kvartalet givet den höga personalomsättningen som bolaget tampades med under Q1-22 belastade övriga externa kostnaderna under föregående kvartal. Vidare bedömer vi att de högre än estimerade personalkostnaderna under kvartalet kan förklaras av att nyrekryterad personal i viss uträckning ska utbildas, vilket är associerat med högre personalkostnader. För resterande halvår estimerar vi att bägge kostnadsposter kan minskas något givet att den nyrekrytering som genomförts under H1-22 nu är klar. Analyst Group kommer dock att, givet utfallet i H1-22, att se över estimerad kostnadsbas för helåret 2022.

Minskad burn rate under andra kvartalet

Vid utgången av Q2-22 uppgick kassan till 4,4 MSEK, vilket är en minskning om -2,9 MSEK från Q1-22. Bolagets burn rate minskade under Q2-22 och uppgick till -3,0 MSEK (-1,2 MSEK/månad), vilket dels är lägre än föregående kvartal då den uppgick till -7,3 MSEK, dels lägre än genomsnittet för de senaste fyra kvartalen (-5,1 MSEK eller -1,7 MSEK/månad). Vidare har bolaget upptagit en lånefinansiering om 4 MSEK i syfte att accelerera tillväxttakten och expansionen i Tanzania. Givet en genomsnittlig burn rate om -1,7 MSEK/månad bedömer Analyst Group att Euroafrica hade varit finansierade till utgången av Q3-22 med den kassan som bolagets uppvisade vid utgången av Q2-22, samtidigt estimerar vi att Euroafrica kan stärka såväl omsättningen som lönsamheten kommande halvår, varför Euroafrica antas kunna bevara kassan längre än så. Vidare ger lånefinansieringen om 4 MSEK ytterligare medel till rörelsekapitalet som kan användas till att organiskt generera starkare omsättning och resultat kommande kvartal. Lånet löper fram till den 28 februari 2023 vilket är värt att poängtera.

Avslutningsvis kan vi konstatera att medan Euroafrica har presterat under vår förväntansbild under H1-22, estimerar vi att Euroafrica står starkare kvartal tillmötes. Vi ser fortsatt stark positivt på att Kupatana har börjat vinna avtal med ett försäljningsmässigt värde och med fler tjänster som förväntas integreras kontinuerligt på plattformen, ökade marknadsföringsinsatser samt att avsiktsförklaringen med Bongo5 realiseras, estimeras Kupatana kunna stärka omsättningen under H2-22, samtidigt som vi estimerar en exponentiell tillväxt under år 2023 och framgent. Vi kommer dock att behöva se över våra prognoser för helåret 2022 givet utfallet under H1-22.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Euroafrica.