Kommentar på Euroafricas Q1-rapport


Euroafrica Digital Ventures AB publicerade den 25 maj 2022 bolagets delårsrapport för första kvartalet 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 6 MSEK – utmanande inledning på år 2022 för SML
  • Kupatana uppvisar kommersiell framgång
  • Rörelsekostnader i linje med föregående kvartal, minskad omsättning hämmar därför EBITDA
  • Försämrat resultat och ökade investeringar ökade burn rate

Nettoomsättningen lägre än förväntan – Kupatana tar dock stora kommersiella kliv framåt

För det första kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 6 MSEK (5,2), vilket motsvarar en tillväxt om 16,2 % mot jämförbart kvartal föregående år, men samtidigt 14 % lägre än vad som uppvisades i Q4-21, dock är det fjärde kvartalet i regel det starkaste rent säsongsmässigt. Nettoomsättningen under det första kvartalet var dock lägre än vår förväntansbild givet våra helårsprognoser om 35,2 MSEK för år 2022. I rapporten kan vi utläsa att Euroafrica under kvartalet genomgick en större personalomsättning vilket Analyst Group bedömer kan vara en bidragande faktor till en något trög start för SML, då det upptar såväl tid som fokus från den operativa ledningen samtidigt som det antas ha inneburit en lägre beläggningsgrad till följd. Nyckelrekryteringar för både säljorganisationen och på utförande sidan är nu gjorda i SML, där Bolaget har flera nya kundmöten inbokade och givet de långa ledtiderna inom mediebyråbranschen, vilket påverkade Q1-22, förväntas SML kunna stärka omsättningen kommande kvartal. Trots att tillväxten i Q1-22 var lägre än vad vi estimerat kan vi samtidigt konstatera att den är högre än dels den totala tillväxten i medieinvesteringarna i Sverige under samma period (8,5 %), dels inom onlinesegmenten* (5,7 %), vilket vi ser positivt på. April månad har därtill utvecklats starkt, vari de totala medieinvesteringarna under månaden ökat med 29 % jämfört med april 2021 samtidigt som onlinesegmenten ökat med 22 %. Analyst Group bedömer att detta har givit medvind för mediebyråverksamheten (SML) under i vart fall inledningen av Q2-22. Däremot har effekterna av kriget i Ukraina ännu inte riktigt synts i medieinvesteringar fram till dags dato, men på längre sikt kan kriget påverka mediemarknaden då bl.a. högre bränslekostnader, räntor och matpriser, i kombination med en instabil börs, hög inflation och ett allmänt osäkert världsläge, kan dämpa konsumtionen. När konsumtionen minskar får det en direkt effekt på medieinvesteringarna.

Lanseringen av Kupatanas nya plattform i början av mars har redan burit frukt och under första kvartalet uppgick annonsintäkterna till 120 tSEK. Hittills under andra kvartalet har Kupatana sålt tjänster för ca 300 kSEK, Analyst Group bedömer att Kupatana kommer kunna fortsätta på inslagen väg och uppvisa exponentiell tillväxt under kommande kvartal i takt med att Kupatana adderar fler tjänster på plattformen/appen, vilket på sikt ska resultera i en super-app. Tillväxten förväntas även drivas av ökade marknadsföringssatsningar i syfte att öka antalet annonser, trafiken på plattformen och intäkterna. Under kvartalet tecknade Euroafricas tanzaniska dotterföretag Afrieuro Digital Ventures en avsiktsförklaring gällande att investera 3,5 MSEK för 51 % av mediabolaget Bongo5 Media Group (”Bongo 5”), vilket, givet att affären genomförs, innebär att Kupatana får en betydligt högre reach för bolagets tjänster. Bongo5 har totalt över 4,5 miljoner följare på olika sociala mediaplattformar och tillgången till denna följarskara, tillika bolagets medieinnehåll, medför såväl ett breddat produkterbjudande som ett starkare helhetserbjudande till annonsörer, vilket Analyst Group bedömer kommer innebära att Kupatana kan ta högre ersättning per annons givet ökad reach, samtidigt som Kupatana tillåts stärka bolagets varumärkesigenkänning, tillika plattformens erbjudande. Det i sin tur förväntas stärka plattformens redan starka Network Effects och banar vägen för ytterligare tillväxt under kommande åren då fler företag/konsumenter antas vilja använda Kupatana samtidigt som mervärdet för annonsörer då ökar.

Rörelsekostnader i linje med föregående kvartal, minskad omsättning hämmar därför resultatet

Under första kvartalet uppgick bruttomarginalen till 37,5 %, vilket är i linje med de två senaste kvartalen efter justering av aktiverat arbete. Euroafrica har dock historiskt uppvisat högre bruttomarginal, över 50 %, och utfallet är således lägre än våra förväntningar. Dotterbolaget SML verkar inom en cyklisk marknad vilket förklarar den slagiga bruttomarginalen. Vår tolkning av bruttomarginalen är dock, givet att SML har uppvisat högre bruttomarginal historiskt, att bolaget har åtagit sig projekt under kvartalet med lägre lönsamhet. Viktigt för SML framöver blir därför, enligt Analyst Group, att vara mer selektiv i vilka mediebyråprojekt som bolaget åtar för att stärka den underliggande lönsamheten. Fortsatt framgång med Social Content, i termer av samarbetet med ClearOn och mikromarknadsföringstjänsten, i kombination med fortsatt stark försäljningsökning för Kupatana, vilka har en betydligt starkare underliggande lönsamhet, talar för att Euroafrica kan stärka bruttomarginalen under resterande del av år 2022.

EBITDA-resultatet uppgick under Q1-22 till -3,7 MSEK, vilket är en försämring mot dels jämförbart kvartal föregående år (-721 tSEK), dels Q4-21 då EBITDA-resultatet uppgick till -2,7 MSEK. Medan personalkostnaderna var i linje med våra förväntningar inkom de övriga externa kostnaderna in högre än väntat. De totala rörelsekostnaderna var dock i linje med föregående kvartal (-5,9 vs -6,1 MSEK) varför den lägre omsättningen under Q1-22 främst förklarar det försämrade EBITDA-resultatet. Däremot belastades övriga externa kostnader i Q4-21 av engångskostnader om ca 1,1 MSEK, vilket betyder att rörelsekostnaderna i Q1-22 var ca 900 tSEK högre än föregående kvartal efter justering av engångskostnaderna. Den ökade personalomsättningen (vilket antas ha inneburit ökade rekryteringskostnader) och öppnandet av ett nytt huvudkontor är två faktorer som bedöms ha ökat de övriga externa kostnaderna under kvartalet jämfört med Q4-21 (exkl. engångskostnader), men vilka är kostnader som är av engångskaraktär. Vidare är Euroafrica inne i en expansionsfas vilket medför ökade investeringar, primärt hänfört till Kupatana, något som förväntas fortgå även kommande kvartal. Givet ovan förväntar Analyst Group att de övriga externa kostnaderna kan minska något framöver, men vi kommer samtidigt se över estimerad kostnadsbas på både brutto- och rörelsenivå givet vår tidigare helårsprognos.

Försämrat resultat och ökade investeringar ökade burn rate

Vid utgången av Q1-22 uppgick kassan till 7,3 MSEK, vilket är en minskning om -4,8 MSEK från Q4-21. Bolagets burn rate ökade under Q1-22 och uppgick till -7,3 MSEK, en försämring om ca 800 tSEK jämfört med Q4-21 och är därtill högre än genomsnittet som uppvisades under år 2021 (-4,5 MSEK eller -1,7 MSEK/månad). Det är tydligt att Euroafrica genomför flertalet investeringar inom verksamheten, vilket å ena sidan lägger en starkare grund för tillväxt kommande kvartal, å andra sidan belastar kassan idag. Givet en genomsnittlig burn rate om -1,7 MSEK/månad bedömer Analyst Group att Euroafrica är finansierade till utgången av Q3-22, men samtidigt estimerar vi att Euroafrica kan stärka såväl omsättningen som lönsamheten kommande kvartal, varför Euroafrica antas kunna bevara kassan längre än så.

Sammanfattande ord om rapporten

Medan SML inledde året under våra förväntningar ser vi stark positivt på att Kupatana har börjat vinna avtal med ett försäljningsmässigt värde och med hänvisning till att fler tjänster förväntas adderas löpande på plattformen, ökade marknadsföringsinsatser samt att avsiktsförklaringen med Bongo5 realiseras, estimeras Kupatana stå inför en exponentiell tillväxt under resterande del av år 2022, som antas endast fortgå under kommande år.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Euroafrica.

*Onlinesegmentet utgörs av medieinvesteringar inom Online Video, Social Media och Online Display.